Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.40.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dn. 1 czerwca 1920 r. na polskich kolejach państwowych oraz na znajdujących się pod zarządem państwowym kolejach prywatnych o torze normalnej szerokości wprowadzoną została w życie podana niżej "Taryfa Ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt".
Z chwilą wprowadzenia oznaczonej Taryfy, t. j. z dn. 1 czerwca 1920 r. tracą moc obowiązującą następujące taryfy i przepisy przewozowe:
A. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru rosyjskiego, mianowicie:

"Tymczasowa Taryfa towarowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi okręgów Warszawskiego, Radomskiego i Wileńskiego oraz kolejami wojskowemi, obowiązująca od dnia 1 listopada 1919 r."

B. Taryfa i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru austrjackiego, mianowicie:
1) "Oesterreichischer, ungarischer und bosnisch-herzegowinischer Eisenbahn Gütertarif, Teil 1, Abteilung A und Abteilung B".
2) "Lokal-Gütertarif der K. u. K. Oesterreichischen Staatsbahnen, Teil II, Heft 1".
C. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru pruskiego, mianowicie:
1) "Deutscher Eisenbahn Gütertarif, Teil I, Abteilung A und Abteilung B, und Teil II".
2) "Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I und Teil II".

Warszawa, dnia 24 kwietnia 1920 r.

TARYFA OGÓLNA 1

na przewóz towarów, zwłok i zwierząt

polskiemi kolejami państwowemi oraz znajdującemi się pod zarządem państwowym kolejami prywatnemi o torze normalnej szerokości.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Taryfa ogólna:

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 12 maja 1920 r. (Dz.U.20.40.244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1920 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Z dniem 1 czerwca 1920 r. ulegają zdwojeniu opłaty jednostkowe za wagony i pociągi wojskowe, opłaty jednostkowe za przesyłki zwierząt domowych i drobiu żywego oraz zwierząt dzikich, opłaty jednostkowe za przewóz tłucznia, żwiru i piasku do budowy dróg bitych za świadectwami odnośnych urzędów (grupa 56) oraz stawki jednostkowe wszystkich szematów taryfowych, stałe opłaty stacyjne oraz opłaty przewozowe, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.268).

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 18 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.51.313) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.51.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 3 września 1920 r. (Dz.U.20.88.581) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 17 października 1920 r. (Dz.U.20.99.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 16 października 1920 r. (Dz.U.20.100.664) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1920 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Z dniem 1 grudnia 1920 r. wszystkie opłaty przewozowe zostają podwyższone ponownie o 100% z wyjątkiem opłat za przesyłki wagonowe węgla kamiennego (gr. 47) oraz drew i drzewa, nie dłuższego nad 2,5 m. (gr. 42), zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 listopada 1920 r. w przedmiocie podwyższenia Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.109.722).

Z dniem 11 grudnia 1920 r. taryfę ogólną uzupełnia się o postanowienia rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1920 r. (Dz.U.20.112.747), zgodnie z powołanym rozporządzeniem.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. w przedmiocie obliczania opłat za przewóz węgla kamiennego w bezpośredniej komunikacji pomiędzy kolejami państwowemi z jednej strony i kolejami prywatnemi Piła - Jaworzno i Siersza Wodna - Trzebinia - Skawce z drugiej strony (Dz.U.20.117.775) z dniem 1 stycznia 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1920 r. w przedmiocie pobierania opłat za czynności ładunkowe (Dz.U.20.119.792) z dniem 1 stycznia 1921 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Z dniem 1 kwietnia 1921 r. należy zaokrąglać należności, w sposób poniżej przytoczony rozporządzeniem z dnia 15 marca 1921 r. w sprawie zaokrąglenia należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej (Dz.U.21.31.188).

Z dniem 21 kwietnia 1921 r. należy zaokrąglać należności, w sposób poniżej przytoczony rozporządzeniem z dnia 15 marca 1921 r. w sprawie zaokrąglenia należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej (Dz.U.21.31.188).

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 6 maja 1921 r. (Dz.U.21.43.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 12 maja 1921 r. (Dz.U.21.43.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustalenia terminów dla załadowania i wyładowania wagonów 30-tonnowych (Dz.U.21.41.253) z dniem 12 czerwca 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.52.331) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 13 lipca 1921 r. (Dz.U.21.64.410) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 15 lipca 1921 r. (Dz.U.21.64.411) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1921 r.

- zmieniona przez § 1 i 3 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, stanowiących część I-ą Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz.U.21.65.414) z dniem 15 sierpnia 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.74.510) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1921 r. (Dz.U.21.78.536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1921 r. (Dz.U.21.82.580) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 października 1921 r. (Dz.U.21.85.624) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1921 r. (Dz.U.21.93.689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.104.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1922 r. (Dz.U.22.6.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1922 r. (Dz.U.22.6.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1922 r. (Dz.U.22.6.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1921 r. (Dz.U.22.7.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lutego 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1921 r. (Dz.U.21.93.689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1922 r. (Dz.U.22.18.157) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1922 r. (Dz.U.22.43.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 czerwca 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1922 r. (Dz.U.22.43.368) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1922 r.

- zmieniona przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz.U.22.48.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.500) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1922 r.

- zmieniona przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz.U.22.48.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.500) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.500) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 1922 r.

- zmieniona przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz.U.22.48.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1923 r.

- zmieniona przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz.U.22.48.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 1923 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.500) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 1923 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.136.1133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.