§ 2. - [Definicje] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
monitorze ekranowym - należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu,
2) 2
 stanowisku pracy - należy przez to rozumieć przestrzeń pracy wraz z:
a)
wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
b)
krzesłem i stołem,
c)
opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem,
3) 3
 (uchylony),
4)
pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U.2023.2367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.
3 § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U.2023.2367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.