Dwustopniowy podział administracyjny Państwa oraz zmiana ustawy o radach narodowych. - Dz.U.1975.16.91 - OpenLEX

Dwustopniowy podział administracyjny Państwa oraz zmiana ustawy o radach narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.16.91

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1984 r.

USTAWA
z dnia 28 maja 1975 r.
o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. *

.................................................
1.
Zadania i uprawnienia oraz sprawy indywidualne z zakresu administracji państwowej, należące w myśl dotychczasowych przepisów do powiatowych rad narodowych i powiatowych organów administracji państwowej, przejmują z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 odpowiednie organy stopnia podstawowego.
2.
Zadania i uprawnienia oraz sprawy indywidualne z zakresu administracji państwowej, należące w myśl dotychczasowych przepisów do miejskich rad narodowych miast stanowiących dotychczas powiaty i do miejskich organów administracji państwowej w tych miastach, należą do odpowiednich organów władzy i administracji państwowej w tych miastach.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dzielnicowych rad narodowych i dzielnicowych organów administracji państwowej w miastach podzielonych na dzielnice; dzielnicowe organy administracji w tych miastach przejmują ponadto kompetencje miejskich organów administracji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji państwowej należących dotychczas do tych organów jako organów I instancji.
4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia, jakie zadania i uprawnienia, należące w myśl ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów do organów powiatowych wymienionych w ust. 1, przejmą odpowiednie organy stopnia wojewódzkiego.
5.
Właściwi ministrowie określą, jakie zadania i uprawnienia, należące w myśl rozporządzeń i zarządzeń wydanych dotychczas przez ministrów do organów powiatowych wymienionych w ust. 1, przejmą odpowiednie organy stopnia wojewódzkiego.
6.
Zakres działania dzielnicowych rad narodowych i dzielnicowych organów administracji państwowej w miastach Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie przejmują miejskie rady narodowe oraz miejskie organy administracji państwowej w tych miastach.

.................................................

*Z dniem 17 czerwca 1984 r. ustawa utraciła moc zgodnie z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu tarytorialnego (Dz.U.83.41.185), z wyjątkiem art. 37.