Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.53.275

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO2)

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 16) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Do badań OWT rozpoczętych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 169 z 03.07.2010, str. 7).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362, z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1591.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ WEDŁUG WYTYCZNYCH UPOV

I. Rośliny rolnicze
Lp.GatunekWytyczne UPOV**)
123
1Burak pastewnyTG/150/3 z 4.11.1994
2Mietlica psiaTG/30/6 z 12.10.1990
3Mietlica białawaTG/30/6 z 12.10.1990
4Mietlica rozłogowaTG/30/6 z 12.10.1990
5Mietlica pospolitaTG/30/6 z 12.10.1990
6Stokłosa uniolowataTG/180/3 z 4.4.2001
7Stokłosa alaskańska*)TG/180/3 z 4.4.2001
8Kupkówka pospolitaTG/31/8 z 17.4.2002
9Kostrzewa trzcinowaTG/39/8 z 17.4.2002
10Kostrzewa nitkowataTG/67/5 z 5.4.2006
11Kostrzewa owczaTG/67/5 z 5.4.2006
12Kostrzewa łąkowaTG/39/8 z 17.4.2002
13Kostrzewa czerwonaTG/67/5 z 5.4.2006
14Kostrzewa murawowaTG/67/5 z 5.4.2006
15Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)TG/4/8 z 5.4.2006
16Życica trwała (rajgras angielski)TG/4/8 z 5.4.2006
17Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) TG/4/8 z 5.4.2006
18Tymotka dzikaTG/34/6 z 7.11.1984
19Tymotka łąkowaTG/34/6 z 7.11.1984
20Wiechlina łąkowaTG/33/6 z 12.10.1990
21Łubin białyTG/66/4 z 31.3.2004
22Łubin wąskolistnyTG/66/4 z 31.3.2004
23Łubin żółtyTG/66/4 z 31.3.2004
24Lucerna siewnaTG/6/5 z 6.4.2005
25Lucerna piaskowa (lucerna mieszańcowa)TG/6/5 z 6.4.2005
26Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)TG/5/7 z 4.4.2001
27Koniczyna białaTG/38/7 z 9.4.2003
28BobikTG/8/6 z 17.4.2002
29Wyka siewnaTG/32/6 z 21.10.1988
30BrukiewTG/89/6rev. z 4.4.2001 + 1.4.2009
31Rzodkiew oleistaTG/178/3 z 4.4.2001
32Orzech ziemny*)TG/93/3 z 13.11.1985
33RzepikTG/185/3 z 17.4.2002
34Krokosz barwierski*)TG/134/3 z 12.10.1990
35Bawełna*)TG/88/6 z 4.4.2001
36MakTG/166/3 z 24.3.1999
37Gorczyca białaTG/179/3 z 4.4.2001
38SojaTG/80/6 z 1.4.1998
39Sorgo zwyczajne*)TG/122/3 z 6.10.1989

II. Rośliny warzywne

Lp.GatunekWytyczne UPOV**)
1Burak liściowyTG/106/4 z 31.3.2004
2JarmużTG/90/6 z 31.3.2004
3RzepaTG/37/10 z 4.4.2001
4Cykoria liściowaTG/154/3 z 18.10.1996
5Dynia olbrzymiaTG/155/4rev. z 28.3.2007 + 1.4.2009
6RzodkiewTG/63/6 z 24.3.1999
7RabarbarTG/62/6 z 24.3.1999
8Skorzonera (wężymord)TG/116/4 z 24.3.2010

*) Zgodnie z decyzją Komisji 2005/325/WE z dnia 8 marca 2005 r. Rzeczpospolita Polska została zwolniona z obowiązku przeprowadzania oceny materiału siewnego tego gatunku (Dz. Urz. UE L 109 z 29.04.2005, str. 1).

**) Wytyczne UPOV są udostępnione na stronie internetowej UPOV: www.upov.int.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ WEDŁUG METODYK CPVO

I. Rośliny rolnicze
Lp.GatunekMetodyka CPVO**)
1Groch siewnyTP 7/2 z 11.3.2010
2RzepakTP 36/1 z 25.3.2004
3SłonecznikTP 81/1 z 31.10.2002
4Len zwyczajnyTP 57/1 z 21.3.2007
5Owies nagiTP 20/1 z 6.11.2003
6Owies (owies zwyczajny i owies bizantyjski)TP 20/1 z 6.11.2003
7JęczmieńTP 19/2rev z 11.3.2010
8Ryż*)TP 16/1 z 18.11.2004
9ŻytoTP 58/1 z 31.10.2002
10PszenżytoTP 121/2 z 22.1.2007
11Pszenica zwyczajnaTP 3/4rev z 28.10.2009
12Pszenica twardaTP 120/2 z 6.11.2003
13KukurydzaTP 2/3 z 11.3.2010
14ZiemniakTP23/2 z 1.12.2005

II. Rośliny warzywne

Lp.GatunekMetodyka CPVO**)
123
1Cebula, w tym echalionTP 46/2 z 1.4.2009
2SzalotkaTP 46/2 z 1.4.2009
3Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)TP 161/1 z 11.3.2010
4PorTP 85/2 z 1.4.2009
5Czosnek pospolityTP 162/1 z 25.3.2004
6SzczypiorekTP 198/1 z 1.4.2009
7Seler naciowyTP 82/1 z 13.3.2008
8Seler korzeniowyTP 74/1 z 13.3.2008
9SzparagTP 130/1 z 27.3.2002
10Burak ćwikłowyTP 60/1 z 1.4.2009
11KalafiorTP 45/2 z 11.3.2010
12BrokułTP 151/2 z 21.3.2007
13Kapusta brukselskaTP 54/2 z 1.12.2005
14KalarepaTP 65/1 z 25.3.2004
15Kapusta włoskaTP 48/2 z 1.12.2005
16Kapusta głowiasta białaTP 48/2 z 1.12.2005
17Kapusta głowiasta czerwonaTP 48/2 z 1.12.2005
18Kapusta pekińskaTP 105/1 z 13.3.2008
19PaprykaTP 76/2 z 21.3.2007
20EndywiaTP 118/2 z 1.12.2005
21Cykoria korzeniowaTP 172/2 z 1.12.2005
22Cykoria liściowaTP 173/1 z 25.3.2004
23Kawon (arbuz)TP 142/1 z 21.3.2007
24MelonTP 104/2 z 21.3.2007
25Ogórek - sałatkowy i konserwowyTP 61/2 z 13.3.2008
26Dynia zwyczajnaTP 119/1 z 25.3.2004
27Karczoch zwyczajnyTP 184/1 z 25.3.2004
28Karczoch hiszpański (kard)TP 184/1 z 25.3.2004
29Marchew - jadalna i pastewnaTP 49/3 z 13.3.2008
30Koper włoski (fenkuł)TP 183/1 z 25.3.2004
31SałataTP 13/4 z 1.4.2009
32PomidorTP 44/3 z 21.3.2007
33PietruszkaTP 136/1 z 21.3.2007
34Fasola wielokwiatowaTP 9/1 z 21.3.2007
35Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tycznaTP 12/3 z 1.4.2009
36Groch siewny cukrowy i groch siewny łuskowyTP 7/2 z 11.3.2010
37RzodkiewkaTP 64/1 z 27.3.2002
38OberżynaTP 117/1 z 13.3.2008
39SzpinakTP 55/3 z 11.3.2010
40Roszponka warzywnaTP 75/2 z 21.3.2007
41BóbTP Bób/1 z 25.3.2004
42Kukurydza cukrowa i pękającaTP 2/3 z 11.3.2010

*) Zgodnie z decyzją Komisji 2005/325/WE z dnia 8 marca 2005 r. Rzeczpospolita Polska została zwolniona z obowiązku przeprowadzania oceny materiału siewnego tego gatunku (Dz. Urz. UE L 109 z 29.04.2005, str. 1).

**) Metodyka CPVO jest udostępniona na stronie internetowej CPVO: www.cpvo.europa.eu.