§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2178

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2003 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 971 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1420) w § 7 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 kwietnia 2004 r.".