Tymczasowy ustrój władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcie na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń. - Dz.U.1922.51.458 - OpenLEX

Tymczasowy ustrój władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcie na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.458

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1922 r.
w przedmiocie tymczasowego ustroju władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcia na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń.

Na podstawie art. 5 ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza siej co następuje:
Na obszar Ziemi Wileńskiej określony w art. 1 ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) rozciąga się:

I. z natychmiastową mocą obowiązującą:

1)
ustawę z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65 poz. 391),
2)
ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21 poz. 164),
3)
ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 165 i z dn. 30 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 22, poz. 181) o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem,
4)
ustawę z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429) wraz z dodatkowemi ustawami z dnia 25 lutego 1921 r. o zmianie w ustawach o uposażeniu postanowień, dotyczących podziału miejscowości na klasy dla oznaczenia dodatku drożyźnianego (Dz. U. R. P. № 20, poz. 111), z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów do przeprowadzenia w ustawach, wydanych po dniu 31 lipca 1920 r. zmian dotyczących stopni służbowych i stopni płac funkcjonarjuszy państwowych (Dz. U. R. P. № 21 poz. 113), z dnia 7 kwietnia 1922 r. o zmianie w ustawach o uposażeniu z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429, 430, 431 i 436) postanowień, dotyczących podziału na grupy ze względu na stosunki rodzinne (Dz. U. R. P. № 28 poz. 227) i wszystkiemi rozporządzeniami Rady Ministrów, wydanemi na podstawie powołanych w tym ustąpię ustaw,
5)
ustawę z dnia 17 grudnia 1921 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 2 poz. 7),
6)
rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314),
7)
rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1920 r. w przedmiocie sprostowania rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 79 poz. 532),
8)
rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. № 11 poz. 64 r. 1921),
9)
rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. № 107 poz. 783),
10)
rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. r. 1922 № 2 poz. 12),
11)
rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie zmiany brzmienia art. 15 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 14 poz. 130),
12)
rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 28 poz. 231),

II. z mocą obowiązującą od 1 lipca 1922 r.:

1)
ustawę emerytalną funkcjonarjuszy pańtwowych z dn. 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 70 poz. 466),
2)
ustawę z dnia 18 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 32 poz. 195) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin,
3)
ustawę z dnia 23 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 26 poz. 212) o zaopatrzeniu weteranów powstań narodowych;

III. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1923 r.

1)
ustawę z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 82 poz. 550) tudzież ustawę z dnia 4 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 29 poz. 232) w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82 poz. 550) o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym,
2)
ustawę z dnia 8 czerwca 1920 r. o podatku od skrzynek depozytowych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 305),
3)
ustawę z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. № 76 poz. 517).
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, względnie ustaw, których moc obowiązująca zostaje nim rozciągnięta, tracą moc wszystkie przepisy prawne dotychczas na Ziemi Wileńskiej obowiązujące, a normujące przedmioty objęte przepisami ustaw w § 1 wymienionych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu, w sprawach celnych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.