Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego. - Dz.U.2004.194.2000 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.2000

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 sierpnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

Na podstawie art. 430 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego (Dz. U. Nr 67, poz. 631) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość opłaty podstawowej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 5.200 zł.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.