§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.53.275

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2011 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.