§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.2000

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego (Dz. U. Nr 67, poz. 631) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość opłaty podstawowej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 5.200 zł.".