Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 września 1921 r.
w przedmiocie odwołania na kolejach okręgu wileńskiego i b. rówieńskiego wszelkich zawieszeń i ograniczeń w stosowaniu przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Wobec wprowadzenia w życie z dniem 1 sierpnia 1921 r. nowego brzmienia części 1 taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. "Przepisy Przewozowe" (Dz. Ust. № 65, poz. 414), tracą moc obowiązującą od tego terminu wszelkie zawieszenia i ograniczenia powyższych przepisów przewozowych, w stosunku do przesyłek towarowych i pospiesznych wprowadzone na kolejach okręgu wileńskiego i b. rowieńskiego (Dz. Ust. z 1920 r. № 51, poz. 315, № 54, poz. 335 i № 58, poz. 366).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 2 mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 1921 r.