Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim. - Dz.U.1971.15.151 - OpenLEX

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.15.151

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1971 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W województwie gdańskim wyłącza się:
1.
z miasta Tolkmicko w powiecie elbląskim obszar użytków rolnych o powierzchni 1.300,41 ha i włącza się:
1)
656,68 ha do gromady Podgrodzie,
2)
643,73 ha do gromady Łęcze,

w tymże powiecie;

2.
z miasta Kwidzyn w powiecie kwidzyńskim obszar użytków rolnych o powierzchni 83 ha i włącza się:
1)
40 ha do gromady Mareza,
2)
43 ha do gromady Rakowiec,

w tymże powiecie;

3.
z miasta Malbork w powiecie malborskim obszar użytków rolnych o powierzchni 1.744,38 ha i włącza się go do gromady Kałdowo, w tymże powiecie;
4.
z miasta Nowy Staw w powiecie malborskim obszar użytków rolnych o powierzchni 1.098,91 ha i włącza się go do gromady Nowy Staw, w tymże powiecie;
5.
z miasta Sztum w powiecie sztumskim obszar użytków rolnych o powierzchni 506,60 ha i włącza się go do gromady Sztum-Przedzamcze, w tymże powiecie;
6.
z gromady Sztum-Przedzamcze w powiecie sztumskim tereny o powierzchni 31,31 ha i włącza się je do miasta Sztum, w tymże powiecie.
Szczegółowego określenia granic wymienionych w rozporządzeniu miast dokona Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.