Zawieszanie prawa do renty oraz zasady wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.26.111

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1958 r.
w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Na podstawie art. 31 ust. 4, art. 39 ust. 7 i 8 i art. 45 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97), art. 15 ust. 5 i art. 41 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98) oraz art. 9 ust. 5, art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 99) zarządza się, co następuje:

Zawieszenie prawa do renty.

§  1.
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczą:
1)
rent starczych przysługujących na podstawie:
a)
dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97),
b)
ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 99), o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
2)
rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa:
a)
powstałego z innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa, przysługujących na podstawie dekretu powołanego w pkt 1 lit. a), a także ustawy powołanej w pkt 1 lit. b) w stosunku do pracowników wykonujących inne prace niż określone w art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy,
b)
nie pozostającego w związku ze służbą wojskową, przysługujących na podstawie dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98),
3)
rent rodzinnych przysługujących na podstawie przepisów wymienionych w pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. b),
4)
górniczych rent wdowich po pracownikach zmarłych wskutek innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa, przysługujących na podstawie przepisów wymienionych w pkt 1 lit. b).
§  2.
1.
Nie zawiesza się prawa do renty rencistom:
1)
prowadzącym zakłady rzemieślnicze opłacającym podatek obrotowy i dochodowy:
a)
ryczałtowo w formie karty podatkowej w wysokości nie przekraczającej 1.800 zł rocznie albo
b)
w innej formie, gdy osiągany dochód jest niższy niż 750 zł miesięcznie,
2)
trudniącym się przemysłem domowym lub ludowym oraz prowadzącym zakłady usługowe, jeżeli dochód osiągany z tych źródeł jest niższy niż 750 zł miesięcznie,
3) 1
będącym właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami gospodarstw rolnych o rocznym przychodzie szacunkowym ustalonym dla wymiaru podatku gruntowego na kwotę niższą niż 9.680 zł,
4)
wykonującym wolne zajęcia zawodowe (np. lekarze, architekci, adwokaci, geodeci) albo wykonującym pracę na podstawie umów o dzieło lub zlecenia, jeżeli dochód z tych zajęć lub prac jest niższy niż 750 zł miesięcznie,
5)
nie będącym pracownikami w rozumieniu przepisów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), którzy z tytułu wykonywania prac nie wymienionych w pkt 4 posiadają dochody podlegające podatkowi od wynagrodzeń, jeżeli dochody te są niższe niż 750 zł miesięcznie (np. chałupnicy, sprzedawcy ajencyjni, inkasenci, ajenci ubezpieczeniowi),
6)
uzyskującym dochód z tytułu honorariów autorskich za prace wydawnicze,
7)
posiadającym dochody z wszelkich innych źródeł poza wymienionymi w pkt 1 - 6 w wysokości niższej niż 500 zł miesięcznie, a także w wysokości wyższej, jeżeli nie istnieje obowiązek opłacania od tych dochodów podatku dochodowego lub podatku od wynagrodzeń, co dotyczy w szczególności kwot otrzymywanych z tytułu alimentacji.
2.
Rencistów osiągających dochody nie powodujące zawieszenia prawa do renty w myśl ust. 1 oraz osiągających z tytułu zatrudnienia wykonywanego dorywczo lub w niepełnym wymiarze godzin zarobki niższe niż 500 zł miesięcznie traktuje się w zakresie uprawnień do świadczeń rentowych na równi z osobami nie zatrudnionymi lub nie posiadającymi dochodów z innych źródeł.
§  3.
Młodocianym pracownikom i uczniom nie zawiesza się prawa do renty inwalidzkiej lub rodzinnej z powodu stałego zatrudnienia, jeżeli ich zarobki są niższe niż 500 zł miesięcznie.
§  3a. 2
1.
Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych ministrów uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może określić rodzaje zatrudnień i prac, w razie wykonywania których nie zawiesza się prawa do rent rencistom:
1)
osiągającym z tytułu wykonywania zatrudnienia zarobki nie przekraczające miesięcznie kwoty stanowiącej jedną trzecią podstawy wymiaru pobieranej renty, nie więcej jednak niż 2.000 zł,
2)
osiągającym z tytułu wykonywania prac na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło dochody nie przekraczające przeciętnie miesięcznie w poszczególnych kwartałach danego roku kalendarzowego kwoty stanowiącej jedną trzecią podstawy wymiaru pobieranej renty, nie więcej jednak niż 2.000 zł.
2.
W razie równoczesnego wykonywania przez rencistę zatrudnienia oraz pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zarobek o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą przekraczać kwot określonych w tych punktach, a ponadto łącznie nie mogą przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej połowę podstawy pobieranej renty, nie więcej jednak niż 3.000 zł.
3.
Rencistów osiągających zarobki lub dochody nie powodujące zawieszenia prawa do renty w myśl ust. 1 i 2 traktuje się w zakresie uprawnień do świadczeń rentowych na równi z osobami nie zatrudnionymi lub nie posiadającymi dochodów z innych źródeł.
§  3b. 3
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki narodowej ustalić rodzaje zatrudnień, które mogą wykonywać renciści przez okres kilku miesięcy w ciągu roku i pobierać rentę mimo osiągania pełnych zarobków przysługujących na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.
§  4.
Nauczycielom uprawnionym do renty starczej lub inwalidzkiej zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin w szkołach objętych ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli (Dz. U. Nr 12, poz. 63) nie zawiesza się prawa do tych rent, jeżeli osiągają z tytułu tego zatrudnienia zarobki niższe niż 1.000 zł miesięcznie.
§  5.
1.
Rencistom uprawnionym do renty inwalidzkiej (§ 1 pkt 2) zaliczonym do I grupy inwalidów, którzy osiągają zarobki lub dochody przewyższające kwoty określone w § 2 i § 7, wypłaca się rentę inwalidzką zmniejszoną o 20% podstawy wymiaru renty do 1.200 zł.
2.
Jeżeli warunki określone w ust. 1 spełniają osoby uprawnione do renty rodzinnej, rentę tę wypłaca się w wysokości zmniejszonej o 15% podstawy wymiaru renty do 1.200 zł, gdy renta wypłacana jest dla jednego członka rodziny.
§  6. 4
1.
Rencistom uprawnionym do renty starczej lub inwalidzkiej, zatrudnionym w zakładach społecznych służby zdrowia w pełnym wymiarze godzin w charakterze fachowych pracowników służby zdrowia na stanowiskach określonych przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, wypłaca się renty zmniejszone o następujący procent podstawy wymiaru renty do 1.200 zł:
1)
renty starcze - o 35%,
2)
renty inwalidzkie dla zaliczonych do II grupy inwalidów - o 25%,
3)
renty inwalidzkie dla zaliczonych do III grupy inwalidów - o 15%.
2. 5
Lekarzom, lekarzom dentystom, magistrom farmacji, prowizorom farmacji i aptekarzom aprobowanym uprawnionym do renty starczej lub inwalidzkiej, zatrudnionym w zakładach społecznych służby zdrowia co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin pracy, wypłaca się renty zmniejszone o następujący procent podstawy wymiaru renty do 1.200 zł:
1)
renty starcze - o 20%,
2)
renty inwalidzkie dla zaliczonych do II grupy inwalidów - o 15%,
3)
renty inwalidzkie dla zaliczonych do III grupy inwalidów - o 10%.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do fachowych pracowników służby zdrowia zatrudnionych w zakładach służby zdrowia Ministerstw Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości oraz do lekarzy zatrudnionych w zakresie orzecznictwa lekarskiego do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
§  6a. 6
1.
Rencistom uprawnionym do renty starczej albo do renty inwalidzkiej, zaliczonym do II lub III grupy inwalidów, osiągającym zarobki wyższe niż wymienione w § 2 ust. 2, wypłaca się rentę wraz z przysługującymi dodatkami w połowie, jeżeli zarobki te osiągane są z tytułu zatrudnienia wykonywanego w zakładzie rzemieślniczym prowadzonym przez rzemieślnika świadczącego usługi dla ludności lub rolnictwa albo wykonującego inne rodzaje działalności w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90).
2.
Osobie uprawnionej do renty rodzinnej, osiągającej zarobki wyższe niż wymienione w § 2 ust. 2 z tytułu zatrudnienia określonego w ust. 1, rentę tę wraz z przysługującymi dodatkami wypłaca się w połowie, gdy renta wypłacana jest na jednego członka rodziny.
§  7.
1. 7
Renty starcze lub renty inwalidzkie dla II i III grupy inwalidów wraz z przysługującymi dodatkami wypłaca się w połowie rencistom:
1)
prowadzącym zakłady rzemieślnicze opłacającym podatek obrotowy i dochodowy:
a)
ryczałtowo w formie karty podatkowej w wysokości od 1.801 do 2.400 zł rocznie albo
b)
w innej formie, gdy osiągany dochód wynosi od 750 zł do 1.000 zł miesięcznie,
2)
trudniącym się przemysłem domowym lub ludowym oraz prowadzącym zakłady usługowe, jeżeli dochód osiągany z tych źródeł wynosi od 750 zł do 1.000 zł miesięcznie,
3) 8
będącym właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami gospodarstw rolnych o rocznym przychodzie szacunkowym ustalonym dla wymiaru podatku gruntowego na kwotę od 9.680 zł do 14.520 zł.
2. 9
Jeżeli warunki określone w ust. 1 lub w § 7a spełniają osoby uprawnione do renty rodzinnej, rentę tę wraz z przysługującymi dodatkami wypłaca się w połowie, gdy renta wypłacana jest dla jednego członka rodziny.
§  7a. 10
Rencistom uprawnionym do renty starczej albo do renty inwalidzkiej, zaliczonym do II lub III grupy inwalidów, którzy z tytułu prowadzenia zakładów rzemieślniczych opłacają podatek obrotowy i dochodowy lub osiągają dochód w kwotach wyższych niż określone w § 7 ust. 1 pkt 1, renty te wraz z przysługującymi dodatkami wypłaca się w połowie, jeżeli wykonują działalność, o której mowa w § 6a ust. 1.
§  8.
1.
Prawo do renty ulega zawieszeniu, jeżeli osoba uprawniona do renty jest w całości lub części właścicielem przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego - bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu dochodów.
2. 11
Prawo do renty ulega zawieszeniu, jeżeli po dniu ogłoszenia rozporządzenia oraz po zgłoszeniu wniosku o rentę starczą, inwalidzką lub rodzinną albo w okresie 5 lat przed uzyskaniem uprawnień do renty starczej, osoba uprawniona do renty w celu obejścia przepisów prawa dotyczących zawieszania rent przeniosła na małżonka mieszkającego we wspólnym gospodarstwie domowym własność przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, o których mowa w ust. 1, albo własność całości lub części gospodarstwa rolnego o rocznym przychodzie szacunkowym ustalonym dla wymiaru podatku gruntowego na kwotę powyżej 14.520 zł.
3. 12
Przeniesienie w warunkach określonych w ust. 2 tytułu własności całości lub części gospodarstwa rolnego o rocznym przychodzie szacunkowym ustalonym do wymiaru podatku gruntowego na kwotę od 9.680 zł do 14.520 zł pociąga za sobą ograniczenie prawa do renty i dodatków w zakresie przewidzianym w § 7.
4.
W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 prawo do renty ulega zawieszeniu w całości lub części na czas posiadania przez małżonka rencisty źródeł dochodu, o których mowa w tych przepisach.
§  9.
Prawo do renty ulega zawieszeniu w przypadkach, gdy zachodzi zbieg zarobków lub dochodów nie powodujących zawieszenia prawa do renty z zarobkami lub dochodami powodującymi zawieszenie prawa do renty.
§  10.
1.
Za dochód, o którym mowa w rozporządzeniu, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2.
Wysokość dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w § 7, jak również wysokość rocznego przychodu szacunkowego (§ 2 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 i 3) ustala się na podstawie zaświadczeń organów finansowych prezydiów rad narodowych właściwych do wymiaru podatków. Wysokość dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6, ustala się na podstawie zaświadczeń tych organów lub innych dowodów.

Zasady wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

§  11-13 13
(uchylone).

Przepisy wspólne, przejściowe i końcowe.

§  14.
Przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszą się również do osób pobierających renty przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania świadczeń rentowych przez repatriantów (Dz. U. Nr 26, poz. 117).
§  15.
Wartość zarobków i dochodów osiąganych za granicą ocenia się w złotych na zasadach stosowanych przy wypłacie rent z zagranicy.
§  16.
1.
Zawieszenie prawa do renty w całości lub w części następuje od najbliższego terminu płatności renty przypadającego po zajściu okoliczności powodujących zawieszenie prawa do renty.
2.
Przywrócenie prawa do pobierania renty w całości lub w części następuje od dnia, w którym powstały warunki do przywrócenia prawa. Wypłata jednak z tego tytułu następuje za okres nie dłuższy niż 3 miesiące wstecz od dnia ogłoszenia wniosku o przywrócenie prawa, nie licząc miesięcy, o których mowa w § 12 ust. 1.
§  17. 14
(uchylony).
§  18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1958 r.
1 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1962 r. (Dz.U.62.24.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
2 § 3a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1966 r. (Dz.U.66.29.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1966 r.
3 § 3b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1966 r. (Dz.U.66.29.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1966 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 1962 r. (Dz.U.62.43.205) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 1962 r.
5 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1966 r. (Dz.U.66.29.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1966 r.
6 § 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1965 r. (Dz.U.65.26.174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1965 r.
7 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1965 r. (Dz.U.65.26.174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1965 r.
8 § 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1962 r. (Dz.U.62.24.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
9 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1965 r. (Dz.U.65.26.174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1965 r.
10 § 7a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1965 r. (Dz.U.65.26.174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1965 r.
11 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1962 r. (Dz.U.62.24.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
12 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1962 r. (Dz.U.62.24.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
13 § 11-13 uchylone przez § 14 rozporządzenia z dnia 17 września 1968 r. w sprawie inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz.U.68.37.266) z dniem 1 stycznia 1968 r.
14 § 17 uchylony przez § 14 rozporządzenia z dnia 17 września 1968 r. w sprawie inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz.U.68.37.266) z dniem 1 stycznia 1968 r.