Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.461

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o wprowadzeniu z dniem 1 listopada 1919 r. "Tymczasowej Taryfy Towarowej na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi Okręgów Warszawskiego i Radomskiego." * 1

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr. 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Od 1 listopada 1919 r. aż do odwołania obowiązywać ma wydana przez Ministerstwo Kolei Żelaznych "Tymczasowa Taryfa Towarowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi Okręgów Warszawskiego i Radomskiego."

Od terminu powyżej wskazanego przestają obowiązywać taryfy b. władz okupacyjnych oraz wydania polskie tych taryf, a mianowicie: "Taryfa tymczasowa na przewóz towarów i zwierząt na linjach kolei państwowych Okręgu Warszawskiego" i "Taryfa tymczasowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok w obrębie Dyrekcji Radomskiej" (Dziennik praw Nr. 30, poz. 254 i Nr. 56, poz. 343 z roku 1919) wraz ze wszystkiemi zmianami i uzupełnieniami, jakie zastąpiły do 31 października 1919 r. włącznie.

Warszawa, dnia 29 października 1919 r.

* Z dniem 1 listopada 1919 r. przedłuża się na kolejach państwowych okręgu Wileńskiego aż do odwołania, przepisy przewozowe, wydane przez Centralny Zarząd Kolei Wojskowych we wrześniu 1919 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 stycznia 1920 r. (Dz.U.20.13.69).

Z dniem 1 listopada 1919 r. podwyższa się taryfy kolejowe na przewóz osób, bagażu, zwłok, zwierząt żywych i towarów kolejami polskiemi, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 lutego 1920 r. (Dz.U.20.19.99).

Z dniem 1 marca 1920 r. tracą moc obowiązującą przepisy przewozowe do Tymczasowej Taryfy Towarowej ustanowionej nin. rozporządzeniem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 stycznia 1920 r. (Dz.U.20.16.82).

Z dniem 15 marca 1920 r. podwyższa się cena formularzy listów przewozowych z 0,5 mk na 1 mk., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 marca 1920 r. (Dz.U.20.23.137).

Z dniem 1 kwietnia 1920 r. podwyższa się opłaty dodatkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 marca 1920 r. (Dz.U.20.27.161).

1 Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie z dnia 10 listopada 1919 r. (Dz.U.19.86.469) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 1919 r. Zmieny nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.