Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.29.176

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 1966 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Na podstawie art. 31 ust. 4, art. 39 ust. 7 i 8 i art. 45 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97 i z 1965 r. Nr 14, poz. 98), art. 15 ust. 5 i art. 41 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98 i Nr 36, poz. 164, z 1959 r. Nr 14, poz. 75, z 1961 r. Nr 6, poz. 39 i z 1965 r. Nr 14, poz. 98) oraz art. 9 ust. 5, art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 99) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111, z 1962 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 205 oraz z 1965 r. Nr 26, poz. 174) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych ministrów uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może określić rodzaje zatrudnień i prac, w razie wykonywania których nie zawiesza się prawa do rent rencistom:

1) osiągającym z tytułu wykonywania zatrudnienia zarobki nie przekraczające miesięcznie kwoty stanowiącej jedną trzecią podstawy wymiaru pobieranej renty, nie więcej jednak niż 2.000 zł,

2) osiągającym z tytułu wykonywania prac na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło dochody nie przekraczające przeciętnie miesięcznie w poszczególnych kwartałach danego roku kalendarzowego kwoty stanowiącej jedną trzecią podstawy wymiaru pobieranej renty, nie więcej jednak niż 2.000 zł.

2. W razie równoczesnego wykonywania przez rencistę zatrudnienia oraz pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zarobek o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą przekraczać kwot określonych w tych punktach, a ponadto łącznie nie mogą przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej połowę podstawy pobieranej renty, nie więcej jednak niż 3.000 zł.

3. Rencistów osiągających zarobki lub dochody nie powodujące zawieszenia prawa do renty w myśl ust. 1 i 2 traktuje się w zakresie uprawnień do świadczeń rentowych na równi z osobami nie zatrudnionymi lub nie posiadającymi dochodów z innych źródeł.

§ 3b. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki narodowej ustalić rodzaje zatrudnień, które mogą wykonywać renciści przez okres kilku miesięcy w ciągu roku i pobierać rentę mimo osiągania pełnych zarobków przysługujących na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.";

2)
w § 6 ust. 2 wyrazy "Lekarzom i lekarzom dentystom" zastępuje się wyrazami "Lekarzom, lekarzom dentystom, magistrom farmacji, prowizorom farmacji i aptekarzom aprobowanym".
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. Nr 26, poz. 111) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawnych ogłoszonych przed wydaniem jednolitego tekstu oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.