§ 6. - [Obowiązki informacyjne wobec pracowników] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  6.  [Obowiązki informacyjne wobec pracowników]
Pracodawca jest obowiązany:
1)
informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o której mowa w § 5, oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) 6
 (uchylony).
6 § 6 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U.2023.2367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.