§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.29.176

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1966 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111, z 1962 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 205 oraz z 1965 r. Nr 26, poz. 174) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych ministrów uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może określić rodzaje zatrudnień i prac, w razie wykonywania których nie zawiesza się prawa do rent rencistom:

1) osiągającym z tytułu wykonywania zatrudnienia zarobki nie przekraczające miesięcznie kwoty stanowiącej jedną trzecią podstawy wymiaru pobieranej renty, nie więcej jednak niż 2.000 zł,

2) osiągającym z tytułu wykonywania prac na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło dochody nie przekraczające przeciętnie miesięcznie w poszczególnych kwartałach danego roku kalendarzowego kwoty stanowiącej jedną trzecią podstawy wymiaru pobieranej renty, nie więcej jednak niż 2.000 zł.

2. W razie równoczesnego wykonywania przez rencistę zatrudnienia oraz pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zarobek o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą przekraczać kwot określonych w tych punktach, a ponadto łącznie nie mogą przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej połowę podstawy pobieranej renty, nie więcej jednak niż 3.000 zł.

3. Rencistów osiągających zarobki lub dochody nie powodujące zawieszenia prawa do renty w myśl ust. 1 i 2 traktuje się w zakresie uprawnień do świadczeń rentowych na równi z osobami nie zatrudnionymi lub nie posiadającymi dochodów z innych źródeł.

§ 3b. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki narodowej ustalić rodzaje zatrudnień, które mogą wykonywać renciści przez okres kilku miesięcy w ciągu roku i pobierać rentę mimo osiągania pełnych zarobków przysługujących na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.";

2)
w § 6 ust. 2 wyrazy "Lekarzom i lekarzom dentystom" zastępuje się wyrazami "Lekarzom, lekarzom dentystom, magistrom farmacji, prowizorom farmacji i aptekarzom aprobowanym".