Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.11.50

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2007 r.

USTAWA
z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.109.1162), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.04.237.2382), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. (Dz.U.07.98.657), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejszą ustawę.

..................................................

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. 
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy stanowią dochód budżetu państwa.
1. 
Opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do:
1) 1
 świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,
2)
przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,
3)
zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany usługi na towar i towaru na usługę,
3a) 2
 wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności,
3b) 3
 wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego,
3c) 4
 dostarczenia produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,
4)
darowizn towarów nie wymienionych w pkt 2,
5)
świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, bez pobrania należności,
5a) 5
 wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu,
6) 6
 towarów, o których mowa w art. 6a.
4. 
Czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.
1.  7
 Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) 8
 sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,
1a) 9
 wydania towarów na podstawie umowy użyczenia,
2) 10
 działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie,
3)
czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
2.  11
 Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia, towary i usługi, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych i wyrobów z metali szlachetnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.
3.  12
 Rada Ministrów przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:
1)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa,
4)
praktyki i przepisy stosowane w Unii Europejskiej.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) 13
 towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
2) 14
 usługach - rozumie się przez to:
a) 15
 usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
b)
roboty budowlano-montażowe,
c)
sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
d)
oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
e)
udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego,
3) 16
 imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów na polski obszar celny, w tym również w wykonaniu czynności określonych w art. 16,
4) 17
 eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3,
5)
imporcie usług - rozumie się przez to usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą, a także usługi turystyki wyjazdowej,
6)
eksporcie usług - rozumie się przez to usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
7) 18
 towarach używanych - rozumie się przez to:
a)
budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,
b)
pozostałe towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich sprzedaży wyniósł co najmniej pół roku,
8)
sprzedaży towarów - rozumie się przez to również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności określonych w art. 2,
9)
roku podatkowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy, chyba że podatnik na podstawie odrębnych przepisów wybrał rok podatkowy nie będący rokiem kalendarzowym,
10) 19
 urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego,
11) 20
 Kodeksie celnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407),
12) 21
 działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11),
13) 22
 gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
14) 23
 gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym, w rozumieniu przepisów o lasach,
15) 24
 gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie hodowli ryb słodkowodnych oraz pozostałych zwierząt wodnych żywych,
16) 25
 rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7,
17) 26
 produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 8,
17a) 27
 małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
a)
u którego wartość sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 800.000 euro,
b)
świadczącego usługi komisu - jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w lit. a),
c)
prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 30.000 euro;

przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł,

18) 28
 Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452),
19) 29
 Prawie działalności gospodarczej - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112).
1. 
W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz:
1)
osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2)
osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli nabywca usługi jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca prowadzi działalność, z którą związana jest ta usługa.
3. 
W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest ta usługa - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce, gdzie prowadzona jest działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest świadczona usługa.
1. 
W przypadku sprzedaży towarów dokonywanej w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym i dotyczącej towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku do których nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, uznaje się, że sprzedaż dokonywana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług świadczonych w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym.
1. 
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:
1)
mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej, lub
2)
wykonujące czynności, o których mowa w art. 16, lub
3) 32
 na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone w części lub w całości albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną, lub
3a) 33
 uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami, lub
4)
mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują czynności, o których mowa w art. 2, osobiście lub przez osobę upoważnioną albo przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, lub
5)
będące usługobiorcami usług pochodzących z importu.
1a.  34
 W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 9 ust. 1.
1b.  35
 Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt 12 w innych niż wymienione w ust. 1a przypadkach.
2.  36
 Za zgodą właściwego organu podatkowego podatnikami mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans.
3. 
Sprzedażą towarów dokonywaną przez podatników, o których mowa w ust. 2, jest także odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającym bilans.
4. 
W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje sprzedaży tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności odbiorcy, przyjmuje się, że sprzedaży dokonał każdy z podmiotów biorących udział w obrocie.
4a.  37
 W przypadku gdy podatnik nabywa usługi, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu, a usługa jest świadczona bezpośrednio temu podmiotowi - uznaje się, że podatnik ten nabywa i świadczy tę usługę.
5.  38
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w ust. 1 pkt 4, uwzględniając w szczególności:
1)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa,
4)
specyfikę wykonywania usług transportowych.
1.  39
 Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6.
2. 
Jeżeli podatnik wysyła towar odbiorcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób.
3. 
Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.
4.  40
 Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
5.  41
 Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.
6. 
W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
7.  42
 Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7a.
7a.  43
 W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.
7b.  44
 W przypadku sprzedaży lokali i budynków, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wydania.
8.  45
 Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7 i 9-13 oraz ust. 8c i 8d.
8a.  46
 Przepis ust. 8 stosuje się również w przypadku eksportu towarów, jeżeli:
1)
wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki,
2)
eksporter przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 2.
8b.  47
 Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą:
1)
upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:
a)
dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
b)
świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9a,
c) 48
 świadczenia usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125-128 załącznika nr 3 do ustawy,
2)
otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług:
a)
przewozu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
b)
spedycyjnych i przeładunkowych,
c)
w portach morskich i handlowych,
d)
budowlanych lub budowlano-montażowych,
3) 49
 wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - nie wcześniej jednak niż w dniu wydania i nie później niż 60 dnia od dnia wydania tych towarów; jeżeli jednak umowa sprzedaży przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną sprzedaż, nie później niż po upływie 120 dni od pierwszego dnia przekazania do sprzedaży tych wydawnictw,
4)
otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6,
5)
dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi z tytułu importu usług, z zastrzeżeniem pkt 6 i 14,
6)
dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze,
7)
otrzymania całości lub części zapłaty albo otrzymania towaru - z tytułu eksportu usług, z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 2 lit. a) i b),
8)
wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi - z tytułu usług zagranicznej turystyki wyjazdowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej, z wyłączeniem usług, o których mowa w art. 16 ust. 1a,
9)
otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych:
a)
niewsadowego - nie później jednak niż 20 dnia od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości,
b)
wsadowego - nie później jednak niż 30 dnia od dnia wysyłki złomu,
10)
otrzymania zapłaty - w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym,
11)
otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury - z tytułu usług komunikacji miejskiej,
12) 50
 otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wykonania usługi,
13)
otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), z zastrzeżeniem pkt 14,
14)
dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e).
8c.  51
 Przepis ust. 8b pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
8d.  52
 W przypadkach określonych w ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7, 9 i 11-13 otrzymanie części zapłaty, a w przypadkach określonych w ust. 8b pkt 5, 6 i 14 - uiszczenie części zapłaty, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części; dotyczy to również zadatków, zaliczek, przedpłat i rat, także otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
8e.  53
 W przypadkach gdy czynności, o których mowa w ust. 8b pkt 4, 10, 11 i 13, są świadczone bez pobrania należności, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1-6.
9. 
W przypadku dokonywania sprzedaży towarów za pośrednictwem automatów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
9a.  54
 Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów i kart telefonicznych - w przypadku, gdy usługa jest realizowana za pomocą żetonów i kart.
10.  55
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1-9a terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
1. 
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w przypadku:
1)
rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego nie mającej osobowości prawnej albo
2)
zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie odrębnych przepisów, do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 6.
3.  57
 Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy podatnik będący osobą fizyczną zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, bez zawiadomienia właściwych organów, na podstawie odrębnych przepisów, o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
4. 
Przepisy ust. 1 i 3 mają zastosowanie do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
5. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwanego dalej "spisem z natury". Podatnicy obowiązani są:
1)
sporządzić spis z natury w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,
2) 58
 zawiadomić o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego właściwy organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu.
6. 
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 30 dnia od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
7. 
Zwalnia się od podatku od towarów i usług przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, czynności określone w art. 2 ust. 1 i 3 pkt 1-5, których przedmiotem są towary objęte spisem z natury, pod warunkiem rozliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 6.
8. 
Podstawą opodatkowania jest wartość towarów wymienionych w ust. 1, ustalona zgodnie z art. 15 ust. 3.
9. 
Przy rozliczeniu podatku stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, przy czym podatek naliczony zmniejsza podatek należny tylko do wysokości kwoty podatku należnego.
10.  59
 Jeżeli spis z natury nie został sporządzony w terminie określonym w ust. 5 lub sporządzony został w sposób nierzetelny, właściwy organ podatkowy określa wartość towarów w drodze oszacowania i określa wysokość zobowiązania podatkowego przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 22% bez możliwości odliczenia podatku naliczonego.
11. 
Przepisy ust. 1, 3, 5-8 i 10 stosuje się odpowiednio do producentów wyrobów akcyzowych, z tym że w przypadku, gdy stawki podatku akcyzowego zostały ustalone w kwocie na jednostkę wyrobu, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych.
1.  61
 Mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował metodę kasową. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
2. 
W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstaje w terminie określonym w ust. 1.
3.  62
 Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.
4. 
Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 4 pkt 17a.
5. 
U podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do stosowania tej metody, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - w stosunku do czynności wykonanych w okresie, kiedy podatnik stosował tę metodę, powstaje w terminie określonym w ust. 1.
6. 
Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 6 ust. 6-7a, ust. 8a, ust. 8b pkt 5-7 i pkt 14, ust. 9 i 9a oraz art. 6a ust. 6.
1. 
Zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:
1) 63
 (skreślony),
2)
świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2,
3) 64
 eksport usług określonych w pkt 2, jeżeli nie został dotrzymany warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 3,
4) 65
 import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 1904-1906, art. 1908, art. 1909 z wyłączeniem towarów, które zostały przywiezione w drodze zamówienia wysyłkowego, art. 19010-19014, art. 19016-19021, art. 19022 - w zakresie towarów sprowadzanych przez osoby wymienione w § 1 pkt 2, art. 19023-19041 Kodeksu celnego,
4a) 66
 import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 13-15, 17 i 19 załącznika nr 6,
4b) 67
 import towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła,
5) 68
 sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
5a) 69
 przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa,
5b) 70
 sprzedaż towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy oraz importu, dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:
a)
jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874),
b)
za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a),
5c) 71
 zwolnień, o których mowa w pkt 5b, nie stosuje się:
a)
do pozostałej działalności, niezaliczonej do działalności pożytku publicznego wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)
jeżeli organizacja pożytku publicznego narusza warunki lub zasady działania określone w tym przepisie,
6) 72
 przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 395),
7) 73
 sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez:
a)
rolników ryczałtowych, o których mowa w ust. 2b,
b)
podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1a.  74
 (skreślony).
2.  75
 Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 4a i 4b, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów Kodeksu celnego powstaje obowiązek uiszczenia cła.
2a.  76
 Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy działalności handlowej, za którą uważa się odprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych wcześniej produktów rolnych.
2b.  77
 Rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży produktów rolnych zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 7 może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:
1)
dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych, z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży, o której mowa w art. 7 ust. 2a, o wartości przekraczającej 20.000 zł, oraz
2)
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 1a, oraz
3)
prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
2c.  78
 Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 7, obowiązany jest do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 1, przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.
2d.  79
 Podatnicy, o których mowa w ust. 2b, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 7.
2e.  80
 Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a), jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
1)
miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,
2)
użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.
3.  81
 Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w przypadku gdy podatnik nie pomniejszył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych lub zużytych w ramach tych czynności.
4.  82
 Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 32f ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271).
5.  83
 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 5b:
1)
lit. a), których wartość rynkowa uwzględniająca podatek od towarów i usług przekracza 2.000 zł - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizn z zagranicy posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień wymienionych w ust. 1 pkt 4-4b,
2)
lit. b), wyłącznie w przypadku, gdy nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą VAT lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień wymienionych w ust. 1 pkt 4-4b.

 Ulgi i ogólne zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług oraz do podatku akcyzowego.

 (uchylony).

1.  86
 Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz we właściwym urzędzie celnym deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g.
1a.  87
 Podatnicy, o których mowa w art. 7 ust. 2b, sprzedający wyłącznie produkty rolne mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja.
1b.  88
 Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, mogą ponownie składać deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne.
1c.  89
 Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
1d.  90
 Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje, o których mowa w ust. 1c, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna.
1e.  91
 Podatnicy, o których mowa w ust. 1d i art. 6b ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.
1f.  92
 Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.
1g.  93
 Przepis ust. 1f stosuje się odpowiednio do małych podatników, o których mowa w ust. 1d.
2.  94
 Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że zostaną one określone w innej wysokości:
1)
dla podatku od towarów i usług - przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej,
2)
dla podatku akcyzowego - przez naczelnika urzędu celnego lub organ kontroli skarbowej.
2a.  95
 (skreślony).
3.  96
 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 47, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 21 lub 23 ust. 1 pkt 2-4.
3a.  97
 Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie deklaracji dla podatku akcyzowego do podatników podatku akcyzowego:
1)
wykonujących czynności dotyczące wyrobów akcyzowych wyłącznie zwolnionych od podatku akcyzowego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2,
2)
zwolnionych od tego podatku na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2a.
4.  98
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 1a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, a także pouczenia podatnika o odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji podatkowych.
1. 
Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.
2.  100
 Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi, iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatków w decyzji dotyczącej należności celnych.
2a.  101
 Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia pobrania podatków, o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Prawidłowego określenia podatków dokonuje naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.
3.  102
 Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwot obliczonych podatków.
4.  103
 W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnych podatków w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0.
5.  104
 Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatków należnych z tytułu importu towarów.
6.  105
 Organ celny zabezpiecza kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jeżeli podatki te nie zostały uiszczone w wypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów Kodeksu celnego.
7.  106
 (uchylony).

 (uchylony).

 (uchylony).

1. 
W przypadkach innych niż określone w art. 11 ust. 1, 2 i 2a kwoty podatków należnych z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.
2. 
Do należności podatkowych określonych zgodnie z ust. 1 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące powiadomienia dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.
3. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję.
4. 
Do postępowań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

 Kopie decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatków z tytułu importu towarów, naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej jest obowiązany przesłać w terminie 5 dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń w podatku od towarów i usług, a w przypadku decyzji określających kwotę podatku akcyzowego - do właściwego urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

1. 
Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, a podatkiem pobranym przez ten organ.
2. 
Różnica, o której mowa w ust. 1, dotycząca podatku od towarów i usług stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 19 ust. 2.
1. 
W zakresie nieuregulowanym w art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6 ust. 7 i 7a, art. 11 oraz w art. 11c-11e stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w tym kodeksie.
2. 
Jeżeli, zgodnie z przepisami Kodeksu celnego, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do zweryfikowania należności podatkowych - naczelnik urzędu celnego może określić wartość celną według zasad określonych w Kodeksie celnym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towarów.

 Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej - w zakresie podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

 W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatków została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie:

1)
podatku od towarów i usług - pomniejszyła kwotę podatku należnego,
2)
podatku akcyzowego - pomniejszyła kwotę podatku akcyzowego lub powiększyła kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2.

 (skreślony).

 Organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i z 1996 r. Nr 43, poz. 189), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podatek od towarów i usług

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają czynności określone w art. 2.

1. 
Właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń podatku jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
Jeżeli czynności wymienione w ust. 1 są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się:
1)
dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na siedzibę,
2)
dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.
3. 
W przypadku osób fizycznych niewykonujących innych czynności podlegających opodatkowaniu poza importem towarów, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
4. 
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1-3, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
5. 
Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą przypadków, dotyczących poboru podatku od importu towarów, o których mowa w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz art. 11f.
1.  119
 Zwalnia się od podatku podatników:
1) 120
 u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO,
2)
opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania, z uwzględnieniem art. 18 ust. 3.
1a.  121
 W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7 także innej działalności niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 7, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.
1b.  122
 Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się:
1)
od 1 stycznia 2001 r., w przypadku podatników:
a)
wykonujących czynności w zakresie handlu, w tym również obnośnego i obwoźnego, oraz wykonujących usługi w zakresie:
-
gastronomii,
-
mechaniki precyzyjnej,
-
mechaniki maszyn biurowych,
-
wyrobu i naprawy wag,
-
antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów,
- 123
 mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz innych usług niezwiązanych z ich naprawą,
-
elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej,
-
rusznikarstwa,
-
odświeżania i renowacji wyrobów skórzanych i futrzarskich,
-
mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich,
-
chemicznego czyszczenia i farbowania wyrobów innych niż futrzarskie,
-
kuśnierstwa,
-
rękawicznictwa - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych,
-
wytwarzania szyldów,
-
prania pierza i puchu,

którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu przed 2 marca 2000 r. i na dzień 1 marca 2000 r. zatrudniali co najmniej dwóch pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej,

b)
którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2000 r. i zatrudniali w jakimkolwiek czasie tego okresu co najmniej dwóch pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej, i wykonywali czynności, o których mowa w lit. a),
c)
którzy rozpoczną wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu po 31 grudnia 2000 r. i będą wykonywali czynności, o których mowa w lit. a),
2)
od 1 stycznia 2002 r., w przypadku pozostałych podatników.
1c.  124
 Przepisy ust. 1b nie naruszają przepisów ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6.
2.  125
 Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 6, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 6, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2.
3.  126
 Jeżeli wartość sprzedaży towarów u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z dokumentów celnych oraz z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:
1)
sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
2)
przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.
3a.  127
 Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 3, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.
3b.  128
 Przepis ust. 3 ma również zastosowanie do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im zwolnienia na podstawie ust. 1 pkt 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.
4.  129
 W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, przez wartość sprzedaży towarów określoną w ust. 1 pkt 1 rozumie się:
1)
wartość sprzedanych towarów - u podatników dokonujących sprzedaży towarów będącej przedmiotem umowy komisu,
2)
30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług - w pozostałych przypadkach.
5.  130
 Podatnicy będący zakładami pracy chronionej w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogą wybrać zwolnienie od podatku, bez względu na wartość sprzedaży towarów, pod warunkiem złożenia przez podatnika pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego.
6.  131
 Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4.
7.  132
 Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4, zwolnienie określone w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
7a.  133
 Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 1.
8.  134
 Jeżeli podatnicy określeni w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4 i 6, wykorzystując związki z kontrahentami, tak układają swoje interesy, że uzyskują wartość sprzedaży towarów znacznie odbiegającą od tej, którą uzyskaliby w przypadku, gdyby związek ten nie istniał, a w wyniku tych związków nastąpiło zmniejszenie wpływów podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od początku roku podatkowego.
9.  135
 (skreślony).
10. 
Zwolnień, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje się do podatników określonych w art. 5 ust. 2, do importu towarów i usług oraz podatników:
1)
sprzedających:
a)
wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b) 136
 wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 poz. 2a, 8, 9, 11 i 17,
2) 137
 świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a także usługi jubilerskie.
11.  138
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obliczoną według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, w zaokrągleniu do 100 zł,
2)
listę towarów i usług, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a) i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
12.  139
 (skreślony).

 (uchylony).

1.  141
 Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, o których mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.
2.  142
 Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszają obrót, gdy zostały przyznane w ciągu roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi. Rabaty udzielone z tytułu i w okresie gwarancji lub rękojmi pomniejszają obrót, nawet gdy zostały przyznane po upływie roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi.
2a.  143
 W przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu.
3.  144
 Podstawą opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 3 jest wartość towarów lub usług obliczona według cen sprzedaży stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwotę należnego podatku.
4.  145
 Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.
4a.  146
 Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.
4b.  147
 Podstawą opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.
4c.  148
 Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, obejmuje, o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.
4d.  149
 Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.
5.  150
 Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z tym że w przypadku usług turystyki wyjazdowej podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z ust. 1.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru oraz w przypadku, gdy podatek został pobrany od podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4.
7. 
W przypadku sprzedaży przez podatnika towaru podlegającego podatkowi akcyzowemu, podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.
1. 
Podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi:
1)
dla zleceniodawcy lub komitenta - kwota należna z tytułu sprzedaży lub umowy komisu, zmniejszona o kwotę podatku,
2) 151
 dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, agenta, zleceniobiorcy, komisanta lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, zmniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a.  152
 W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są świadczone na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i dotyczą usług turystyki, a zleceniodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie zapłacił podatku od tych usług lub jest zarejestrowanym podatnikiem, ale nie zapłacił należnego podatku - podstawą opodatkowania jest kwota należna od całej wartości usługi turystyki, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
2.  153
 Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy w wykonaniu umów agencyjnych, zlecenia, komisu lub innych umów o podobnym charakterze dokonywany jest import towarów, z tym że podstawę opodatkowania dla importera ustala się zgodnie z art. 15 ust. 4, 4a-4d i 5.
1. 
W przypadku gdy:
1)
na kupującego zostały nałożone ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru, wynikające z umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia są wymagane na podstawie odrębnych przepisów lub nałożone zostały na podstawie orzeczenia sądu albo decyzji administracyjnej,
2)
sprzedaż lub cena towaru jest uzależniona od spełnienia dodatkowego świadczenia, którego wpływu na wartość towaru nie można ustalić,
3)
między kupującym a sprzedawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2,

- organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek, jeżeli okaże się, że przypadki te miały wpływ na ustalenie ceny.

2. 
Związek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.
3. 
Pod pojęciem powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.
4. 
Pod pojęciem powiązań kapitałowych, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu.
5.  154
 Przepisu ust. 1 nie stosuje się w obrotach między zakładami samodzielnie sporządzającymi bilans, o których mowa w art. 5 ust. 2, z wyjątkiem przypadków, gdy obroty zakładu, na rzecz którego jest dokonywane odpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług, zwolnione od podatku na podstawie art. 7 lub art. 47 ustawy, stanowiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonano takiego przekazania, co najmniej 50% całości obrotu w tym okresie, a ponadto w przypadku odpłatnego przekazania towarów, jeżeli stosowane ceny są niższe od cen nabycia o więcej niż 10%.
1.  155
 Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.
1a.  156
 Dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 stawka podatku wynosi 3%.
2. 
Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%.
3.  157
 W eksporcie towarów i usług, w tym również w eksporcie usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz w eksporcie towarów i usług dokonywanym przez rolników ryczałtowych oraz podatników określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4.
4.  158
 Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 3, stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  159
 Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 4, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej sprzedaży w ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 4, za dany miesiąc, lecz w miesiącu następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 4, przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten miesiąc. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim, mają zastosowanie stawki właściwe dla sprzedaży tego towaru w kraju.
6.  160
 Przepis ust. 5 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny wystawiony przez wewnętrzny urząd celny.
7.  161
 Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 5 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał.
1.  162
 Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.
2.  163
 Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.
2a.  164
 Kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego od importu usług, z wyjątkiem podatku od usług:
1)
turystyki wyjazdowej,
2)
związanych:
a)
ze sprzedażą zwolnioną od podatku,
b)
z czynnościami nie wymienionymi w art. 2.
3.  165
 Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, następuje:
1) 166
 nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt 2-4,
2) 167
 w przypadku importu usług - w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a - w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,
3)
w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 - najpóźniej w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano tego spisu,
4) 168
 w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego - nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.
3a.  169
 Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi, albo otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegającej opodatkowaniu.
3b.  170
 Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 3, 3d, 3e i 3g, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy wskazane w ust. 3, 3d, 3e i 3g, nie później jednak niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
3c.  171
 Korekty, o których mowa w ust. 3b, mogą być dokonane wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1)
nie zostało wobec podatnika wszczęte postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej za okres, którego dotyczy korekta,
2)
w całości została uregulowana należność obejmująca kwotę podatku z tytułu zakupionych towarów i usług, a w przypadku podatku od importu towarów - kwota podatku wynikająca z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c.
3d.  172
 Podatnicy, o których mowa w art. 10 w ust. 1a i 1d, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymali fakturę lub dokument celny, z tym że:
1)
w przypadku importu usług - w rozliczeniu za kwartał następujący po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a - w kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,
2)
w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 - w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano spisu.

Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio.

3e.  173
 Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1c, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym:
1)
uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,
2) 174
 dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c,

nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Przepis ust. 3a i 3d pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

3f.  175
 Przepisu ust. 3e nie stosuje się do podatku naliczonego wynikającego z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową.
3g.  176
 Podatnicy, o których mowa w art. 6b ust. 5, podatek naliczony wynikający z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczonych od podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu, w którym:
1)
uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w przypadku podatku wynikającego z faktur,
2)
dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych,
3) 177
 dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c.
4.  178
 Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 3, podatnik nie wykonał czynności podlegającej opodatkowaniu, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w najbliższym okresie, w którym czynności te zostaną wykonane, nie później jednak niż w ciągu 36 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
5.  179
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 3 terminy obniżenia kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym.
1.  180
 Podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.
2. 
Podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną.
3.  181
 Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem. Przy ustalaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się kwot podatku.
4.  182
 W przypadku nabycia towarów, o których mowa w art. 21 ust. 3, procentowy udział wartości sprzedaży towarów opodatkowanych w wartości sprzedaży ogółem oblicza się na podstawie sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5.  183
 Podatnicy dokonujący czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1-3, w okresie krótszym niż sześć miesięcy obliczają procentowy udział zgodnie z ust. 3, przy czym po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności wyliczają ten udział zgodnie z ust. 4 i dokonują korekty podatku naliczonego.
1.  184
 W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2-9, do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy.
2.  185
 Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4.
2a.  186
 Kwota zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane, oraz z dokumentów celnych, jeżeli podatek z nich wynikający został zapłacony.
2b.  187
 Przepisów ust. 2a nie stosuje się, jeżeli wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3.
3. 
Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych wyłącznie stawką, o której mowa w art. 18 ust. 1, u których podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, przysługuje zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
4.  188
 W przypadku gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego u podatnika dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka określona w art. 18 ust. 1 przekracza kwotę wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi, zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyżka do wysokości tej kwoty. Pozostała część nadwyżki podlega rozliczeniu w trybie określonym w ust. 1.
5.  189
 Przepisu ust. 4 nie stosuje się:
1)
gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3, lub
2)
na umotywowany wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług, jeżeli wysokość zwrotu jest uzasadniona:
a)
sezonowością produkcji rolnej, w tym również sezonowością zakupu (skupu) produktów rolnych i sezonowością produkcji rolno-spożywczej,
b)
odliczaną od podatku kwotą akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych, jeżeli należność obejmująca kwotę akcyzy została uregulowana.
5a.  190
 Zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać rozszerzony przez naczelnika urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek podatnika, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. Rozszerzenie to może być dokonane w przypadku gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach.
5b.  191
 Przepis ust. 5a nie narusza przepisu ust. 5.
6.  192
 Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
6a.  193
 Na wniosek podatnika urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji, wynikają z:
1) 194
 faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawo działalności gospodarczej,
2) 195
 dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c, i zostały przez podatnika zapłacone.

Przepis ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

7.  196
 Różnicę podatku nie zwróconą przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w ust. 6 w zdaniu pierwszym, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.
8. 
W przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.
8a.  197
 W razie niedopełnienia obowiązku przewidzianego w ust. 8 od nie zwróconej kwoty naliczane są odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 8, a jeżeli termin ten przypada wcześniej od terminu najbliższego okresu rozliczeniowego - od terminu, w którym powinno zostać dokonane rozliczenie podatku.
8b.  198
 (skreślony).
9.  199
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) 200
 może określić przypadki, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z zakupem tych środków, oraz może określić zasady zwrotu różnicy tego podatku,
2)
może rozszerzyć zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 3, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego ponad podatek należny, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działalności lub długością cyklu produkcyjnego podatnika.
10.  201
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 9, uwzględnia w szczególności:
1)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa,
4)
specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
1. 
Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nich poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 21b i 21c.
2. 
Miejsce stałego zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. 
Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.
1. 
Zwrot podatku, o którym mowa w art. 21a ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami":
1)
zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług oraz
2)
prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o której mowa w art. 29 ust. 1, oraz
3)
którzy zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 7.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.
3. 
Sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 i 6 oraz podatnicy określeni w art. 14a ust. 1.
4. 
Sprzedawcy:
1) 204
 są obowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, że są sprzedawcami, o których mowa w art. 21b ust. 1,
2)
zapewniają podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
3)
oznaczają punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
4) 205
 są obowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów u tego podatnika może odebrać podatek, oraz z kim podatnicy ci mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.
5. 
Zwrot podatku jest dokonywany podróżnym w złotych przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1.
6. 
Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tys. zł oraz dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.
7. 
Podmioty, o których mowa w ust. 5, nie będące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:
1)
są od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
2) 206
 powiadomiły w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym,
3)
od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4)
zawarły umowy ze sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku,
5) 207
 złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie:
a)
depozytu pieniężnego,
b)
gwarancji bankowych,
c)
obligacji Skarbu Państwa, o co najmniej trzyletnim terminie wykupu,
6)
uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.
8. 
Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 7 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu działalności związanej ze zwrotem podatku.
9.  208
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5, uwzględniając w szczególności konieczność prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji.
10. 
Podmiotem, o którym mowa w ust. 7, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.
11. 
Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za przestępstwa karne skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1. 
Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar za granicę nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
2.  210
 Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez graniczny urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 29 ust. 1.
3. 
Graniczny urząd celny potwierdza wywóz towarów na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.
4. 
Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa w art. 21b ust. 5, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.
5. 
Rozliczenia między podmiotem, który dokonał zwrotu, a sprzedawcą towaru regulują zawarte przez nich umowy.
1. 
Do sprzedaży towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:
1)
spełnił wymogi, o których mowa w art. 21b ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
2)
przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc sprzedawca otrzymał dokument, określony w art. 21c ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej sprzedaży, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.
3. 
Potwierdzony przez graniczny urząd celny dokument, o którym mowa w art. 21c ust. 2, sprzedawca jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono ten dokument.
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:
1)
wzór znaku, o którym mowa w art. 21b ust. 4 pkt 3,
2) 213
 wzór dokumentu oraz wzór stempla, o których mowa w art. 21c ust. 2.
1a.  214
 Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:
1)
prawidłową identyfikację towarów,
2)
możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia:
1)
inne towary niż wymienione w art. 21a ust. 3, przy których wywozie nie stosuje się art. 21a ust. 1,
2)
minimalną łączną wartość zakupów wynikającą z dokumentów, o których mowa w art. 21c ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,
3)
maksymalną wysokość prowizji, o której mowa w art. 21c ust. 4

- uwzględniając w szczególności sytuację gospodarczą państwa oraz sytuację w zakresie obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi grupami towarów, sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz określone w ustawie budżetowej dochody budżetu państwa, w szczególności dochody z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzi we wzorze dokumentu zabezpieczenia utrudniające jego fałszowanie. Rodzaje i sposób zabezpieczeń powinny być uzgodnione z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

 (skreślony).

1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1)
może określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21,
2) 217
 może określić przypadki, w których następuje zwrot, i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wymienionych w art. 21 ust. 3, służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2,
3)
może określić inne niż wymienione w art. 25 ust. 2 przypadki nabycia towarów lub usług uprawniające do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21,
4)
może określić przypadki, gdy podatek naliczony może być zwrócony jednostce dokonującej zakupu (importu) towarów lub usług oraz określić zasady dokonywania tego zwrotu.
2. 
Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:
1)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa,
4)
specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
1. 
W przypadku nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 21 ust. 3, przed powstaniem obowiązku podatkowego, zwrot podatku naliczonego dokonywany jest w formie zaliczki.
2.  218
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wypłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1, oraz przypadki zwrotu zaliczki wraz z oprocentowaniem, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
1. 
Skarbowi Państwa przysługuje hipoteka przymusowa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku.
2.  220
 Do hipoteki przymusowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
1. 
Skarbowi Państwa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku przysługuje zastaw skarbowy na będących własnością podatnika rzeczach ruchomych oraz na zbywalnych prawach majątkowych.
2. 
Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych dokonywany jest na podstawie uwzględnionego wniosku w sprawie wypłacenia zaliczki naliczonego podatku.
3. 
Do zastawu skarbowego, w zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
1. 
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
1)
towarów lub usług służących do wytworzenia lub odprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku,
1a) 222
 importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy,
2) 223
 samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika,
2a) 224
 części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów, o których mowa w pkt 2, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych,
3) 225
 towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego,
3a) 226
 paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,
3b) 227
 usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) 228
 przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne bądź jedne i drugie,
b)
zakupów gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,
4) 229
 towarów i usług, których nabycie:
a) 230
 zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 14 ust. 1 lub 6 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 14 ust. 3 i 3b,
b)
nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.
1a.  231
 Jeżeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie można ustalić kwoty podatku naliczonego od towarów i usług, określonych w ust. 1 pkt 3, kwotę tego podatku ustala się przez zastosowanie stawki określonej w art. 18 ust. 1 do kwoty wydatków, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
2.  232
 Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:
1)
wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 21 ust. 3,
2)
przekazanych towarów oraz świadczonych usług w przypadkach określonych w art. 2 ust. 3 pkt 2 oraz darowizn określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4,
3)
części wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
4)
podatku od importu towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego,
5) 233
 wydatków na nabycie towarów celem oddania w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
3. 
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego lub zostali wykreśleni z rejestru, o którym mowa w art. 9.
4.  234
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, może, w drodze rozporządzenia, określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów i usług przez podatników prowadzących działalność rolniczą nie uprawnia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części lub zwrotu różnicy podatku w całości lub w części, a także mając na uwadze uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
1. 
Podatnicy są obowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.
2.  236
 Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1a, 1c i 1d, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.
1. 
Przepisy art. 6b, art. 10 ust. 1c-1g, art. 19 ust. 3c-3g oraz art. 26 ust. 2 stosuje się również do podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 2 ustawy, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.
2. 
W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową oraz do dokonywania kwartalnych rozliczeń począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie oraz w następnym roku kalendarzowym.
1.  238
 Podatnicy zwolnieni od podatku, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 6, są obowiązani do zaewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
2.  239
 W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość nie zaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.
3.  240
 W przypadku stwierdzenia, że podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 14 ust. 5 nie spełniał warunków określonych w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wartość sprzedaży w drodze oszacowania i ustali podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.
4.  241
 Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1, 5 i 6, są obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej: kwoty określone w art. 20, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny oraz kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
5.  242
 W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania.
6.  243
 W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia. Dotyczy to również różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1.
7.  244
 Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
8.  245
 Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik:
1)
wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,
2)
nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

 W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji określonej w art. 27 ust. 4, w związku z dokonywaniem sprzedaży towarów lub świadczeniem usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 7, dokonają sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i nie zapłacą podatku należnego, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wielkości tej sprzedaży, organ podatkowy określi w drodze oszacowania wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i ustali od niej podatek należny według stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.

1.  247
 Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2.  248
 Podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1, do czasu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tracą prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
2a.  249
 Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwa, podatnik nie może prowadzić sprzedaży towarów.
2b.  250
 Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2.500 zł.
2c.  251
 W przypadku, gdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 lub 6, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 2b na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.
3.  252
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) 253
 ustali szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 2b i 2c,
1a) 254
 może określić inny, niż wymieniony w ust. 2b, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami,
2)
może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.
3a.  255
 Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
4.  256
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stosowania przez podatników, uwzględniając:
1)
potrzebę zabezpieczenia zewidencjonowanych danych,
2)
konieczność zagwarantowania konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie,
3)
optymalne, również dla danego typu obrotu, rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.
1.  257
 Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1, mogą w celu obliczenia podatku należnego dokonać podziału sprzedaży w danym miesiącu w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu. Dla obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.
2. 
W przypadku gdy podatnik podjął lub wznowił działalność wymienioną w ust. 1, podział obrotu może być dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego miesiąca procentowych wskaźników podziału udokumentowanych zakupów, dokonanych w okresie przed zakończeniem miesiąca, w którym rozpoczęto lub wznowiono działalność.

 W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek należny może być obliczany jako iloczyn wartości sprzedaży i stawki:

1)
18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%,
2)
10,71% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 12%,
3)
6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%,
4)
2,91% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 3%.
1.  259
 Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.
2.  260
 Podatnicy świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.
3.  261
 (skreślony).
4.  262
 W przypadku czynności wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany miesiąc podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu.
5.  263
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania, a także może określić wzory tych faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności, uwzględniając:
1)
konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez poszczególnych podatników,
2)
potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku,
3)
stosowane techniki rozliczeń,
4)
specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z ilością lub rodzajem wykonywanych czynności.
1. 
Podatnik wystawiający fakturę VAT, na pisemne żądanie nabywcy towaru lub usługi, ma obowiązek:
1)
udostępnić do wglądu oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9,
2)
umożliwić, w zakresie sprzedaży towarów na rzecz nabywcy:
a)
wgląd w dowody księgowe oraz ewidencję, o której mowa w art. 27,
b)
otrzymanie kopii deklaracji dla podatku od towarów i usług, w tej części, która dokumentuje jej złożenie za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u podatnika będącego sprzedawcą.
2. 
Podatnik ma obowiązek potwierdzić odbiór pisemnego żądania, o którym mowa w ust. 1.
3.  265
 W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi posiada potwierdzenie odbioru żądania, o którym mowa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika informacji, o których mowa w ust. 1, i zawiadomił o tym naczelnika urzędu skarbowego, przed rozpoczęciem u niego kontroli, a w trakcie tej kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, niepotwierdzonych kopią, przepisów art. 27 ust. 5-8 w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania nie stosuje się.
1. 
W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od podatku należnego.
1. 
Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej zwolnionej od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, podatnikowi podatku od towarów i usług, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.
2. 
Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
1. 
Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany sprzedawcy.
2. 
Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych, oznaczona jako "Faktura VAT RR", powinna zawierać co najmniej:
1)
imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
2)
numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy,
3)
numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną,
4)
datę dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
5)
nazwy zakupionych produktów rolnych,
6)
jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
7)
cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
8)
wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
9)
stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
10)
kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych,
11)
wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
12)
kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
13)
czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
3.  269
 Faktura VAT RR powinna również zawierać, z zastrzeżeniem ust. 3a, oświadczenie sprzedawcy produktów rolnych w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym."

3a.  270
 W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i przedmiot umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.
3b.  271
 W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.
4. 
Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
1)
zakup produktów rolnych jest związany ze sprzedażą opodatkowaną,
2) 272
 zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik ma zawartą umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne na dłuższy termin płatności,
3)
w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.
5. 
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.
6. 
Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za sprzedane produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.
6a.  273
 Przez pojęcie należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 6, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:
1)
zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,
2)
raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.
7.  274
 Rolnik ryczałtowy oraz podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przechowywać oryginały (kopie) faktur VAT RR oraz dokument, o którym mowa w ust. 3a, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

 Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2b, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 pkt 12, sprzedający produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

1)
wystawiania faktur, o których mowa w art. 32,
2)
prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług,
3)
składania w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 1,
4)
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9.

Podatek akcyzowy

1.  276
 Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami akcyzowymi", z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a.
2.  277
 Akcyzie podlegają również nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i poz. 17. Za nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych uważa się ubytki (niedobory) powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, zmniejszone o powstające w czasie tych czynności dopuszczalne ubytki (niedobory) obliczone na podstawie obowiązujących norm.
3.  278
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, wysokość norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów), uwzględniając specyfikę poszczególnych etapów produkcji wybranych wyrobów akcyzowych, a także technologię wytwarzania tych wyrobów.
4.  279
 Wysokość dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych dla poszczególnych producentów ustalają dyrektorzy izb celnych, z uwzględnieniem warunków technicznych podatnika.
1. 
Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przepisy art. 13a ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. 
Zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonują naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości i ilości podatników podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonujących działalność na danym obszarze.
1.  281
 Obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 7, ciąży na:
1)
producencie wyrobów akcyzowych,
2)
importerze wyrobów akcyzowych,
3)
sprzedawcy wyrobów akcyzowych,
4)
podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów akcyzowych,
5)
nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,
6)
podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,
7)
podmiocie, u którego stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i 17,
8)
podmiocie zużywającym spirytus własnej produkcji lub nabyty po cenach niezawierających najwyższej stawki podatku akcyzowego.
2.  282
 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego określonego w rozdziale 2, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a.  283
 Dla wyrobów określonych w załączniku nr 6 poz. 1, 13-15, 17 i 19 obowiązek podatkowy powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane, również w przypadku, gdy nie dokonano czynności określonych w art. 2.
2b.  284
 Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem, za datę opuszczenia terenu zakładu, w którym zostały wyprodukowane, przyjmuje się datę odbioru paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.
2c.  285
 W przypadku sprzedaży energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania.
3. 
W przypadku powstania nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów, obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem ich zaistnienia, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem stwierdzenia tych ubytków.
4.  286
 (skreślony).
5.  287
 W przypadku gdy producent:
1)
oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie - obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany,
2)
zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na cel inny niż określono w zamówieniu - obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przekazania tego spirytusu do produkcji,
3)
przechowuje paliwa silnikowe, stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442), poza zakładem, w którym zostały wyprodukowane, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dniu opuszczenia pomieszczenia, w którym paliwa są przechowywane, z wyjątkiem opuszczenia w celu powrotnego przemieszczenia do zakładu, w którym zostały wyprodukowane, w związku z wymianą zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.
6.  288
 Obowiązek podatkowy:
1)
w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, powstaje:
a)
dla podatników sprzedających te wyroby, z zastrzeżeniem lit. b), z chwilą tej sprzedaży na cele inne niż opałowe,
b)
dla podatników sprzedających te wyroby na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych - z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe,
c)
dla podatników nabywających te wyroby - z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na cele inne niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe,
2)
dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą wejścia w posiadanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ posiadania tych wyrobów.

 Sprzedawca wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1, 13, 14, 19 i 21 załącznika nr 6 do ustawy może żądać od nabywcy okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu identyfikującego nabywcę, w przypadkach gdy przepisy nakładają na nabywcę obowiązek złożenia oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów.

1.  290
 Podstawę opodatkowania akcyzą stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, obrót wyrobami akcyzowymi.
2.  291
 W imporcie wyrobów akcyzowych podstawą opodatkowania akcyzą jest ich wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło.
2a.  292
 W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.
2b.  293
 W przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19 objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.
2c.  294
 W przypadku importu wyrobów akcyzowych przepisy art. 15 ust. 4c i 4d stosuje się odpowiednio.
3. 
Jeżeli stawki akcyzy ustalane są kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych.
4. 
W zakresie nie uregulowanym w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1-5.
5.  295
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inną podstawę opodatkowania akcyzą w przypadku, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając przy tym specyfikę produkcji i obrotu poszczególnych wyrobów akcyzowych.
1.  297
 Stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedaży u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a u importerów do podstawy określonej w art. 36 ust. 2-2c, wynoszą odpowiednio u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i u importera, dla:
1)
wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych (załącznik nr 6, poz. 13 i 17)95% i 1.900%,
2)
paliw do silników (załącznik nr 6, poz. 1)80% i 400%,
3)
wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych (załącznik nr 6, poz. 14, 15 i 19)70% i 230%,
4)
samochodów osobowych (załącznik nr 6, poz. 5)40% i 65%,
5)
pozostałych wyrobów25% i 40%,
6)
paliw gazowych do silników (załącznik nr 6, poz. 21)35% i 55%.
1a.  298
 Stawka akcyzy dla wyrobu wymienionego w załączniku nr 6 poz. 2a wynosi za 1 kWh, u producenta i importera, 0,02 zł.
2.  299
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia:
1)
obniżać stawki akcyzy określone w ust. 1 oraz określać warunki ich stosowania,
1a) 300
 ustalić minimalną stawkę podatku akcyzowego dla papierosów,
2)
zwalniać niektóre wyroby od akcyzy oraz określać warunki stosowania tych zwolnień,
3) 301
 obniżać stawkę akcyzy na biopaliwa ciekłe i paliwa ciekłe zawierające biokomponenty, od których powstał obowiązek podatkowy, oraz określać warunki i zasady stosowania tych obniżek.
3. 
W zakresie określonym w ust. 2, w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, stawki akcyzy mogą być:
1)
wyrażane w:
a)
procencie ceny sprzedaży obniżonej o podatek od towarów i usług,
b) 302
 procencie podstawy opodatkowania określonej w art. 36 ust. 2-2c,
c)
kwocie na jednostkę wyrobu,
d)
formie różnicy cen,
e) 303
 w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz w kwocie na jednostkę wyrobu, z zastrzeżeniem że w przypadku papierosów stawka procentowa wynosi 25%, a stawka kwotowa jest taka sama dla wszystkich papierosów bez względu na ich pochodzenie i właściwości,
2)
obniżane w różnym stopniu dla poszczególnych wyrobów akcyzowych.
4.  304
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:
1)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego,
4) 305
 sytuację rynkową w obrocie wyrobami akcyzowymi, z tym że z zastrzeżeniem ust. 4a minimalna kwota podatku akcyzowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, naliczonego od jakiegokolwiek rodzaju papierosów nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej. Za najpopularniejszą kategorię cenową uważa się cenę detaliczną oznaczoną przez co najmniej 31 dni zgodnie z ust. 5, w ostatnich dwóch miesiącach danego roku, która wystąpiła w obrocie i reprezentowała grupę papierosów o największej sprzedaży za ten rok. W przypadku zbiegu kilku najpopularniejszych kategorii cenowych decyduje cena późniejsza, a w dalszej kolejności cena wyższa,
5) 306
 zobowiązania międzynarodowe związane z ochroną środowiska,
6) 307
 potrzebę zapewnienia stabilności rozwiązań systemowych, biorąc pod uwagę sytuację osób inwestujących na rynku biopaliw ciekłych,
7) 308
 zapewnienie stabilnych warunków rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji niespożywczej,
8) 309
 stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
9) 310
 wzrost bezpieczeństwa paliwowego kraju poprzez większe wykorzystanie biokomponentów.
4a.  311
 W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minimalna kwota podatku akcyzowego wynosi 90% kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej, o której mowa w ust. 4 pkt 4.
5.  312
 Za cenę maksymalną papierosów, o której mowa w ust. 3 w pkt 1 lit. e), przyjmuje się cenę detaliczną papierosów wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta lub importera na pojedynczym opakowaniu papierosów.
6.  313
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących oznaczania papierosów cenami detalicznymi, o których mowa w ust. 5, oraz wielkości rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych.
7.  314
 Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki niemające osobowości prawnej i osoby prawne, które nie są producentami lub importerami papierosów, w przypadku gdy:
1)
dokonują sprzedaży papierosów powyżej ceny detalicznej oznaczonej zgodnie z ust. 5,
2)
po 1 marca 2001 r. dokonują sprzedaży papierosów, które nie zostały oznaczone ceną detaliczną, o której mowa w pkt 1.
8.  315
 Do sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 7 pkt 1, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 400% maksymalnej ceny detalicznej papierosów, a w odniesieniu do sprzedaży określonej w ust. 7 pkt 2 stosuje się stawkę akcyzy ustaloną dla podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ust. 1 pkt 3.

 Do rozliczeń z tytułu akcyzy stosuje się odpowiednio art. 17.

1.  317
 Sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport nie podlega akcyzie, z wyjątkiem wyrobów, które przed dokonaniem eksportu zostały oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów znakami skarbowymi akcyzy.
2.  318
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1)
określi szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie,
2)
określi okresy i terminy płatności akcyzy oraz tryb jej zapłaty,
2a) 319
 może zwolnić niektóre grupy podatników z obowiązku podatkowego, których obciążenie mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania wyrobu podatkiem akcyzowym lub zagrażałoby interesom tych grup podatników lub interesowi publicznemu,
3)
może określić podatników uprawnionych do obniżenia podatku należnego od towarów i usług lub do obniżenia akcyzy o kwotę akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb jej zwrotu,
4) 320
 (skreślony),
5) 321
 (skreślony).
3.  322
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2, uwzględnia:
1)
specyfikę produkcji i obrotu poszczególnych wyrobów akcyzowych,
2)
możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania akcyzą tych samych wyrobów akcyzowych,
3)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatków pośrednich oraz zapewnienie płynności wpływów budżetowych.

Przepisy szczególne

1. 
Eksportem usług w rozumieniu ustawy są również:
1)
usługi transportu międzynarodowego,
2)
usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej, świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:
a)
turystyka ma charakter zorganizowany,
b) 323
 usługi świadczone są nierezydentom w rozumieniu prawa dewizowego,
3)
usługi świadczone w kraju, jeżeli są bezpośrednio związane z eksportem towarów, a z zawartych umów wynika, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru,
4) 324
 usługi remontowe obiektów pływających, świadczone na rzecz nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, nie będących podatnikami podatku od towarów i usług,
5) 325
 usługi polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów przywiezionych na polski obszar celny, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych.
2.  326
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres usług wymienionych w ust. 1, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy, aby świadczone przez nich usługi mogły być uznawane na równi z eksportem usług, oraz może wprowadzić odrębne zasady zwrotu różnicy podatku podmiotom świadczącym te usługi, uwzględniając w szczególności:
1)
założenia ustawy budżetowej, zwłaszcza dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa,
4)
specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może, w drodze rozporządzenia, zwolnić od podatku oraz od akcyzy organizacje międzynarodowe, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność w interesie publicznym i są zwolnione od analogicznych podatków w innych krajach.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu podatku oraz akcyzy przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności.
1.  329
 W rozliczeniach należności za nabyte oleje napędowe do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym (paliwo dieslowe - PKWiU 23.20.15-00.10) podatnicy podatku rolnego prowadzący działalność rolniczą będący właścicielami co najmniej jednego ciągnika rolniczego, zwani dalej "podatnikami podatku rolnego", mogą stosować bony paliwowe.
2. 
Bon paliwowy jest prawnym środkiem płatniczym do nabywania oleju napędowego uprawniającym sprzedawcę tego oleju do zwiększenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2, o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej bonu paliwowego, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 40g. Przepisy art. 19 ust. 3 pkt 1 i ust. 3b stosuje się odpowiednio.
3. 
Za ciągnik rolniczy, o którym mowa w ust. 1, uważa się pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych.
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wykonanie bonów paliwowych wyłącznie wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytworzenia i przechowywania tych bonów. Wytwórca bonów paliwowych może je zbywać tylko ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz wydawać bankom spółdzielczym określonym w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40c ust. 6.
2. 
Koszty wykonania bonów paliwowych są finansowane z budżetu państwa.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory bonów paliwowych oraz ich wartość nominalną.
4. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych określając wzory bonów paliwowych uwzględni rodzaje i sposób zabezpieczenia utrudniające fałszowanie bonów.
1. 
Bony paliwowe są wydawane podatnikom podatku rolnego przez banki spółdzielcze, z zachowaniem warunków określonych w art. 40d i 40e.
2. 
Bankom spółdzielczym przysługuje prowizja od każdego wydanego bonu paliwowego w wysokości 0,4% wartości nominalnej bonu.
3. 
Koszty prowizji, o której mowa w ust. 2, są finansowane z budżetu państwa.
4.  332
 Banki spółdzielcze sporządzają miesięczne sprawozdanie dotyczące ilości odebranych zaświadczeń i wartości wydanych bonów paliwowych. Sprawozdanie jest przesyłane do właściwych miejscowo izb celnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dystrybucji bonów paliwowych od wytwórcy do banków spółdzielczych.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, banki spółdzielcze właściwe do wydawania bonów paliwowych na terenie poszczególnych gmin oraz szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.
7. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw finansów publicznych określając właściwość banków spółdzielczych uwzględni miejsce zamieszkania (adres) podatnika podatku rolnego uprawnionego do otrzymania bonu paliwowego.
1. 
Banki spółdzielcze wydają bony paliwowe za okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia, zwanego dalej "zaświadczeniem", wydanego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), podatnikowi podatku rolnego.
2.  334
 Organy wydające zaświadczenia są obowiązane do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń z uwzględnieniem wartości, jakiej dotyczą, i przesyłania miesięcznego sprawozdania zawierającego te dane do właściwych miejscowo izb celnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
3.  335
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności liczbę wydanych zaświadczeń oraz wartość bonów.
1. 
Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.
2. 
Zaświadczenie powinno zawierać:
1)
oznaczenie organu wydającego zaświadczenie,
2)
imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika podatku rolnego oraz jego adres,
3)
numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL podatnika podatku rolnego,
4)
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika podatku rolnego, datę wydania tego dokumentu oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania zaświadczenia jest osobą fizyczną,
5)
potwierdzenie posiadania ciągnika rolniczego, o którym mowa w art. 40a ust. 1,
6)
określenie wartości bonów paliwowych, które mogą być wydane przez bank spółdzielczy podatnikowi podatku rolnego przedstawiającego zaświadczenie,
7)
określenie półrocza, którego zaświadczenie dotyczy,
8)
podpis z pieczątką imienną osoby wystawiającej zaświadczenie oraz pieczęć okrągłą organu wystawiającego zaświadczenie.
3. 
Zaświadczenie nie może być wydane, jeżeli wnioskodawca ma zaległości podatkowe w podatku rolnym.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.
5.  337
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres informacji określonych w tym przepisie.
1. 
Maksymalną wartość bonów paliwowych, należnych podatnikowi za okres półroczny, określa się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym oraz kwoty podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.
2. 
Do obliczenia wartości bonów paliwowych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1)
powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów rolnych według stanu na pierwszy dzień półrocza, którego zaświadczenie dotyczy, z wyłączeniem gruntów klasy VIRZ i VIPsZ, gruntów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza oraz użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2)
stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie obowiązującą w pierwszym dniu półrocza, którego zaświadczenie dotyczy.
3. 
Wartość bonu paliwowego, o której mowa w ust. 1, jest zaokrąglana do pełnych dziesiątek złotych, przy czym końcówki o wartości poniżej 5 złotych pomija się, a końcówki o wartości 5 złotych i wyższej zaokrągla się do 10 złotych.
4. 
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, w każdym roku wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych, uwzględniając założenia ustawy budżetowej na dany rok oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.
1. 
Sprzedawca oleju napędowego jest obowiązany do skasowania bonu paliwowego otrzymanego od nabywcy tego oleju bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży.
2. 
Skasowanie bonu paliwowego następuje przez przystawienie na bonie paliwowym pieczęci kasującej, pieczątki sprzedawcy oraz przedziurkowanie bonu.
3. 
Sprzedawca oleju napędowego jest obowiązany przechowywać skasowane bony paliwowe przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło skasowanie bonu paliwowego.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pieczęci kasującej bon paliwowy.
5. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni warunki techniczne wynikające z wzoru bonu paliwowego, tak aby jego skasowanie było ostateczne.
6. 
Nieskasowanie lub nieprawidłowe skasowanie bonu nie daje sprzedawcy uprawnień, o których mowa w art. 40a ust. 2.
1. 
Przerobione, podrobione lub budzące wątpliwości co do autentyczności bony paliwowe podlegają zatrzymaniu przez sprzedawcę oleju napędowego.
2.  341
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymaniu bonów paliwowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności zasady postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.

Przepisy karne skarbowe

1. 
Kto podrabia albo przerabia bon paliwowy albo upoważnienie do odbioru bonów,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

2. 
Kto w celu popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w ust. 1 uzyskuje lub przysposabia środki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.

3. 
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe określone w ust. 2 sprawca, który odstąpił od jego dokonania, w szczególności zniszczył uzyskane lub przysposobione środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości.
4. 
W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług obejmuje należność, o której mowa w ust. 1, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług."

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50), oraz inne tego rodzaju umowy, objęte zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku,

b) umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn - do wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem."

W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,"

b)
w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "z tym że środki pochodzące ze zwolnienia od podatku obrotowego w wysokości 100%",
2)
w art. 38 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2.

 (skreślony).

 (skreślony).

Przepisy przejściowe i końcowe

1.  345
 Podatnicy, o których mowa w art. 5, wykonujący czynności w okresie między dniem ogłoszenia ustawy a dniem 31 marca 1993 r. dokonują zgłoszenia rejestracyjnego określonego w art. 9 za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, najpóźniej do dnia 31 marca 1993 r.
2. 
Urząd skarbowy obowiązany jest potwierdzić zgłoszenie rejestracyjne i nadać numer identyfikacyjny podatnikom, o których mowa w ust. 1, najpóźniej na 14 dni przed dniem wejścia ustawy w życie.
3. 
Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.
4. 
Minister Finansów może, w drodze zarządzenia, przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 i 2.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych do dnia 31 grudnia 2005 r. może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 7 ust. 1 zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

1. 
Podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług przekroczyła w 1993 r. kwotę 120.000 zł 348 , mogą zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z rachunków uproszczonych, dokumentujących zakupy dokonane przed przekroczeniem tej kwoty, pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu 31 grudnia 1993 r. W sporządzonym spisie z natury powinna być wykazana kwota podatku naliczonego przypadająca na poszczególne grupy towarowe wykazane w tym spisie.
2. 
Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są poinformować właściwy urząd skarbowy o łącznej kwocie podatku naliczonego, ustalonej w wyniku spisu z natury.
1.  349
 Termin do złożenia rozliczenia oraz do obliczania i wpłacania podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 6 i art. 26 ust. 1, ustala się:
1)
do 30 dnia miesiąca - do 31 grudnia 1993 r.,
2)
do 25 dnia miesiąca - do 30 czerwca 1994 r.,
2. 
Termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się:
1)
do 30 dnia po złożeniu rozliczenia - przez okres 6 miesięcy licząc od dnia wejścia ustawy w życie,
2) 350
 do 25 dnia po złożeniu rozliczenia - przez okres następnych 6 miesięcy.
3. 
Podatnicy, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, mogą otrzymać zwrot różnicy podatku w ciągu 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli oświadczą, że w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia deklaracji podatkowej terminowo regulowali podatki.
4. 
Przepis art. 21 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5.  351
 Minister Finansów może ustalić, w drodze zarządzenia, na okres do 31 grudnia 1994 r. dłuższe terminy składania rozliczenia, obliczania i wpłat podatku niż określone w ust. 1 oraz ustalić inne terminy zwrotu różnicy podatku niż określone w ust. 2 oraz w art. 21 ust. 6.
1.  353
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie do 31 grudnia 2005 r., w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0% lub 7% dla niektórych towarów i usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.
2.  354
 (skreślony).
3.  355
 W okresie do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się również do wymienionych w załączniku nr 10 towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, które są sprzedawane jednostkom ochrony przeciwpożarowej.
4.  356
 (skreślony).
5.  357
 Do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku 0% stosuje się do:
1)
sprzedaży w kraju:
a) 358
 książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
b)
czasopism specjalistycznych,
2)
importu:
a)
drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
b)
czasopism specjalistycznych,
3) 359
 usług polegających na drukowaniu:
a) 360
 książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
b) 361
 gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,
c)
czasopism specjalistycznych.
5a.  362
 Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 5, stosuje się wyłącznie do towarów wytworzonych metodami poligraficznymi.
5b.  363
 Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. c), należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem 22.13 PKWiU i 4902 PCN, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
1)
periodyków treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
2)
publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etniczych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
3)
wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
4)
wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych lub nie opisem,
5)
publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
6)
publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
7)
czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.
5c.  364
 W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 3% stosuje się do:
1) 365
 sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego (bez względu na symbol PKWiU) przeznaczonego dla szkół i przedszkoli, w rozumieniu odpowiednio przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych szkołach zawodowych,
2)
importu towarów określonych w pkt 1.
6.  366
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 i art. 47, uwzględnia:
1)
założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
2)
przebieg realizacji budżetu państwa,
3)
sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług, a także sytuację dochodową producentów rolnych,
4)
sytuację rynkową w obrocie niektórymi towarami i usługami.
7.  367
 (utracił moc).
8.  368
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ustali, w drodze rozporządzenia, listę towarów, o których mowa w ust. 5c, oraz warunki stosowania stawki 3%.
1.  369
 Opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega również sprzedaż:
1) 370
 w okresie do 31 grudnia 1995 r. - surowców energetycznych i nośników energii wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy,
2) 371
 w okresie do 31 grudnia 2003 r.:
a)
materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 5 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 50,
b)
robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
c) 372
 obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych.
2. 
Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
3.  373
 Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki Kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie.
4.  374
 Przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie się:
1)
sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2)
urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3)
urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

5.  375
 Przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.
6.  376
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb oraz sposób ustalania różnicy podatku podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, uwzględniając specyfikę tej działalności.

 (skreślony).

 W okresie do 31 grudnia 2002 r. opodatkowaniu podatkiem według stawki 12% podlegają:

1)
łyżwy popularne dziecięce (SWW 0675-68),
2)
rowery i pojazdy dziecięce (SWW 1043-5),
3)
urządzenia ogródków dziecięcych z drewna (SWW 1749-2),
4)
zabawki i gry towarzyskie (SWW 282),
5)
obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej do 23 cm, bez względu na symbol SWW,
6)
narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart, bez względu na symbol SWW,
7)
sanki dla dzieci, bez względu na symbol SWW,
8)
meble dla dzieci do 7 lat, bez względu na symbol SWW.

 (skreślony).

1. 
Podatnicy, z wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14, świadczący usługi w zakresie handlu i gastronomii dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, których sprzedaż na rzecz tych osób w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem wejścia ustawy w życie wynosiła ponad 65% sprzedaży ogółem, są obowiązani do ustalenia ilości i wartości zapasów towarów w cenach sprzedaży na podstawie spisu z natury na dzień wejścia ustawy w życie. Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona w cenach sprzedaży, do ustalenia wartości zapasów towarów przyjmuje się ceny zakupu powiększone o przeciętną stawkę marży stosowaną przez podatnika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ma być dokonany spis z natury.
2. 
Obowiązek dokonania spisu z natury nie dotyczy podatników, którzy mają możliwość ustalenia wartości zapasów towarów według cen, o których mowa w ust. 1, na podstawie prowadzonej ewidencji.
3. 
W okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia ustawy w życie, zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów objętych spisem z natury lub sprzedaż o wartości nie przekraczającej wartości zapasów towarów ustalonej zgodnie z ust. 1 lub 2.
4. 
W okresie, o którym mowa w ust. 3, zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów zakupionych po dniu wejścia ustawy w życie od innych jednostek handlowych, jeżeli na podstawie ust. 3 zakupiony towar zwolniony jest od podatku od towarów i usług.
5. 
Sprzedaż towarów zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie ust. 3 i 4 podlega opodatkowaniu według dotychczasowych zasad i stawek podatku obrotowego.
6. 
Minister Finansów określi, w drodze zarządzenia:
1)
rodzaj ewidencji, o której mowa w ust. 2, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy ustalający wartość zapasów towarów bez obowiązku dokonania spisu z natury, oraz określi grupy podatników, do których ust. 2 nie ma zastosowania,
2)
szczegółowe zasady i tryb obniżania należnego podatku od towarów i usług przez podatników innych niż wymienieni w ust. 1, o całość lub część kwoty podatku obrotowego zawartego w cenach towarów nabytych przed dniem wejścia ustawy w życie, a także zasady i tryb obniżania należnego podatku o kwotę podatku obrotowego pobranego przez urząd celny za towary sprowadzane lub nadsyłane z zagranicy.
1.  380
 Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 2, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką określoną w art. 18 ust. 1.
2.  381
 Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3-6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
3.  382
 W przypadku wprowadzenia nowych klasyfikacji towarów i usług, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego do ogłoszenia załączników do ustawy z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z nowych klasyfikacji.
4.  383
 Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie do 31 grudnia 2002 r. stosuje się klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed dniem 1 lipca 1997 r.
1. 
Tracą moc, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 53 ust. 5:
1)
ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341),
2)
ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341).
2.  384
 Przepisy ustaw wymienionych w ust. 1 stosuje się nadal w zakresie usług polegających na skupie i sprzedaży walut obcych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r., z wyjątkiem art. 9, art. 46, art. 47, art. 53 oraz art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 10, art. 10 ust. 4, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 29 ust. 3 i 4, art. 32 ust. 5, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40, art. 49 ust. 5, art. 50, art. 51 ust. 6 i art. 54, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI 385

ZAŁĄCZNIK Nr  1  386

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1.ex 01.11Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80) oraz ziół suszonych sortowanych całych
2.ex 01.12Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49)
3.01.13.1Winogrona
4.ex 01.13.23Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papaji (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno nie wymienionych (PKWiU ex01.13.23-00.90)
5.01.13.24-00.10Orzechy laskowe
6.01.13.24-00.20Orzechy włoskie
7.ex 01.13.40-00.90Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych
8.ex 01.2Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego

pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-

00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-

00.51, -00.52),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,

niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU

01.22.32-00.90),

3) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz

poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu

garbarskiego (PKWiU ex01.25.33-00.00)

9.02Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)
10.05Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa
11.ex 14.30.13-90.10Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus
12.15.11.1Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, kozie, końskie, z osłów i mułów
13.15.11.21Wełna szarpana
14.ex 15.11.3Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczy solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3
15.ex 15.11.4Odpady zwierzęce, niejadalne - z wyłączeniem odpadów utylizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3
16.15.12Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane oraz produkty uboczne uboju
17.ex 15.20Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nie nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)
18.ex 15.33.30-00.22,

15.33.30-00.3

15.33.30-00.80

Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

Żołędzie i kasztany

19.15.41.11Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczy wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczy i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczy i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)
20.15.42.13-30Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone, itp.
21.15.51.11Mleko płynne przetworzone
22.15.71.20Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)
23.15.89.12Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek
24.ex 24.15.60Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów (PKWiU ex24.15.60-00.90)
25.ex 24.41.60-50.20Krew zwierzęca wyłącznie do celów farmaceutycznych
26.36.62.11-10Miotły i szczotki, ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów roślinnych
27.36.63.77-30.1Materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzęcego
28.36.63.77-40.10Materiały rzeźbiarskie obrobione, roślinne
29.Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne (bez wyrobów jubilerskich, złotniczych, grawerskich, medalierskich i mebli) - wyłącznie:
Część I Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu - wyłącznie:
ex 28.61.1Wyroby nożownicze
ex 28.63.14Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
ex 28.75.24Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków itp., ramki z lusterkami, wykonane z metali pospolitych
ex 28.75.27Wyroby z metali pospolitych pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
28.75.27-43.30Wyroby kowalstwa artystycznego
28.75.27-59.81Wyroby brązownicze i kowalstwa artystycznego
ex 31.50.2Lampy i sprzęt oświetleniowy
ex 33.50.26Koperty do zegarków, obudowy do zegarków i ich części
ex 36.22.14Wyroby wykonane z metali szlachetnych pozostałe; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, z wyłączeniem katalizatorów, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny (PKWiU 36.22.14-70.00)
ex 36.61.10Biżuteria sztuczna
Część II Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki - wyłącznie:
ex 26.21.11Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe z porcelany
ex 26.21.12Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego (poza porcelaną)
ex 26.21.13Statuetki i inne dekoracyjne wyroby ceramiczne
ex 26.25.12Wyroby ceramiczne pozostałe, poza budowlanymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane
ex 31.50.2Lampy i sprzęt oświetleniowy
ex 33.50.26Koperty do zegarków, obudowy do zegarków i ich części
ex 36.61.10Biżuteria sztuczna
ex 36.63.61-39Fajki i cybuchy z innych materiałów
ex 36.63.61-50Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek
ex 92.31.10-00.22Rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne
ex 92.31.10-00.42Wyroby artystyczne z ceramiki, współczesne
Część III Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła - wyłącznie:
ex 26.13.12Kieliszki i szklanki poza szklano- ceramicznymi
ex 26.13.13Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
ex 26.15.24Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane płyty z nazwami firm itp.
ex 26.15.26Wyroby szklane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
ex 36.61.10-90.1Biżuteria sztuczna szklana
ex 92.31.10-00.43Wyroby artystyczne ze szkła, współczesne
Część IV Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru - wyłącznie:
ex 20.40.12-50.10Beczki i komplety beczkowe z drewna iglastego
ex 20.40.12-50.20Beczki i komplety beczkowe z drewna liściastego
ex 20.40.12-50.30Baryłki do płynów drewniane
ex 20.51.12Przybory stołowe i kuchenne drewniane
ex 20.51.13Intarsje i inkrustacje drewniane, kasety drewniane na biżuterię lub sztućce, statuetki i inne ozdoby drewniane
ex 20.51.14Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów drewniane i pozostałe artykuły z drewna
ex 20.52.15Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do wyplatania; wyroby koszykarskie lub plecionkarskie, z wyłączeniem mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa (PKWiU 20.52.15-30.40) oraz wyrobów z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 20.52.15-59.00)
ex 21.22.11-50Serwetki i obrusy z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
ex 21.22.12-90Wyroby do użytku domowego, sanitarne lub do użytku szpitalnego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, gdzie indziej nie wymienione
ex 21.25.14-77Wyroby z papieru lub tektury o odpowiednim kształcie i formacie, pozostałe
ex 22.22.20-17.00Pamiętniki
ex 22.22.20-80Albumy na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury
ex 36.61.10-90.91Biżuteria sztuczna, pozostała z drewna
ex 36.63.61-35.10Fajki i cybuchy z drewna lub korzenia - o charakterze pamiątkarskim
ex 36.63.61-50Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek
Część V Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze - wyłącznie:
ex 17.20.10Tkaniny (z wyjątkiem tkanin specjalnych) z włókien naturalnych innych niż bawełniane
ex 17.20.20Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych)
ex 17.20.40Tkaniny z okrywą, tkaniny ręcznikowe (w tym frotte) i inne specjalne, z wyłączeniem gazy (bez zaliczonej do 17.54.11-30) - PKWiU 17.20.40-70 oraz tkanin z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi) - PKWiU 17.20.40-90
ex 17.40.11Koce (z wyjątkiem elektrycznych) i pledy turystyczne
ex 17.40.12Bielizna pościelowa
ex 17.40.13Bielizna stołowa
ex 17.40.14Bielizna do celów toaletowych i kuchennych
ex 17.40.15Zasłony (łącznie z draperiami), rolety; zasłony lub lambrekiny łóżkowe
ex 17.40.16Wyroby wyposażenia wnętrz pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
ex 17.51.11Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane
ex 17.51.12Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe tkane
ex 17.51.13Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, igłowane
ex 17.51.14Dywany i pozostałe włókiennicze wykładziny podłogowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym z filcu)
ex 17.54.11Taśmy i wyroby wykończeniowe itp.
ex 17.54.12Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci motywu
ex 17.54.13Hafty w sztukach, taśmach lub w postaci motywu
Część VI Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe - wyłącznie:
ex 17.40.12Bielizna pościelowa
ex 17.40.13Bielizna stołowa
ex 17.71Wyroby pończosznicze
ex 17.72Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane
ex 18.22Ubiory wierzchnie pozostałe, z wyłączeniem odzieży używanej i innych używanych wyrobów włókienniczych (PKWiU 18.22.4)
ex 18.23Bielizna, z wyłączeniem biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, podwiązek i podobnych wyrobów oraz ich części (PKWiU 18.23.25)
ex 18.24Odzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich, strojów kąpielowych i innej odzieży, z dzianin (PKWiU 18.24.12) oraz dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych; pozostałych rodzajów odzieży z tkanin (PKWiU 18.24.22)
Część VII Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane - wyłącznie:
ex 18.10.10Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
ex 18.30.12Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyjątkiem nakryć głowy)
ex 19.20.11Wyroby rymarskie przeznaczone dla każdego rodzaju zwierząt, wykonane z dowolnego materiału
ex 19.20.14-50.00Wyroby ze skór lub skóry wtórnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane
ex 19.30Obuwie
ex 92.31.10-00.46Wyroby artystyczne ze skóry, współczesne
Część VIII Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione - wyłącznie:
ex 33.20.32-55.00Przyrządy traserskie
ex 36.30.12-90.20Mandoliny i mandole
ex 36.30.12-90.30Banjo
ex 36.30.12-90.90Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
ex 36.63.7Wyroby, gdzie indziej nie sklasyfikowane
ex 92.31.10-00.12Obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty, druki reklamowe wykonane ręcznie, współczesne
ex 92.31.10-00.22Rzeźby, posągi z dowolnego materiału oryginalne, współczesne
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  387

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE JEST ZWOLNIONE OD PODATKU

Poz.Symbol PKWiUNazwa usługi (grupy usług)
1.ex 01.4Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt
2.ex 02.02.10Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów
3.ex 05.00.50Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim
4.55.23.11Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci
5.ex 55.23.15Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie usługi w zakresie hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich
6.ex 60.2Usługi transportu lądowego pozostałe - wyłącznie w zakresie usług taksówkowych, przewozów pasażerskich z wykorzystaniem siły ludzkiej, usług dorożek konnych i przewozów przesyłek pocztowych
7.ex 64.11Usługi świadczone przez pocztę państwową
8.ex 64.20.1Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk
9.Sekcja J ex (65-Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:
67)1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług

świadczonych przez banki,

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie

rzeczy,

3) usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU

67.13.10-00.20)

10.ex 70.20.11Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe
11.ex 70.32.11Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych
12.71.31.10Usługi wynajmu lub dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
13.ex 72.40.10Usługi baz danych - wyłącznie w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
14.73Usługi naukowo-badawcze
15.ex 74.20.52Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu, z wyłączeniem usług planistycznych i konstrukcyjnych zapewniających estetykę parków, terenów mieszkalnych czy komercyjnych
16.ex 74.30Usługi w zakresie badań i analiz technicznych - wyłącznie w zakresie wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych i usług w zakresie miar
17.74.70.11Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
18.ex 75Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem:
1) usług izb wytrzeźwień,
2) usług wykonywanych na podstawie umów cywilno-

prawnych; wyłączenie nie dotyczy usług w zakresie

obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

19.80Usługi w zakresie edukacji
20.ex 85Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia
21.ex 90.00.12Usługi w zakresie opróżniania szamb - wyłącznie usługi szaletów publicznych
22.91Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe)
23.ex 92Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi

filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) działalności agencji informacyjnych,
3) usług wydawania książek i prasy
24.93.03Usługi pogrzebowe i pokrewne
25.ex 93.04.10Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - wyłącznie usługi łaziennicze
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  388

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG,

KTÓRYCH SPRZEDAŻ LUB ŚWIADCZENIE JEST OBJĘTE STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
I. Towary związane z gospodarką rolną i leśną
1.ex 01.12.21-00.4Grzybnia - wyłącznie podłoże do uprawy grzybów zawierające grzybnie
01.22.32-00.52Włosie końskie, kozie, bydlęce preparowane
01.22.32-00.90Sierść zwierzęca cienka lub gruba, niezgrzeblona i nieczesana, pozostała, z wyłączeniem surowców przemysłu wełnianego
2.10.30.10-00.3Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych
3.10.30.10-00.4Wyroby torfowe dla celów rolniczych
4.14.12.20-10.22Kreda mielona, pastewna
14.12.20-10.23Kreda mielona, nawozowa
14.12.20-30.40Mączka dolomitowa
5.15.11.30-50.10Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany - do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
15.11.30-50.40Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy wytapiany, niejadalny
15.11.30-70.10Tłuszcz wołowy, owczy lub kozi, surowy lub wytapiany, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
6.ex 15.11.4Odpady zwierzęce, niejadalne - wyłącznie odpady utylizacyjne
7.15.13.13-00.10Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka
15.20.17Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi
8.15.33.30-00.90Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej nie wymienione, pozostałe
9.15.41.11-90.20Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, rafinowane, techniczne
15.41.11-90.40Tłuszcze i oleje zwierzęce inne wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, nierafinowane, techniczne
10.ex 15.7Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem grysików i granulek z lucerny (alfalfa) - PKWiU 15.71.20
11.15.96.20-00.10Wywar
12.ex 19.10.50Odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana - z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
13.24.13.11-20.10Siarka sublimowana lub strącona
14.24.14.15Pochodne węglowodorów pozostałe - wyłącznie:

1) 1, 2, 3, 4, 5,6-heksachlorocykloheksan

(PKWiU 24.14.15-53),

2) Pochodne chlorowcowane węglowodorów cykloalkanowych,

cykloakenowych, cykloterpenowych pozostałe

(PKWiU 24.14.15-59),

3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)

(PKWiU 24.14.15-75.20)

15.24.14.64-50Podpuszczka i jej koncentraty
16.24.15.10-75.30Amoniak ciekły nawozowy
24.15.10-77.20Woda amoniakalna nawozowa
17.ex 24.15.30Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego
24.15.40Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
ex 24.15.50Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego
24.15.60-00.1Mączki nawozowe
ex 24.15.60-00.90Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe osobno nie wymienione - wyłącznie podłoże do upraw grzybów, bez wsianej grzybni
24.15.70-70.20Saletra sodowa nawozowa
ex 24.15.80Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu
18.ex 24.2Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)
19.24.62.10-20.10Albumina techniczna
24.62.10-20.20Albumina mleka
24.62.10-30Żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)
20.26.52.10Wapno
21.28.21.11-39Zbiorniki do przewozu nawozów płynnych o pojemności większej lub równej 300 l
28.21.11-56.00Silosy zbożowe
28.62.10Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, z wyłączeniem sekatorów jednoręcznych - nożyc do drobiu (PKWiU 28.62.10-50.20)
28.62.50-63Noże i ostrza tnące do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie
28.75.27-25.10Skrzynki małe i wybiegi dla drobiu
28.75.27-31.30Drabiny specjalne do zbioru nasion, ze stali
29.22.16-30.40Wyciągi pionowe i pochyłe dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej, pozostałe
29.22.16-50.40Urządzenia do mechanizacji za- i wyładunku w gospodarce hodowlanej i podwórzowej z napędem nieelektrycznym - pozostałe
29.22.17-10Wyciągi i przenośniki pneumatyczne do pracy w rolnictwie
29.22.17-50.20Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do załadunku kolumn i parników dla przetwórstwa paszowego
29.22.17-50.30Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do transportu pionowego ziarna
29.22.17-70.23Przenośniki do załadunku kolumn i parników w przetwórstwie paszowym
29.22.17-70.24Przenośniki taśmowe dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej
29.22.17-95.28Przenośniki zgarniakowe do transportu ziarna w magazynach
29.22.17-95.53Przenośniki śrubowe (ślimakowe) dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej
29.22.17-95.66Przenośniki wibracyjne do ziarna, nawozów mineralnych i innych materiałów ziarnistych
29.22.18-50Ładowarki i ładowacze do pracy w rolnictwie
29.22.19-30.55Części maszyn i urządzeń transportowych dla gospodarki hodowlanej
29.22.19-30.56Części do ładowaczy rolniczych
29.23.30-90.30Części maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz i dla hodowli (do parników, warników itp.)
29.24.53-30.50Części urządzeń do rozpraszania i rozpylania cieczy i proszków dla rolnictwa i ogrodnictwa (PKWiU 29.32.40)
ex 29.31Ciągniki rolnicze - z wyłączeniem ciągników gąsienicowych, półgąsienicowych, nośników narzędzi i podwozi samojezdnych
ex 29.32Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa pozostałe - z wyłączeniem maszyn i sprzętu do pielęgnacji terenów przydomowych (PKWiU ex29.32.20), maszyn do sortowania, czyszczenia i prześwietlania jaj (PKWiU ex29.32.61-30), klatek ozdobnych dla zwierząt domowych (PKWiU 29.32.65-50.46)
ex 29.40.51-50.1Piły łańcuchowe spalinowe ręczne - wyłącznie dla rolnictwa i leśnictwa
29.53.15-50Suszarki do produktów rolniczych
29.53.21-30.10Części dojarek mechanicznych
34.20.23-00.93Przyczepy i naczepy do ciągników rolniczych, z wyjątkiem samowyładowczych i samozaładowczych
35.50.10-00.93Wózki ręczne metalowe (w tym taczki)
22.36.63.77-40.50Żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej
II. Towary związane z ochroną zdrowia
23.15.89.20-00.11Soki i ekstrakty roślinne - z opium
24.17.54.31Wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału - z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków włókienniczych i proszku oraz rozdrobnionych resztek włókien (PKWiU 17.54.31-50.80)
25.20.51.14-50.91Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane
26.21.22.12-10.10Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
21.22.12-10.20Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
21.22.12-10.30Wata celulozowa paczkowana
27.21.22.12-30.20Pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych
28.24.14.51-39.10Cysteina, cystyna i ich pochodne
29.ex 24.4Substancje farmaceutyczne, chemikalia lecznicze i produkty botaniczne - z wyłączeniem:
1) krwi zwierzęcej wyłącznie do celów farmaceutycznych

(PKWiU ex 24.41.60-50.20),

2) kwasu salicylowego i jego soli (PKWiU 24.41.10-30),
3) amidów cyklicznych, ich pochodnych i ich soli (PKWiU

24.41.20-70.10),

4) związków węglowodorów szeregu benzenu inne (PKWiU ex

24.41.32-00.90),

5) pirazolonów i pochodnych (PKWiU ex 24.41.31-30.90),
6) propionianów i salicylanów (PKWiU ex 24.41.10-70.90)
30.24.64.11-30.10Film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, dentystyce i weterynarii
ex 24.64.11-50.20Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medyczny Błony rentgenowskie diagnostyczne nie sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20
31.24.66.42-10.60Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne
24.66.42-30.30Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej
24.66.42-30.40Materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu
24.66.42-30.90Pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe
ex 24.66.42-70.00Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji
ex 24.66.48-63.00Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej
32.ex 25.13.30Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) - wyłącznie węże medyczne
33.25.13.60-30.00Rękawice chirurgiczne
34.25.13.71Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciągacze do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit
35.28.74.12-50.50Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
36.29.23.30-90.50Części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania, itp.)
37.29.56.12-50.73Maszyny poligraficzne do pisma Braille'a
30.01.12-00.31Maszyny do pisania dla niewidomych
30.02.16-00.10Urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)
38.ex 33.10.15-11Strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych
ex 33.10.15-13.00Igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych i okulistycznych
ex 33.10.15-17.10Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów) - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych i okulistycznych
39.ex 33.10.15-33.00Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi - z wyłączeniem mierników ciśnienia krwi do intensywnego nadzoru
40.ex 33.10.15-63.00Aparatura do transfuzji - z wyłączeniem aparatów do przetaczania krwi szklanych
41.ex 33.10.17Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem szyn do kończyn, zestawów do zespolenia kości, przyrządów i aparatów do chirurgii urazowej i ortopedii, śrub regulacyjnych ortodontycznych
ex 33.10.18Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem części do aparatów słuchowych (PKWiU 33.10.18-39.00) oraz stymulatorów serca (PKWiU 33.10.18-50.00)
ex 33.40.11Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów - z wyłączeniem soczewek kontaktowych i soczewek okularowych z innych materiałów niż szkło
42.ex 34.10.2Samochody osobowe - wyłącznie samochody osobowe Fiat 126 przystosowane fabrycznie dla inwalidów
43.35.43.11Wózki inwalidzkie
44.bez względu na symbol PKWiUProdukty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:
1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam

i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki

borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym

tabletki "ZUBER"

45.bez względu na symbol PKWiUWyroby rehabilitacyjne (z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe) posiadające właściwe atesty, stwierdzające ich działalność rehabilitacyjną upoważnionych do tego jednostek
46.bez względu na symbol PKWiUWyroby farmaceutyczne oraz farmaceutyczne zielarskie, inne niż wymienione w poz. 29, uznane za farmaceutyczne na podstawie odrębnych przepisów
III. Wyroby przemysłu spożywczego
47.01.11.32Arachidy (orzeszki ziemne)
48.ex 01.25.33-00.00Skóry surowe innych zwierząt, gdzie indziej nie sklasyfikowane (świeże lub zakonserwowane, lecz dalej nie obrobione) - wyłącznie skóry świńskie
49.15.11.22Skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe
50.15.11.23Skóry i skórki owcze lub jagnięce, kozie lub koźlęce, surowe
51.ex 15.11.3Tłuszcz wołowy, wieprzowy, barani, kozi i z drobiu - wyłącznie tłuszcze spożywcze solone, wędzone i suszone
52.ex 15.13.1Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów mięsnych lub krwi - z wyłączeniem niejadalnych mączek, grysików i granulek z mięsa i podrobów (PKWiU 15.13.13-00.10)
53.ex 15.20.14Ryby przyrządzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior - dotyczy wyłącznie 15.20.14-11.20, -11.30,

-11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5,

-16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00

54.15.20.16Skorupiaki, mięczaki i inne wodne bezkręgowce, przyrządzone lub zakonserwowane
55.ex 15.3Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - z wyłączeniem odpadów powstałych przy produkcji rolnej oraz odpadów powstałych w placówkach żywienia zbiorowego
56.15.41.12,

15.41.13,

15.41.3,

15.42.11,

15.42.12,

15.42.13-50,

15.42.20-50.2,

15.43

Oleje i tłuszcze roślinne, makuchy i inne stałe pozostałości po ekstrakcji tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego, mąka i grysik z nasion i owoców oleistych, margaryna i podobne tłuszcze jadalne
57.ex 15.5Produkty mleczarskie - z wyłączeniem mleka płynnego przetworzonego (PKWiU 15.51.11)
58.15.6Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe
59.15.81.1Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże
60.ex 15.83Cukier - z wyłączeniem cukru zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU 15.83.13-30 i 15.83.13-50.10)
61.15.84.24Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin konserwowane cukrem
62.15.85Makaron, kluski i podobne produkty mączne
63.15.86.12-70Cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
64.ex 15.87.12Sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda- z wyłączeniem musztardy (PKWiU 15.87.12-55)
65.15.88Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
66.15.89.11Zupy i buliony oraz przetwory z nich
67.ex 15.89.14Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1)
68.15.89.20-00.2Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny
15.89.20-00.3Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
69.15.98.11-50.30Lód naturalny
15.98.11-50.40Lód sztuczny
70.15.98.12-50.10Napoje owocowe pitne
15.98.12-50.20Napoje owocowo-warzywne, również warzywne
15.98.12-50.50Nektary
71.15.98.12-70Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe
72.24.14.64-70Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone)
73.ex 24.66.41Peptony, substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; proszek skórzany - wyłącznie izolaty białkowe
74.ex 24.66.42-70Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie podłoże mikrobiologiczne mleczarskie
IV. Towary dla dzieci
75.ex 17.20.20Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych) - wyłącznie na pieluszki
76.ex 17.54.31-50.40Wyroby opatrunkowe i higieniczne z waty i watowo-gazowe - wyłącznie pieluszki
77.ex 17.7Wyroby dziane - wyłącznie dla dzieci do 150 cm wzrostu
78.ex 18.2Odzież i dodatki odzieżowe, z wyjątkiem odzieży skórzanej - wyłącznie dla dzieci do 150 cm wzrostu, w tym pieluchy bawełniane oraz artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy
79.19.20.12-10.49Tornistry z materiałów pozostałych
80.ex 19.3Obuwie - wyłącznie obuwie o numeracji metrycznej do 23 cm
81.21.22.12-30.10Pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt
82.ex 21.23.13-59.00Papier i tektura pozostałe, stosowane do pisania, druku lub innych celów graficznych, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie papier milimetrowy i nutowy
22.22.20-15.30Szkicowniki
22.22.20-19.00Dzienniki i podobne wyroby pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
22.22.20-30Zeszyty szkolne i bruliony
22.22.20-50.20Teczki, bloki, szkicowniki i wkłady do nich
22.22.20-50.30Okładki papierowe
ex 22.22.20-90Bibuły, okładki na książki i inne artykuły piśmiennicze z papieru - z wyłączeniem laurek, dyplomów i galanterii papierniczej o charakterze pamiątkarskim
24.30.23-50.10Akwarele szkolne w kompletach
24.30.23-70.10Akwarele szkolne w guziczkach luzem
83.ex 24.52.14Pudry kosmetyczne i higieniczne - wyłącznie dla dzieci do lat 3
84.ex 24.52.15-00.50Kosmetyki do pielęgnacji ciała - płyny, kremy również dla niemowląt - wyłącznie dla dzieci do lat 3
85.24.66.42-30.20Plastelina
86.25.13.73-21.00Gumki do wycierania
87.25.24.10-00.71Śliniaczki z folii z tworzyw sztucznych
88.25.24.27-00.21Okładki z tworzyw sztucznych
89.25.24.27-00.91Piórniki szkolne
90.28.61.13-30.20Temperówki do ołówków i ostrza do nich
91.Podgrzewacze do butelek dla niemowląt
92.ex 33.20.32-53Zestawy kreślarskie - wyłącznie zestawy szkolne
93.ex 33.20.33-59.90Pozostałe ręczne przyrządy do pomiaru długości, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie przybory szkolne
94.ex 36.63.24Ołówki, kredki, grafity, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie - wyłącznie przybory szkolne
95.36.63.25-10.00Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia i rysowania
96.36.63.72-30Wózki dziecięce
97.ex 36.63.74-00Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (wystawienniczych, edukacyjnych itp.) - wyłącznie pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny
98.bez względu na symbol PKWiUButelki dla niemowląt
V. Towary inne
99.20.10.40-05.30Brykiety z trocin
100.ex 22.11Książki, nuty i mapy - z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), i ulotek
101.22.12 i 22.13Gazety, magazyny i czasopisma
102.36.30.1Instrumenty muzyczne i ich części (w tym akcesoria muzyczne)
VI. Usługi
103.ex 11.20.11Usługi wiertnicze związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego - z wyłączeniem usług objętych stawką 0% na podstawie odrębnych przepisów
104.ex 33.10.92-00.00Usługi napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego oraz rehabilitacyjnego - wyłącznie usługi w zakresie napraw aparatów dla słabo słyszących
105.41.00.20Usługi w zakresie rozprowadzania wody
106.45.21.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych
107.45.23.1Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych
108.ex 55Usługi hoteli i restauracji, z wyłączeniem:
1) usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci (PKWiU

55.23.11),

2) usług hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów

akademickich (PKWiU ex55.23.15),

3) sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu

powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących

mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których

zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

4) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów

bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także

sprzedaży w stanie nie przetworzonym innych towarów

opodatkowanych stawką 22%

109.60.10.1Usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich międzymiastowych
110.60.21Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe
111.60.22.12Usługi w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą
112.ex 60.23Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe - z wyłączeniem usług dorożek konnych oraz przewozów z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej (PKWiU 60.23.13)
113.61.10.1Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego
114.61.20.1Usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego
115.61.20.3Usługi wynajmowania statków śródlądowych z załogą; usługi holowania i pchania w wodnym transporcie śródlądowym
116.62.10.1Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie
117.62.20.1Przewozy lotnicze pozarozkładowe pasażerskie
118.ex 62.20.3Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą - wyłącznie usługi wynajmowania pasażerskich środków transportu lotniczego
119.63.21.22-00.10Usługi pobierania opłat za przejazd autostradą
120.63.3Usługi organizatorów i pośredników turystycznych - z wyłączeniem usług pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez (PKWiU 63.30.12)
121.ex 64.20.1Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz innych usługobiorców niż wymienieni w załączniku nr 2 w poz. 8
122.ex 74.20.7Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską - wyłącznie w zakresie:
1) usług geologicznych,
2) geodezyjno-kartograficznych
123.ex 74.40.1Usługi reklamowe - wyłącznie usługi zamieszczania ogłoszeń prasowych zleconych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
124.74.70.15Usługi czyszczenia pieców i kominów
125.90.00.11Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków
126.ex 90.00.12Usługi w zakresie opróżniania szamb - z wyłączeniem usług szaletów publicznych
127.90.00.2Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów
128.90.00.30Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu
129.bez względu na symbol PKWiUUsługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej
130.bez względu na symbol PKWiUUsługi związane z ciągnikami uniwersalnymi rolniczymi
131.bez względu na symbol PKWiUUsługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników uniwersalnych rolniczych oraz do sprzętu rolniczego, leśnego i ogrodniczego
132.bez względu na symbol PKWiUUsługi ratownictwa górniczego
133.bez względu na symbol PKWiUUsługi związane ze sprzedażą towarów, wymienionych w poz. 29, 31 i 46, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innych umów o podobnym charakterze
134.bez względu na symbol PKWiUUsługi napraw i konserwacji wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych z pozycji 25, 35, 41, 43 i 45
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  389

WYKAZ PALIW I ENERGII ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG OBJĘTYCH STAWKĄ 7% 390

Poz.Symbol SWW/KWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
123
101, 0211Węgiel i brykiety, koks i półkoks
2022, 0232, 0242-1, -3Paliwa gazowe, gaz ziemny, propan-butan techniczny oraz oleje opałowe
303Energia elektryczna i cieplna
440.1Usługi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej
540.2Usługi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych przez sieci rozdzielcze
640.3Usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej)

ZAŁĄCZNIK Nr  5  391

WYKAZ MATERIAŁÓW I USŁUG (ROBÓT BUDOWLANYCH),

KTÓRYCH SPRZEDAŻ JEST OBJĘTA STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług)
1.ex 14.21Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego
2.20.10.10-73.00Klepki, listwy i fryzy do parkietów, nie łączone (z drewna tropikalnego)
3.20.10.10-77.20Listwy dębowe do parkietów
20.10.10-77.30Deszczułki posadzkowe lite dębowe
20.10.10-78.1Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe
20.10.10-78.20Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe
20.10.10-78.90Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe
20.10.21-10.1Tarcica podłogowa strugana iglasta
20.10.21-10.20Listwy przyścienne z drewna iglastego
ex 20.10.21-10.30Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej
ex 20.10.21-10.90Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet nie połączonymi), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego
ex 20.10.21-53.20Kostka brukowa z drewna liściastego - z wyłączeniem nasyconej
ex 20.10.21-53.90Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego
20.10.21-55.00Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione)
4.20.30.11Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane
20.30.12-15.00Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych
20.30.12-19Płyty parkietowe z drewna, pozostałe
20.30.20-02.10Komplety elementów budynków mieszkalnych i letnich z drewna (konstrukcji gwoździowej, klejowej, gwoździowo-klejowej, litej i innej)
5.ex 21.24.11Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru transparentowego do okien
6.23.20.32-00.20Asfalty drogowe stałe
23.20.32-00.30Asfalty drogowe upłynnione
23.20.32-00.4Asfalty przemysłowe
23.20.32-00.5Asfalty specjalne - z wyłączeniem ekstraktów z rafinacji selektywnej olejów (PKWiU 23.20.32-00.55)
7.24.30.22-53.10Kity szklarskie
24.30.22-53.20Kity budowlane uszczelniające
8.24.30.22-60.00Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe
9.ex 24.62.10-70Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
ex 24.62.10-80Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
ex 24.62.10-90Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
10.ex 25.21.2Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas
11.ex 25.21.41-20.00Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu - wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
25.21.41-50.20Płyty komórkowe z poliuretanów
25.21.42-30.10Płyty faliste z poliestrów
12.ex 25.23Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)
13.25.24.28-40.00Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
14.ex 26.11Szkło płaskie - wyłącznie szkło budowlane
ex 26.12Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce - wyłącznie szkło budowlane
15.26.14.12Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami - z wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20)
16.ex 26.15.12Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach - z wyłączeniem witraży
17.26.22Wyroby sanitarne ceramiczne
18.26.30.1Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe
19.ex 26.40Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane - z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)
20.26.5Cement, wapno i gips
21.ex 26.6Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:
1) płyt kamiennych surowych,
2) wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico", w tym pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin posadzkowych
22.26.82.11-50.10Papier z azbestu lub mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego
26.82.11-50.20Płyty pilśniowe z azbestu lub mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego
23.26.82.12Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
26.82.13-00.1Mieszanki mineralno-bitumiczne
26.82.13-00.6Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne
24.26.82.16-10Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej
26.82.16-20Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami - z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30)
26.82.16-30Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
25.ex 27.10.40Wyroby walcowane płaskie ze stali - wyłącznie wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane
26.27.10.50Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach
ex 27.10.60Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych
ex 27.10.70Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych
27.27.10.82-50.00Materiały używane w kolejnictwie walcowane na gorąco, inne niż szyny
27.21.10Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa
27.21.20Złącza odlewane, z żeliwa
ex 27.22.10Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni nie zaliczanych do wyrobów gotowych
27.31Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno - z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)
27.32Wyroby walcowane na zimno płaskie
27.33Wyroby formowane na zimno
27.34Drut
27.42.24Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm
ex 27.44.26Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi
28.ex 28.11.10Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno-kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych aluminiowych
29.28.11.23-40Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym
30.28.11.23-50.3Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe
31.28.11.23-50.4Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe
32.28.11.23-50.5Segmenty budynków i obiektów budowlanych przenośnych z metalu, bezszkieletowe
28.11.23-62.3Segmenty budynków i obiektów budowlanych przenośnych, z metalu, szkieletowe
33.28.11.23-62.72Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów
34.ex 28.11.23-62.79Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno nie wymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych
35.28.11.23-62.8Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań
36.28.11.23-63Elementy budowlane stalowe, pozostałe
37.28.11.23-64Elementy ramowe budowlane stalowe
38.28.11.23-66Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich
39.28.11.23-76Elementy budowlane
40.28.11.23-79Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową
41.ex 28.12.10Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych
42.ex 28.21.11-21.00Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
ex 28.21.11-22.00Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
ex 28.21.11-23Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
ex 28.21.11-33Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
ex 28.21.11-51Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
43.28.22.11-30Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa
28.22.11-50Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali
44.28.22.12Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)
28.22.13-00.00Części kotłów centralnego ogrzewania
28.30.12Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami; kondensatory do zespołów energetycznych na parę wodną lub inne rodzaje pary
45.28.30.13Części wytwornic pary
46.28.63.11-30.00Kłódki z metali nieszlachetnych (budowlane)
28.63.12-30.00Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe
28.63.12-50Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)
ex 28.63.13Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane
ex 28.63.14Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane
28.71.11-00.30Pojemniki metalowe - o pojemności 50-300 l
28.71.12-01.41Pojemniki metalowe na śmieci ocynkowane o grubości ścianki równej lub mniejszej niż 0,5 mm
28.71.12-01.42Pojemniki metalowe na śmieci lakierowane o grubości ścianki równej lub mniejszej niż 0,5 mm
ex 28.71.12-01.43Pojemniki metalowe skrzynkowe o grubości ścianki równej lub mniejszej niż 0,5 mm - wyłącznie pojemniki na śmieci
28.71.12-03.51Pojemniki na śmieci ocynkowane metalowe o grubości ścianki równej lub większej niż 0,5 mm
28.71.12-03.52Pojemniki na śmieci lakierowane metalowe o grubości ścianki równej lub większej niż 0,5 mm
ex 28.71.12-03.53Pojemniki metalowe skrzynkowe o grubości ścianki równej lub większej niż 0,5 mm - wyłącznie pojemniki na śmieci
ex 28.72.12-50.90Pojemniki z aluminium, o pojemności większej lub równej 50 l i mniejszej niż 300 l pozostałe, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie pojemniki na śmieci
ex 28.72.12-70.90Pojemniki sztywne rurowe z aluminium o pojemności mniejszej niż 50 l, pozostałe - wyłącznie pojemniki na śmieci
28.72.13-70.70Korki, pokrywki i wieczka z metali nieszlachetnych pozostałe do pojemników metalowych na śmieci
47.28.73.11-31.50Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nie izolowane elektrycznie
48.28.73.12-70.13Przewody gołe napowietrzne z aluminium
ex 28.73.12-70.30Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium - wyłącznie przewody napowietrzne
49.ex 28.73.13-20Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach, z wyłączeniem siatek z drutu
ex 28.73.13-30Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem siatek z drutu
ex 28.73.13-43Kraty, siatki i ogrodzenia, nie spawane na przecięciach, z drutu stalowego, nie powlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem siatek z drutu
ex 28.73.13-44Kraty, siatki i ogrodzenia, nie spawane na przecięciach, z drutu stalowego, nie powlekane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem siatek z drutu
ex 28.73.13-45Kraty, siatki i ogrodzenia, nie spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem siatek z drutu
50.ex 28.74.11Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące
51.28.75.11-10Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej
28.75.11-21.00Wanny żeliwne (również emaliowane)
28.75.11-25Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)
28.75.11-31.1Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe
28.75.11-31.2Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane
28.75.11-31.4Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy emaliowanej
28.75.11-31.50Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe
28.75.11-31.86Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali
28.75.11-35.10Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi
28.75.11-37.20Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium
52.ex 28.75.27-13.00Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej nie wymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki)
53.28.75.27-25.40Pojemniki druciane - wyłącznie na śmieci
54.28.75.27-31.10Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali
28.75.27-31.90Szczeble ze stali, pozostałe
55.28.75.27-37.1Osłony instalacji budowlanych, ze stali
28.75.27-37.2Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali
28.75.27-37.3Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia, ze stali
28.75.27-37.4Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe
56.28.75.27-53.10Grzejniki z aluminium
57.28.75.27-55.1Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe
28.75.27-55.2Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe
28.75.27-55.3Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe
58.28.75.27-59.30Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi
59.28.75.27-87.1Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, z aluminium
28.75.27-87.2Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali
60.29.11.3Części silników i turbin - z wyłączeniem odlewów maszynowych z żeliwa zwykłego i odlewów maszynowych z żeliwa sferoidalnego (PKWiU 29.11.31-00.10 i 29.11.31-00.20)
61.29.12.24-80.41Hydrofory
62.29.12.41-30.50Zespoły i części maszyn parowych tłokowych
29.12.41-70.1Zespoły i części silników odrzutowych i turbinowych
63.bez względu naArmatura metalowa przemysłowa - wyłącznie:
symbol PKWiU- armatura z żeliwa szarego,
- zasuwy,
- zawory,
- przepustnice
Armatura metalowa sieci domowej
64.29.21.11Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd.
29.21.14-30.00Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz; części rusztów mechanicznych
65.29.24.12-30.3Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody kotłowej
29.24.12-70.33Filtry przykotłowe oleju
66.29.71.25-30Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)
29.71.25-50Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe
67.ex 29.71.28-10Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych
ex 29.72.11-13Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych
29.72.12-33.10Piece grzewcze gazowe
29.72.12-33.20Piece uniwersalne
29.72.12-70.10Piece stałopalne, gdzie indziej nie wymienione
29.72.12-70.20Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej nie wymienione
ex 29.72.20Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)
68.ex 31.20.21-50.30Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub równych 1.000 V, dla prądów o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
ex 31.20.31-70.1Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe 1.000 V - wyłącznie urządzenia sterownicze niskiego napięcia
ex 31.20.31-70.2Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie mniejsze lub równe 1.000 V - wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia
31.20.32-03.20Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
31.20.32-05.20
69.ex 31.20.40-30.9Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe - wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, -05.20)
ex 31.20.40-90.30Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
70.ex 31.30.13-71.1Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1.000 V - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
ex 31.30.13-73.1Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki, na napięcie równe 1.000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
ex 31.30.13-75.1Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1.000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
71.31.30.13-71.39Przewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80V, a mniejsze lub równe 1.000V - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
31.30.13-73.39Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki, na napięcie równe 1.000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi-pozostałe
31.30.13-73.40Przewody elektryczne, nie wyposażone w złączki, na napięcie równe 1.000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
31.30.13-75.39Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80V, a mniejsze niż 1.000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi -pozostałe
72.31.30.14Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1.000 V - z wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych (PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)
73.31.50.24-00.1Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświetlane
74.ex 31.50.25-11Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
ex 31.50.25-12Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe, do żarówek halogenowych - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
ex 31.50.25-31Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20) do żarówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do żarówek stałych
ex 31.50.25-32Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20), do świetlówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych
ex 31.50.25-39Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20), pozostałe - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do rtęciówek
31.50.34-07.1Oprawy oświetleniowe zewnętrzne do oświetlania przemysłowych terenów otwartych
75.ex 31.62.14-50.1Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
76.ex 33.20.52-83.00Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów elektroniczne, pozostałe - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
ex 33.20.52-89.00Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów pozostałe, osobno nie wymienione - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
77.33.20.63-30Gazomierze
33.20.63-50.1Wodomierze
33.20.63-70.2Liczniki elektryczne prądu zmiennego
78.33.20.70-15.00Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)
33.20.70-19.00Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)
33.20.70-50.42Reduktory membranowe
79.ex 36.63.40-00.2Wykładziny podłogowe z podłożem - z wyłączeniem wykładzin podłogowych gumowych
80.bez względu na symbol PKWiUUrządzenia do automatycznej regulacji i sterowania wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń
81.bez względu na symbol PKWiUPanele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej
82.bez względu na symbol PKWiUMembrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych
83.bez względu na symbol PKWiUUsługi i roboty związane z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
84.bez względu na symbol PKWiUUsługi i roboty budowlane związane z budową, remontami i bieżącą konserwacją wysypisk śmieci (PKOB ex2420)
85.bez względu na symbol PKWiUUsługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, a także usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczownianych
86.bez względu naBudowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków:
symbol PKWiU1) budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB ex1130) - z

wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych

i związków wyznaniowych

2) budynki hoteli (PKOB ex1211) - z wyłączeniem

samodzielnych restauracji i barów

3) budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe (PKOB

1212)

4) budynki łączności, dworców i terminali (PKOB ex1241)

- wyłącznie budynki stacji nadawczych radia i

telewizji

5) ogólnodostępne obiekty kulturalne (PKOB 1261)
6) budynki muzeów i bibliotek (PKOB 1262)
7) budynki szkół i instytucji badawczych (PKOB 1263)
8) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB

ex1264)- z wyłączeniem klinik weterynaryjnych i

stacji unasienniania

9) budynki kultury fizycznej (PKOB 1265)
10) budynki przeznaczone do sprawowania kultu

religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272)

11) pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie

wymienione (PKOB ex1274) -wyłącznie obiekty miejskie

użyteczności publicznej takie jak wiaty autobusowe,

toalety publiczne, łaźnie itp.

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  6  392

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1.14.50.10-00.00Bitum i asfalt naturalny, asfalty i skały asfaltowe
ex23.20Produkty rafinacji ropy naftowej oraz wszystkie towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU
ex24.66.31-57Preparaty smarowe, o zawartości olejów z ropy naftowej w masie mniejszej niż 70%, pozostałe - z wyłączeniem preparatów do obróbki materiałów włókienniczych
24.66.31-79.10Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia, pozostałe
24.66.31-79.20Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów, pozostałe
24.66.31-79.30Smary o specjalnym przeznaczeniu
24.66.32-70Dodatki do olejów smarowych
ex24.66.33-30.00Płyny hamulcowe hydrauliczne i podobne płyny o zawartości olejów z ropy naftowej w masie mniejszej niż 70% - wyłącznie produkty przerobu ropy naftowej
ex24.66.48-13.00Sulfoniany z ropy naftowej, nierozpuszczalne w wodzie - wyłącznie produkty przerobu ropy naftowej
36.63.64-00.00Paliwa płynne lub upłynnione w pojemnikach do zapalniczek o pojemności mniejszej lub równej 300 cm3
2.uchylona
2a40.10.1Energia elektryczna
3.ex29.60.13-50 ex29.60.13-70.00Broń palna ładowana przez lufę, strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu - wyłącznie broń myśliwska
ex29.60.13-90.90Broń palna działająca na zasadzie odpalania ładunku prochowego, gdzie indziej nie wymieniona - wyłącznie broń myśliwska
Broń pozostała, gdzie indziej nie wymieniona - wyłącznie broń gazowa
4.bez względu na symbol PKWiUWyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej osobno nie wymienione:

- rulety wraz ze stołami do rulety

- stoły do gry w karty
- automaty hazardowe
- maszyny i urządzenia losujące
- elektroniczne maszyny i urządzenia do gry
5.34.10.2Samochody osobowe
6.ex35.12.1Łodzie wycieczkowe i sportowe - wyłącznie jachty pełnomorskie
7.bez względu na symbol PKWiUSprzęt elektroniczny wysokiej klasy oraz kamery wideo
8.14.4Sól
9.24.52.11Perfumy i wody toaletowe
24.52.12Kosmetyki upiększające do ust i oczu
24.52.13-00.00Kosmetyki do manicure i pedicure
ex24.52.14-00.00Pudry kosmetyczne i higieniczne - z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci
24.52.15-00.10Pozostałe kosmetyki upiększające do twarzy
24.52.19-50.00Dezodoranty osobiste i preparaty przeciwpotowe
24.52.19-90.10Preparaty do higieny intymnej
24.52.19-90.3Środki higieniczne kosmetyczne, gdzie indziej nie wymienione
24.52.19-90.60Preparaty toaletowe dla zwierząt
24.52.19-90.90Kosmetyki i wyroby perfumeryjne, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
10.uchylona
11.ex36.50.41-00.00Karty do gry - z wyłączeniem kart do gry dla dzieci
12.ex18.24.43-33.00Kapelusze i inne nakrycia głowy ze skór futerkowych - wyłącznie ze skór zwierząt szlachetnych
18.30.11-50.2Skóry futerkowe całe, garbowane lub wykończone ze zwierząt szlachetnych
ex18.30.12Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyłączeniem nakryć głowy) - wyłącznie ze skór zwierząt szlachetnych
13.15.91Napoje alkoholowe destylowane
15.92Alkohol etylowy
14.15.93Wina gronowe
15.94Napoje fermentowane (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny), pozostałe, mieszane napoje zawierające alkohol
15.95Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi
15.15.96Piwo słodowe - w tym pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
15.98.12-50.30Piwo bezalkoholowe
16.uchylona
17.16.00.11Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu
16.00.12-30Tytoń do palenia
16.00.12-90.20Tytoń do żucia i tabaka
18.ex35.12.1Łodzie wycieczkowe i sportowe - wyłącznie łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników, nie dotyczy jachtów pełnomorskich
19.bez względu na symbol PKWiUPozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%
20.skreślona
21.bez względu na symbol PKWiUGaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg.
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  7  393

 (skreślony)

ZAŁĄCZNIK Nr  8  394

WYKAZ TOWARÓW, OD KTÓRYCH SPRZEDAŻY PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PozSymbol PKWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1.ex 01.11Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80) oraz ziół suszonych sortowanych całych

2.ex 01.12Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49)
3.01.13.1Winogrona
4.ex 01.13.23Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.12.23-00.30), papaji (PKWiU 01.13.23-00.50) owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno nie wymienionych
5.01.13.24-00.10Orzechy laskowe
6.01.13.24-00.20Orzechy włoskie
7.ex01.13.40-00.90Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych
8.ex 01.2Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:
1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego

pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-

00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42,

-00.5),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,

niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU

01.22.32-00.90),

3) skór surowych świńskich półgarbowanych, poubojowych i

zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU

ex01.25.33-00.00)

9.ex 02Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11) i faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18)
10.ex 05Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa - z wyłączeniem:
1) ryb morskich świeżych i chłodzonych (PKWiU 05.00.12-

02),

2) skorupiaków morskich żywych, świeżych lub chłodzonych

(PKWiU ex 05.00.21),

3) mączek, grysików i granulek ze skorupiaków nadających

się do spożycia przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30),

4) ostryg (PKWiU 05.00.22),
5) bezkręgowców żyjących w wodzie; żywych, świeżych lub

schłodzonych pozostałych (PKWiU 05.00.23),

6) produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3)
11.ex14.30.13-90.10Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus
12.ex15.11.13-30.90

ex15.11.14-30.90

Tusze i półtusze wieprzowe pozostałe - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia
13.15.11.21Wełna szarpana
14.ex 15.11.4Odpady zwierzęce, niejadalne (z wyłączeniem utylizacyjnych) - wyłącznie odpady przy hodowli i z gospodarki łowieckiej
15.15.12.13-00.3 do 15.12.13-00.90Mięso pozostałe świeże, chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju - wyłącznie mięso z dziczyzny z wyłączeniem dzików
16.15.20.11-90.1, 15.20.11-90.3, 15.20.12-30, 15.20.12-70.1, 15.20.12-90.10Mięso i filety z ryb słodkowodnych świeże, chłodzone i mrożone
17.ex15.33.30-00.22Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

Odpady (słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi)

15.33.30-00.3

15.33.30-00.80

Żołędzie i kasztany
18.15.71.20Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)
19.ex 24.15.60Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex 24.15.60-00.90)
20.36.62.11-10Miotły i szczotki, ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów roślinnych
21.36.63.77-40.10Materiały rzeźbiarskie obrobione, roślinne
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  395

WYKAZ KRAJÓW (TERYTORIÓW), W PRZYPADKU KTÓRYCH PODATEK Z TYTUŁU IMPORTU USŁUG NIE OBNIŻA KWOTY LUB NIE UPRAWNIA DO ZWROTU RÓŻNICY PODATKU NALEŻNEGO

Lp.Kraj (terytorium)
12
1Księstwo Andory
2Anguilla - Autonomiczne Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
3Antigua i Barbuda
4Aruba - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów
5Wspólnota Bahamów
6Państwo Bahrajnu
7Barbados
8Belize
9Bermudy - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
10Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
11Wyspy Cooka - Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
12Wspólnota Dominiki
13Gibraltar - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
14Grenada
15Guernsey/Sark/Alderney - Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej
16Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
17Jersey - Terytorium Korony Brytyjskiej
18Kajmany - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
19Republika Liberii
20Księstwo Liechtensteinu
21Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
22Republika Malediwów
23Wyspy Man - Terytorium Korony Brytyjskiej
24Republika Wysp Marshalla
25Republika Mauritius
26Księstwo Monako
27Montserrat - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
28Republika Nauru
29Antyle Holenderskie - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów
30Niue - Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
31Republika Panamy
32Niezależne Państwo Samoa
33Republika Seszeli
34Federacja St. Christopher i Nevis
35Saint Lucia
36Saint Vincent i Grenadyny
37Królestwo Tonga
38Turks i Caicos - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
39Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
40Republika Vanuatu
41Zjednoczone Emiraty Arabskie

ZAŁĄCZNIK Nr  10  396

LISTA TOWARÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKĘ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 0%

I.

Sprzęt przewozowo-samochodowy

1. Pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej.

2. Sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

II.

Sprzęt łączności

1. Radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem.

2. Sprzęt łączności przewodowej.

3. Zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.

4. Urządzenia dyspozytorskie i aparatownie.

5. Zestawy antenowe.

6. Sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

III.

Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego

1. Sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary.

2. Aparaty oddechowe z maskami.

3. Sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy.

4. Zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem.

5. Wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne.

6. Urządzenia oddymiające i zadymiające.

7. Wytwornice, agregaty i generatory pianowe.

8. Prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe.

9. Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe.

10. Węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące.

11. Drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane.

12. Sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych.

13. Sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków.

14. Chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące.

15. Sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych.

16. Pompy i autopompy pożarnicze.

17. Agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne.

18. Sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

IV.

Wyposażenie zabezpieczające

1. Pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem.

2. Polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki.

3. Wyposażenie samochodów sanitarnych.

V.

Materiały pędne i smary

Paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

VI.

Pozostałe towary

1. Urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych.

2. Umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka Państwowej Straży Pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje.

3. Wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwgazowych - przeciwdymowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych.

4. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych.

5. Podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej.

VII.

Inne

Części zamienne, podzespoły, zespoły i materiały do sprzętu wymienionego w niniejszym załączniku.
1 Art. 2 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
2 Art. 2 ust. 3 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
3 Art. 2 ust. 3 pkt 3b dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
4 Art. 2 ust. 3 pkt 3c dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
5 Art. 2 ust. 3 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
6 Art. 2 ust. 3 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
7 Art. 3 ust. 1 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
8 Art. 3 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

9 Art. 3 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
10 Art. 3 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.03.84.774) z dniem 15 czerwca 2003 r.

11 Art. 3 ust. 2 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
12 Art. 3 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
13 Art. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
14 Art. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
15 Art. 4 pkt 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
16 Art. 4 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
17 Art. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
18 Art. 4 pkt 7:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

19 Art. 4 pkt 10:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

20 Art. 4 pkt 11 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
21 Art. 4 pkt 12:

- dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

22 Art. 4 pkt 13 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
23 Art. 4 pkt 14 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
24 Art. 4 pkt 15 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
25 Art. 4 pkt 16 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
26 Art. 4 pkt 17 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
27 Art. 4 pkt 17a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
28 Art. 4 pkt 18 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
29 Art. 4 pkt 19 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
30 Art. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
31 Art. 4b dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
32 Art. 5 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

33 Art. 5 ust. 1 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
34 Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
35 Art. 5 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
36 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
37 Art. 5 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
38 Art. 5 ust. 5:

- dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

39 Art. 6 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

40 Art. 6 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

41 Art. 6 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

42 Art. 6 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
43 Art. 6 ust. 7a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
44 Art. 6 ust. 7b dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
45 Art. 6 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
46 Art. 6 ust. 8a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
47 Art. 6 ust. 8b dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
48 Art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
49 Art. 6 ust. 8b pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
50 Art. 6 ust. 8b pkt 12 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
51 Art. 6 ust. 8c dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
52 Art. 6 ust. 8d dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
53 Art. 6 ust. 8e dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
54 Art. 6 ust. 9a:

- dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

55 Art. 6 ust. 10:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

56 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
57 Art. 6a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
58 Art. 6a ust. 5 pkt 2 zmieniony przez art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
59 Art. 6a ust. 10 zmieniony przez art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
60 Art. 6b dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
61 Art. 6b ust. 1 zmieniony przez art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
62 Art. 6b ust. 3 zmieniony przez art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
63 Art. 7 ust. 1 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
64 Art. 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
65 Art. 7 ust. 1 pkt 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz.U.01.12.92) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.

66 Art. 7 ust. 1 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
67 Art. 7 ust. 1 pkt 4b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
68 Art. 7 ust. 1 pkt 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

69 Art. 7 ust. 1 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
70 Art. 7 ust. 1 pkt 5b dodany przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
71 Art. 7 ust. 1 pkt 5c dodany przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
72 Art. 7 ust. 1 pkt 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

73 Art. 7 ust. 1 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
74 Art. 7 ust. 1a skreślony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
75 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
76 Art. 7 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
77 Art. 7 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
78 Art. 7 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
79 Art. 7 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
80 Art. 7 ust. 2e dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
81 Art. 7 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
82 Art. 7 ust. 4:

- dodany przez art. 60 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800) z dniem 24 grudnia 2002 r.

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.03.229.2271) z dniem 15 stycznia 2004 r.

83 Art. 7 ust. 5 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
84 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
85 Art. 9 uchylony przez art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535) z dniem 13 kwietnia 2004 r.
86 Art. 10 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

87 Art. 10 ust. 1a:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

88 Art. 10 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
89 Art. 10 ust. 1c dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
90 Art. 10 ust. 1d:

- dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

91 Art. 10 ust. 1e:

- dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

92 Art. 10 ust. 1f dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
93 Art. 10 ust. 1g dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
94 Art. 10 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

95 Art. 10 ust. 2a skreślony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
96 Art. 10 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

97 Art. 10 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
98 Art. 10 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.162.1104) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

99 Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
100 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 11 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
101 Art. 11 ust. 2a dodany przez art. 11 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
102 Art. 11 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz.U.01.12.92) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
103 Art. 11 ust. 4 zmieniony przez art. 11 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
104 Art. 11 ust. 5 zmieniony przez art. 11 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
105 Art. 11 ust. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.41.365) z dniem 1 maja 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

106 Art. 11 ust. 7 uchylony przez art. 11 pkt 7 lit. e) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
107 Art. 11a uchylony przez art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
108 Art. 11b uchylony przez art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
109 Art. 11c:

- dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

110 Art. 11d dodany przez art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
111 Art. 11e dodany przez art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
112 Art. 11f dodany przez art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
113 Art. 11g dodany przez art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
114 Art. 11h dodany przez art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
115 Art. 12 skreślony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
116 Art. 12a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
117 Art. 13a dodany przez art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
118 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
119 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1995 r.
120 Art. 14 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
121 Art. 14 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
122 Art. 14 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2000 r.
123 Art. 14 ust. 1b pkt 1 lit. a) tiret szóste zmienione przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
124 Art. 14 ust. 1c dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2000 r.
125 Art. 14 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

126 Art. 14 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r. Przepis art. 14 ust. 3 zdanie trzecie nin. ustawy w brzmieniu ustalonym przez powołaną ustawę, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik udokumentował zakupy rachunkami uproszczonymi wystawionymi przed dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

127 Art. 14 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
128 Art. 14 ust. 3b:

- dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

129 Art. 14 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
130 Art. 14 ust. 5 zmieniony przez art. 11 pkt 12 lit. d) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
131 Art. 14 ust. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

132 Art. 14 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
133 Art. 14 ust. 7a:

- dodany przez art. 1 pkt 11 lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

134 Art. 14 ust. 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. e) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

135 Art. 14 ust. 9 skreślony przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
136 Art. 14 ust. 10 pkt 1 lit. b):

- zmieniona przez art. 1 pkt 9 lit. d) tiret pierwszy ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

137 Art. 14 ust. 10 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. d) tiret drugi ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
138 Art. 14 ust. 11:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2000 r.

139 Art. 14 ust. 12 skreślony przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
140 Art. 14a uchylony przez art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.03.7.79) z dniem 1 stycznia 2004 r.
141 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
142 Art. 15 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

143 Art. 15 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
144 Art. 15 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
145 Art. 15 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

146 Art. 15 ust. 4a:

- dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

147 Art. 15 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
148 Art. 15 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
149 Art. 15 ust. 4d dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
150 Art. 15 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
151 Art. 16 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
152 Art. 16 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
153 Art. 16 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

154 Art. 17 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
155 Art. 18 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
156 Art. 18 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
157 Art. 18 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
158 Art. 18 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

159 Art. 18 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
160 Art. 18 ust. 6:

- dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

161 Art. 18 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.
162 Art. 19 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.
163 Art. 19 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

164 Art. 19 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
165 Art. 19 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

166 Art. 19 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
167 Art. 19 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
168 Art. 19 ust. 3 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
169 Art. 19 ust. 3a:

- dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

170 Art. 19 ust. 3b:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

171 Art. 19 ust. 3c:

- dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

172 Art. 19 ust. 3d dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
173 Art. 19 ust. 3e dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
174 Art. 19 ust. 3e pkt 2 zmieniony przez art. 11 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
175 Art. 19 ust. 3f dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
176 Art. 19 ust. 3g dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
177 Art. 19 ust. 3g pkt 3 zmieniony przez art. 11 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
178 Art. 19 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

179 Art. 19 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
180 Art. 20 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

181 Art. 20 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
182 Art. 20 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

183 Art. 20 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
184 Art. 21 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
185 Art. 21 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

186 Art. 21 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
187 Art. 21 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
188 Art. 21 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

189 Art. 21 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
190 Art. 21 ust. 5a:

- dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

191 Art. 21 ust. 5b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
192 Art. 21 ust. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

- zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.169.1387) z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

193 Art. 21 ust. 6a:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

194 Art. 21 ust. 6a pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
195 Art. 21 ust. 6a pkt 2 zmieniony przez art. 11 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
196 Art. 21 ust. 7:

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

197 Art. 21 ust. 8a dodany przez art. 321 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) z dniem 1 stycznia 1998 r.
198 Art. 21 ust. 8b skreślony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.169.1387) z dniem 1 stycznia 2003 r.
199 Art. 21 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.
200 Art. 21 ust. 9 pkt 1 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.
201 Art. 21 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. e) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
202 Art. 21a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.U.99.50.499) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 1999 r.
203 Art. 21b dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.U.99.50.499) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 1999 r., z tym że art. 21b ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 7 pkt 2, 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 1999 r.
204 Art. 21b ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 11 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
205 Art. 21b ust. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 11 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
206 Art. 21b ust. 7 pkt 2 zmieniony przez art. 11 pkt 16 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
207 Art. 21b ust. 7 pkt 5 zmieniony przez art. 11 pkt 16 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
208 Art. 21b ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
209 Art. 21c dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.U.99.50.499) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 1999 r.
210 Art. 21c ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
211 Art. 21d dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.U.99.50.499) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 1999 r.
212 Art. 21e dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.U.99.50.499) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 czerwca 1999 r.
213 Art. 21e ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
214 Art. 21e ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
215 Art. 22 skreślony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
216 Art. 23:

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

217 Art. 23 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
218 Art. 24 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

219 Art. 24a:

- dodany przez art. 321 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.01.39.459) z dniem 5 czerwca 2001 r.

220 Art. 24a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
221 Art. 24b dodany przez art. 321 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) z dniem 1 stycznia 1998 r.
222 Art. 25 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 24 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
223 Art. 25 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

224 Art. 25 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
225 Art. 25 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
226 Art. 25 ust. 1 pkt 3a:

- dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

227 Art. 25 ust. 1 pkt 3b dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
228 Art. 25 ust. 1 pkt 3b lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 24 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
229 Art. 25 ust. 1 pkt 4:

- dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

230 Art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
231 Art. 25 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.
232 Art. 25 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
233 Art. 25 ust. 2 pkt 5 dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.
234 Art. 25 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

235 Art. 26:

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 17 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

236 Art. 26 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
237 Art. 26a dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
238 Art. 27 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

239 Art. 27 ust. 2 zmieniony przez art. 11 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
240 Art. 27 ust. 3 zmieniony przez art. 11 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
241 Art. 27 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.

242 Art. 27 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- utracił moc z dniem 17 listopada 1998 r., w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez nin. ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz.U.98.139.905).

- zmieniony przez art. 11 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

243 Art. 27 ust. 6:

- dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- utracił moc z dniem 17 listopada 1998 r., w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez nin. ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz.U.98.139.905).

- zmieniony przez art. 11 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

244 Art. 27 ust. 7:

- dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 18 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

245 Art. 27 ust. 8:

- dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- utracił moc z dniem 17 listopada 1998 r., w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez nin. ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz.U.98.139.905).

246 Art. 28 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
247 Art. 29 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
248 Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
249 Art. 29 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
250 Art. 29 ust. 2b:

- dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

251 Art. 29 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
252 Art. 29 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

253 Art. 29 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.
254 Art. 29 ust. 3 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
255 Art. 29 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 25 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
256 Art. 29 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 25 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

257 Art. 30 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
258 Art. 31 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
259 Art. 32 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

260 Art. 32 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

261 Art. 32 ust. 3 skreślony przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
262 Art. 32 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. d) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

263 Art. 32 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. e) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. e) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

264 Art. 32a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
265 Art. 32a ust. 3 zmieniony przez art. 11 pkt 19 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
266 Art. 33:

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

267 Art. 33a dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
268 Art. 33b dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
269 Art. 33b ust. 3 zmieniony przez art. 1 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.90.995) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2001 r.
270 Art. 33b ust. 3a dodany przez art. 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.90.995) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2001 r.
271 Art. 33b ust. 3b dodany przez art. 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.90.995) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2001 r.
272 Art. 33b ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 1 lit. c) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.90.995) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2001 r.
273 Art. 33b ust. 6a dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
274 Art. 33b ust. 7 zmieniony przez art. 1 lit. d) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.90.995) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2001 r.
275 Art. 33c dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.00.68.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2000 r.
276 Art. 34 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
277 Art. 34 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.
278 Art. 34 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

279 Art. 34 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 20 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

280 Art. 34a dodany przez art. 11 pkt 21 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.
281 Art. 35 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.
282 Art. 35 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
283 Art. 35 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
284 Art. 35 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
285 Art. 35 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.
286 Art. 35 ust. 4 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.
287 Art. 35 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
288 Art. 35 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
289 Art. 35a dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.213.1803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
290 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
291 Art. 36 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U.97.111.722) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

292 Art. 36 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
293 Art. 36 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
294 Art. 36 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
295 Art. 36 ust. 5:

- dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.

296 Art. 37 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.162.1104) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 1997 r.
297 Art. 37 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.

- zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

298 Art. 37 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.
299 Art. 37 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

300 Art. 37 ust. 2 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2000 r.
301 Art. 37 ust. 2 pkt 3 dodany przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U.03.199.1934) z dniem 1 stycznia 2004 r.
302 Art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. b):

- zmieniona przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2002 r.

303 Art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. e) dodana przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
304 Art. 37 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.
305 Art. 37 ust. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
306 Art. 37 ust. 4 pkt 5 dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U.03.199.1934) z dniem 1 stycznia 2004 r.
307 Art. 37 ust. 4 pkt 6 dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U.03.199.1934) z dniem 1 stycznia 2004 r.
308 Art. 37 ust. 4 pkt 7 dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U.03.199.1934) z dniem 1 stycznia 2004 r.
309 Art. 37 ust. 4 pkt 8 dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U.03.199.1934) z dniem 1 stycznia 2004 r.
310 Art. 37 ust. 4 pkt 9 dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U.03.199.1934) z dniem 1 stycznia 2004 r.
311 Art. 37 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. e) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
312 Art. 37 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.
313 Art. 37 ust. 6:

- dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz.U.99.95.1100) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. f) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.19.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 2002 r.

314 Art. 37 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 12 lit. g) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
315 Art. 37 ust. 8:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. g) ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.00.105.1107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.

316 Art. 37a dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U.96.137.640) z dniem 1 stycznia 1997 r.
317 Art. 38 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.670) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1995 r.
318 Art. 38 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1999 r. (Dz.U.99.57.596) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 1999 r.
319 Art. 38 ust. 2 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 października 2001 r.
320 Art