§ 3. - [Wyłączenia spod regulacji] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  3.  [Wyłączenia spod regulacji]
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
2)
systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
3)
systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
4) 4
 systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
5)
kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
6)
maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.
4 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U.2023.2367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.