§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.2000

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.