Zmiana i uzupełnienie przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.55.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.

DEKRET
z dnia 29 września 1945 r.
o zmianie i uzupełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. (1) W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszać należy:

1) akty ustawodawcze,

2) umowy z innymi państwami,

3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów, wydane celem wykonania aktów ustawodawczych i z powołaniem się na nie,

4) oświadczenia rządowe, stwierdzające spełnienie się warunków, od których zależy moc obowiązująca umów z innymi państwami, oraz oświadczenia rządowe o przystąpieniu państw obcych do umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską i o dokonanych ratyfikacjach".

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszać należy:

1)
rozporządzenia wykonawcze Prezydenta Krajowej Rady Narodowej i Prezydium Krajowej Rady Narodowej,
2)
obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o utracie mocy obowiązującej dekretów bądź wskutek nie przedłożenia ich na najbliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej bądź też wskutek odmowy zatwierdzenia ich przez Krajową Radę Narodową (art. 1 pkt c ustawy z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy - Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3).

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 7 maja 1945 r.