Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.58.366

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 lipca 1920 r.
co do zawieszenia na kolejach okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego odpowiedzialności za całość przesyłek. *

Ma mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 (Dziennik Praw Nr. 14) konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr. 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje;
Od dnia 20 lipca r. b. na kolejach Okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego zawiesza się czasowo działanie następujących artykułów Przepisów Przewozowych:

Art. 35 o odpowiedzialności za przewożony bagaż, art. 43 o odpowiedzialności za przesyłki nadzwyczajne, art. 84 o odpowiedzialności za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie przesyłek towarowych, i art. 88, ustalający wysokość odszkodowania za zaginięcie, brak, albo uszkodzenienie przesyłek.

* Z dniem 1 sierpnia 1921 r. wobec wprowadzenia w życie z dniem 1 sierpnia 1921 r. nowego brzmienia części 1 taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. "Przepisy Przewozowe" (Dz.U.21.65.414) tracą moc obowiązującą od tego terminu wszelkie zawieszenia i ograniczenia przepisów przewozowych, w stosunku do przesyłek towarowych i pospiesznych wprowadzone na kolejach okręgu wileńskiego i b. rowieńskiego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie odwołania na kolejach okręgu wileńskiego i b. rówieńskiego wszelkich zawieszeń i ograniczeń w stosowaniu przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich (Dz.U.21.82.579).

Z dniem 1 października 1921 r. uchyla się nin. rozporządzenie odnośnie do bagażu i przesyłek nadzwyczajnych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 20 września 1921 r. w przedmiocie odwołania zawieszenia odpowiedzialności za całość przesyłek na kolejach okręgów wileńskiego i rówieńskiego (Dz.U.21.81.566).