Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.335

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 2 lipca 1920 r.
w przedmiocie czasowego zawieszenia i zmiany niektórych artykułów Przepisów Przewozowych na kolejach okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:
Od dnia 5 lipca r. b. na kolejach Okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego zawiesza się czasowo działanie następujących artykułów Przepisów Przewozowych:

Art. 75 o terminach dostawy i 94 o odpowiedzialności za przekroczenie terminów dostawy, a jednocześnie postanowienie art. 69 o uiszczaniu przewoźnego zmienia się w tem znaczeniu, iż za wszystkie przesyłki, skierowywane na stacje Okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego, przewoźne pobiera się zgóry przy nadaniu.

* Z dniem 1 sierpnia 1921 r. wobec wprowadzenia w życie z dniem 1 sierpnia 1921 r. nowego brzmienia części 1 taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. "Przepisy Przewozowe" (Dz.U.21.65.414), tracą moc obowiązującą od tego terminu wszelkie zawieszenia i ograniczenia przepisów przewozowych, w stosunku do przesyłek towarowych i pospiesznych wprowadzone na kolejach okręgu wileńskiego i b. rowieńskiego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie odwołania na kolejach okręgu wileńskiego i b. rówieńskiego wszelkich zawieszeń i ograniczeń w stosowaniu przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich (Dz.U.21.82.579).