Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.444

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 27 lipca 1921 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje.
§  1. Artykuł 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej (Dz. Ust. R. P. № 51, z 1920 r. poz. 314) otrzymuje następujące brzmienie:

"Od wszystkich przesyłek towarowych z wyjątkiem węgla kamiennego i koksu pobiera się opłatę manipulacyjną. Wysokość tej opłaty ustala się aż do odwołania jak następuje:

przy przywozie 0,5 mk. od 1 kg. brutto, przy wywozie 0,2 mk. od 1 kg. brutto, najmniej jednak 1 mk. od każdej przesyłki.

O ile te przesyłki zawierają towary niezadeklarowane przez stronę lub zadeklarowane w sposób niezupełny, podlegają oprócz tego dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 10% od należności celnej. Przy przesyłkach pocztowych, podlegających cłu, opłata ta wynosi 10 mk. od każdej paczki.

Oprócz cła pobiera się opłatę składową od towarów przyjętych na skład urzędowy.

Urzędy celne, posiadające własne składy urzędowe, pobierać będą za towary złożone na skład opłaty składowe według osobnych przepisów.

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty składowej.

Ministerstwo Skarbu ustali, w jakich wypadkach i w jakiej wysokości uiszczać należy opłatę za wykonanie czynności poza godzinami urzędowe-mi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwojowanie lub strzeżenie towarów".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.