Wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.67.631

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

Na podstawie art. 430 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego dotyczącego ustalenia z prowadzącym instalację treści programu dostosowawczego.
1.
Zryczałtowany koszt postępowania negocjacyjnego, o którym mowa w § 1, ustala się jako iloczyn opłaty podstawowej i współczynnika różnicującego wysokość opłaty w zależności od rodzaju instalacji objętej postępowaniem negocjacyjnym.
2. 3
 Wysokość opłaty podstawowej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 5.200 zł.
3.
Wartości współczynników różnicujących, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE WYSOKOŚĆ OPŁATY

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU INSTALACJI OBJĘTEJ

POSTĘPOWANIEM NEGOCJACYJNYM

Lp.Rodzaj instalacjiWartość współczynnika
1. W przemyśle energetycznym
1.1do spalania paliw o mocy nominalnej nie niższej niż 300 MWt1,00
2. W hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:
2.1do prażenia lub spiekania rudy żelaza o przerobie nie mniej niż 500.000 ton rudy żelaza rocznie lub do prażenia lub spiekania innych rud metali, w tym rudy siarczkowej1,00
2.2do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę1,00
2.3do obróbki metali żelaznych:
a)poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę0,95
b)kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW0,95
c)do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę0,95
2.4do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę1,00
2.5do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych1,00
2.6do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali z wyłączeniem metali szlachetnych0,95
2.7do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m31,00
3. W przemyśle mineralnym:
3.1do produkcji:
a)klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę1,00
b)wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę0,95
3.2do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest1,00
3.3piece koksownicze1,15
4. W przemyśle chemicznym:
4.1do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej:
a)węglowodorów0,95
b)pochodnych węglowodorów zawierających tlen: alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, octanów, eterów, nadtlenków, żywic epoksydowych1,00
c)pochodnych węglowodorów zawierających siarkę1,15
d)pochodnych węglowodorów zawierających azot: amin, amid, azotynów, nitrozwiązków lub azotanów, nitryli, cyjanianów, izocyjanianów1,15
e)pochodnych węglowodorów zawierających fosfor1,15
f)pochodnych węglowodorów zawierających rtęć1,15
g)związków metaloorganicznych1,00
h)podstawowych tworzyw (syntetycznych włókien polimerowych i włókien opartych na celulozie)1,15
i)kauczuków syntetycznych1,00
j)barwników i pigmentów1,15
k)środków powierzchniowo czynnych1,15
l)innych1,00
4.2do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej:
a)gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu1,15
b)kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe1,15
c)zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu1,00
d)soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra1,00
e)niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu1,00
f)innych1,00
4.3do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu1,15
4.4do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych1,15
4.5do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych1,15
4.6do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych1,15
4.7do rafinacji ropy naftowej lub gazu, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej:
a)dla ropy naftowej1,15
b)dla gazu1,00
4.8do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego w ilości nie niższej niż 500 ton na dobę1,15
5. W gospodarce odpadami:
5.1do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę1,15
5.2do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę1,15
5.3do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania1,15
5.4do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę0.95
6. Inne:
6.1do produkcji:
a)masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych1,00
b)papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 200 ton na dobę1,00
6.2do chowu lub hodowli drobiu lub świń o liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) i więcej niż:
a)40.000 stanowisk dla drobiu0,95
b)2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg0,95
c)750 stanowisk dla macior0,95
6.3do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie1,00
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.194.2000) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2004 r.