Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.51.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 czerwca 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych" oraz "Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt", obowiązujących od dnia 1 czerwca 1920 r. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 lipca 1920 r. w "Taryfie na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych" i w "Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt", obowiązujących od dnia 1 czerwca 1920 r., wprowadzone były, ze względu na wyjątkowe warunki czasu wojennego, czasowo, aż do odwołania, następujące zmiany oraz uzupełnienia:
W części I-ej Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych:

W art. 32: "Nadawanie" zawiesza się, czasowo, w obrębie Dyrekcji Wileńskiej i Wołyńskiej ust. 3 ci o prawie ubezpieczenia całości i terminowości dostawy bagażu.

W części I-ej "Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierzą t":

Art. 92: "Ubezpieczenie dostawy" i art. 93: "Wysokość odszkodowania za zaginięcie przesyłki, brak wagi lub uszkodzenie w razie ubezpieczenia dostawy" zawieszają się, czasowo, w obrębie Dyrekcji Wileńskiej i Wołyńskiej.

W części III-ej "Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Nomenklatura i klasyfikacja towarów)".

W dziale XVI: "Sprzęty domowe, wewnętrzne urządzenia mieszkań, przybory biurowe, szkolne i sklepowe", po słowie "sklepowe" winien być zamieszczony odnośnik "1)", zaś w rubryce "Uwagi" - uwaga treści następującej: "1). Za przesyłki zbiorowe urządzeń domowych, używanych, jak: mebli, sprzętów, pościeli, naczyń i t. p., przewoźne przy przesyłkach drobnych oblicza się wedle klasy I, półwagonowych - klasy II i całowagonowych - klasy III-j, t. j. według taryfy na przewóz mebli".

W grupie 42: tytuł grupy otrzymuje brzmienie następujące: "Drwa, drzewo do wyrobów, odpadki przy obróbce drzewa oraz inne materjały leśne". W związku z tem pozycja pierwsza tej grupy zmienia się w sposób następujący: "Drwa i drzewo, do wyrobów w szczapach i okrąglakach, nie dłuższych nad 2,5 metra."

Warszawa, dnia 18 czerwca 1920 r.

* Z dniem 1 sierpnia 1921 r. wobec wprowadzenia w życie z dniem 1 sierpnia 1921 r. nowego brzmienia części 1 taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. "Przepisy Przewozowe" (Dz.U.21.65.414), tracą moc obowiązującą od tego terminu wszelkie zawieszenia i ograniczenia przepisów przewozowych, w stosunku do przesyłek towarowych i pospiesznych wprowadzone na kolejach okręgu wileńskiego i b. rowieńskiego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie odwołania na kolejach okręgu wileńskiego i b. rówieńskiego wszelkich zawieszeń i ograniczeń w stosowaniu przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich (Dz.U.21.82.579).