Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 6 lutego 1922 r.
w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Artykuł 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 15. I. Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, przywożonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej, lub tef wywożonych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecznej odprawie opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

a) od towarów przywożonych podlegających opłacie celnej-2% od cła łącznie z przypadającą dopłatą do cła (agiem), najmniej jednak 50 mk. od każdej przesyłki;

b) od towarów przywożonych wolnych od cła-0,1 mk. od 1 kg. wagi surowej, najmniej jednak 50 mk. od każdej przesyłki;

c) od towarów wywożonych - 0,05 marek od 1 kg. wagi surowej, najmniej jednak 50 mk. od każdej przesyłki;

Uwaga: Od towarów wywożonych z powrotem zagranicę bez uskutecznienia odprawy przywozowej pobiera się opłatę manipulacyjną tylko według normy wywozowej;

d) od towarów górnośląskiego pochodzenia zwalnianych od cła na zasadzie zaświadczeń Generalnego Konsulatu Polskiego na Górnym» Śląsku, oraz od towarów podlegających opłacie celnej, lecz zwalnianych od cła na zasadzie osobnych rozporządzeń Ministerstwa Skarbu, z wyjątkiem towarów wymienionych w punkcie II, niniejszego artykułu pobiera się 0,05 mk. od 1 kg. wagi surowej, najmniej jednak 50 mk. od każdej przesyłki;

e) od towarów odprawianych na zasadzie artykułu 12 niniejszego rozporządzenia pobiera się opłatę manipulacyjną tylko przy wywozie w wysokości 0,05 mk. od 1 kg. wag! surowej, najmniej jednak 50 mk. od każdej przesyłki.

II. Następujące towary są wolne przy przywozie I wywozie od opłaty manipulacyjnej:

a) węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzewny, cegiełki węglowe (brykiety), koks i torf;

b) wszelkiego rodzaju żywe zwierzęta i ptactwo, oraz przywożone z połowu na łodziach rybackich ryby święte;

c) towary odprawiane bez cła w myśl art. 10 1 11 niniejszego rozporządzenia;

d) towary przewożone w ruchu granicznym;

e) przedmioty przewożone na zasadzie umów o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i reparacji (odszkodowaniu);

f) towary wywożone do Niemiec w myśl art. 268 b. Traktatu Wersalskiego z dn. 28 czerwca 1919 r.;

g) towary przewożone tranzytem.

III. Od przesyłek pocztowych, podlegających cłu, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 15 mk. od każdej paczki.

IV. Przesyłki zawierające towary niezadeklarowane we właściwym terminie, tub też zadeklarowane w sposób niezupełny, podlegają dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 10% od przypadającego cła łącznie z dopłatą do cła (agiem).

V. Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych pobiera się od towarów przyjętych na skład urzędowy opłatę składową.

Urzędy celne, posiadające własne składy urzędowe pobierać będą opłaty składowe według osobnych przepisów.

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty składowej.

VI. Minister Skarbu ustal! w jakich wypadkach f w jakiej wysokości uiszczać należy opłatę za wykonanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego, oraz za konwojowania lub strzeżenie towarów".

§  2. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 27 lipca 1921 r. w przedmiocie Częściowej zmiany rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 67, poz. 444) uchyla się.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.