Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.40.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH,
z dnia 20 kwietnia 1920 r.
dotyczące wprowadzenia Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowe *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 roku (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
Z dniem 1 czerwca 1920 r. wprowadza się w życie podana poniżej

"Taryfa na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo".

Od chwili wprowadzenia rzeczonej taryfy tracą moc obowiązującą następujące taryfy:

A. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru rosyjskiego:

I. Taryfa tymczasowa na przewóz pasażerów i bagażu na linjach kolei państwowych Okręgu Warszawskiego, ważna od 1istopada 1918 r.

II. Taryfa tymczasowa na przewóz podróżnych, psów i bagażu na linjach Dyrekcji Radomskiej, ważna od 1 listopada 1918 r.

III. Taryfa tymczasowa na przewóz osób, psów i bagażu na kolejach wojskowych, ważna od czerwca 1919 r., a obowiązująca na linjach Okręgu Wileńskiego.

B. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru austrjackiego:

I. Austrjacko-bośniacko-hercegowińska kolejowa taryfa osobowa i bagażowa, część I, ważna od 1 stycznia 1910 r.

II. Taryfa osobowa i bagażowa, część II, zeszyt I i zeszyt 4, ważna od 1 lutego 1917 r.

C. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. dzielnicy pruskiej:

Niemiecko-kolejowa taryfa osobowa i bagażowa:

a) Deutscher Eisenbahn-Personen-und Gepäcktarif, Teil 1, ważna od 15 lipca 1919 r. i
b) Anhang zu den Entfernungstafeln für den Personen-und Gepäcktarif, Preisberechnungstafeln, ważny od 1 marca 1920 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 1920 r.

TARYFA 1

na przewów osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Z dniem 1 czerwca 1920 r. wszystkie opłaty, podane w ogłoszonej w "Taryfie na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo", z wyjątkiem opłat za przewóz mleka, podwyższa się o 100%. Do przewozu mleka w przesyłkach nadzwyczajnych stosować się mają opłaty niepodwyższone, a wskazane w rozdziale V Części II wspomnianej taryfy, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.269).

Za przejazd osób i przewóz bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych kolejami polskiemi w pociągach luksusowych (ekspresowych) zaprowadza się z dniem 15 czerwca 1920 r. opłaty o 50% wyższe od przewidzianych dla pociągów pośpiesznych i przesyłek nadzwyczajnych w nin. Taryfie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.47.293).

Zaprowadzone rozporządzeniem z dnia 27 maja 1920 r. podwyższenie od dnia 1 czerwca 1920 r. o 100°/o opłat, zawartych w taryfie osobowej i bagażowej, przestaje obowiązywać co do miesięcznych biletów uczniowskich i co do tygodniowych biletów robotniczych, zgodnie z rozporządzeniem·z·dnia·16·lipca·1920·r.·(Dz.U.20.60.379)·zmieniającym·nin.·rozporządzenie·z·dniem·1·sierpnia·1920·r.

Z dniem 1 grudnia 1920 r. podwyższa się o 100% wszystkie dotychczasowe opłaty według obowiązującej od d. 1 czerwca 1920 r. Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi. Prócz tego od d. 1 grudnia 1920 r. za przewóz przesyłek nadzwyczajnych pociągami, wyznaczonemi do przewozu osób, z wyjątkiem przesyłek mleka w pociągach osobowych i mieszanych, zaprowadza się opłaty o 100% wyższe od odnośnych opłat, przewidzianych dla przesyłek bagażowych. Za przewóz zaś przesyłek mleka pociągami osobowemi i mieszanemi zaprowadza się od 1 grudnia 1920 r. opłaty, przewidziane dla przewozu bagażu takiemiż pociągami, przyczem przewóz powrotny naczyń pustych odbywa się bezpłatnie pod warunkami, które określa kolej, zgodnie z pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1920 r. (Dz.U.20.109.721).

Począwszy od dnia 1 kwietnia 1921 r. należy zaokrąglać należności, przypadające według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej, w sposób poniżej przytoczony:

1. Ceny pełnych biletów klasy II i III na przejazdy jednorazowe pociągami osobowemi i mieszanemi na odległość do 50 km. włącznie, a klasy IV na odległość do 95 km. włącznie, oraz pełnych biletów dodatkowych klasy II i III na pociągi pośpieszne na odległość do 50 km. włącznie, zaokrągla się do najbliższych pełnych marek parzystych wzwyż, nawet, jeżeli ceny pierwotne wynoszą marki pełne, ale nieparzyste.

Ceny odnośnych półbiletów (dla dzieci i t. p.) wynoszą połowę arytmetyczną zaokrąglonych według zasady powyższej cen biletów pełnych.

2. Ceny wszelkich innych biletów i wszelkie inne opłaty z taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej zaokrągla się, do najbliższych pełnych marek parzystych lub nieparzystych wzwyż, o ile należność, przypadająca z każdego poszczególnego dokumentu, nie wynosi już pełnych marek, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 marca 1921 r. (Dz.U.21.31.188).

Z dniem 1 czerwca 1921 r. podwyższa się o 150% dotychczasowe opłaty, jednostkowe i najniższe, zawarte w rozdziałach: IV (Przewóz bagażu), V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych) i VI (Przewóz czasopism, broszur i książek) części II-ej "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo", zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 maja 1921 r. (Dz.U.21.41.257).

Podwyższa się o 50% dotychczasowe opłaty za przewóz osób, zawarte w rozdziałach I, II i VII części II "Taryfy z dnia 20 kwietnia 1920 r. na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo", zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.74.509) zmieniającym nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1921 r.

Wszystkie dotychczasowe opłaty, zawarte w rozdziałach: IV (Przewóz bagażu), V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych) i VI (Przewóz czasopism, broszur i książek) części II-ej "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" podwyższa się o 100%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1921 r. (Dz.U.21.80.554) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1921 r.

Wszystkie dotychczasowe opłaty, zawarte w rozdziałach IV (Przewóz bagażu), V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych) i VI (Przewóz czasopism, broszur i książek) części II "taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" podwyższa się o 50%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 17 października 1921 r. (Dz.U.21.85.625) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1921 r.

1 Taryfa:

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 12 maja 1920 r. (Dz.U.20.40.244) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.47.293) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.51.315) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz.U.20.60.379) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1920 r.

- zmieniona przez pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1920 r. (Dz.U.20.109.721) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1920 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1920 r. (Dz.U.20.119.791) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 20 lutego 1921 r. (Dz.U.21.21.120) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 1921 r.

- zmieniona przez rozporządzenie z dnia 13 maja 1921 r. (Dz.U.21.47.293) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.52.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1921 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.55.349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1921 r.

- zmieniony przez § 1-6 rozporządzenia z dnia 12 września 1921 r. (Dz.U.21.78.538) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1921 r. (Dz.U.21.80.553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1921 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1921 r. (Dz.U.21.80.555) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1921 r.

- zmieniona przez § 2 rozporządzenia z dnia 17 października 1921 r. (Dz.U.21.85.625) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1921 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.