Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2178

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 971 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1420) w § 7 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 kwietnia 2004 r.".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 199, poz. 1934.