Dyrektywa 2010/46/UE zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.169.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2010 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2010/46/UE
z dnia 2 lipca 2010 r.
zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych(1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw(2), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywy Komisji 2003/90/WE(3) i 2003/91/WE(4) zostały przyjęte w celu zagwarantowania, aby odmiany włączone przez państwa członkowskie do ich krajowych katalogów zgadzały się z wytycznymi ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem poszczególnych gatunków oraz minimalnych warunków badania odmian, w stopniu, w jakim odnośne wytyczne zostały ustanowione. W odniesieniu do innych odmian dyrektywy te stanowią, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2) Od tamtej pory CPVO i UPOV wydały kolejne wytyczne dotyczące pewnej liczby innych gatunków oraz zaktualizowały obowiązujące wytyczne.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/90/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części A załącznika do niniejszej dyrektywy.

Załączniki do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części B załącznika do niniejszej dyrektywy.

W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2011 r. państwa członkowskie mogą stosować wersję dyrektyw 2003/90/WE i 2003/91/WE obowiązującą przed ich zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Ponadto niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

(2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(3) Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 7.

(4) Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 11.

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  A

"ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaProtokół CPVO
Pisum sativum L.Groch siewnyTP 7/2 z 11.3.2010
Brassica napus L.Rzepak jaryTP 36/1 z 25.3.2004
Helianthus annuus L.SłonecznikTP 81/1 z 31.10.2002
Linum usitatissimum L.Len/siemię lnianeTP 57/1 z 21.3.2007
Avena nuda L.Owies nagi, owies nagoziarnistyTP 20/1 z 6.11.2003
Avena sativa L. (w tym A. byzantina K. Koch)Owies zwyczajny i owies bizantyjskiTP 20/1 z 6.11.2003
Hordeum vulgare L.JęczmieńTP 19/2rev. z 11.3.2010
Oryza sativa L.RyżTP 16/1 z 18.11.2004
Secale cereale L.ŻytoTP 58/1 z 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. Ex A. CamusMieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunków rodzaju Triticum i gatunków rodzaju SecaleTP 121/2 z 22.1.2007
Triticum aestivum L.PszenicaTP 3/4rev. z 28.10.2009
Triticum durum Desf.Pszenica durumTP 120/2 z 6.11.2003
Zea mays L.KukurydzaTP 2/3 z 11.3.2010
Solanum tuberosum L.ZiemniakTP 23/2 z 1.12.2005

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaWytyczne UPOV
Beta vulgaris L.Burak pastewnyTG/150/3 z 4.11.1994
Agrostis canina L.Mietlica psiaTG/30/6 z 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.Mietlica białawaTG/30/6 z 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.Mietlica rozłogowaTG/30/6 z 12.10.1990
Agrostis capillaris L.Mietlica pospolitaTG/30/6 z 12.10.1990
Bromus catharicus VahlStokłosa uniolowataTG/180/3 z 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.Stokłosa alaskańskaTG/180/3 z 4.4.2001
Dactylis glomerata L.Kupkówka pospolitaTG/31/8 z 17.4.2002
Festuca arundinacea SchreberKostrzewa trzcinowaTG/39/8 z 17.4.2002
Festuca filiformis Pourr.Kostrzewa nitkowataTG/67/5 z 5.4.2006
Festuca ovina L.Kostrzewa owczaTG/67/5 z 5.4.2006
Festuca pratensis Huds.Kostrzewa łąkowaTG/39/8 z 17.4.2002
Festuca rubra L.Kostrzewa czerwonaTG/67/5 z 5.4.2006
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostrzewa murawowaTG/67/5 z 5.4.2006
Lolium multiflorum Lam.Życica wielokwiatowaTG/4/8 z 5.4.2006
Lolium perenne L.Życica trwałaTG/4/8 z 5.4.2006
Lolium x boucheanum KunthŻycica mieszańcowaTG/4/8 z 5.4.2006
Phleum pratense L.Tymotka dzikaTG/34/6 z 7.11.1984
Phleum pratense L.TymotkaTG/34/6 z 7.11.1984
Poa pratensis L.Wiechlina łąkowaTG/33/6 z 12.10.1990
Lupinus albus L.Łubin białyTG/66/4 z 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.Łubin wąskolistnyTG/66/4 z 31.3.2004
Lupinus luteus L.Łubin żółtyTG/66/4 z 31.3.2004
Medicago sativa L.LucernaTG/6/5 z 6.4.2005
Medicago x varia T. MartynLucerna mieszańcowaTG/6/5 z 6.4.2005
Trifolium pratense L.Koniczyna czerwonaTG/5/7 z 4.4.2001
Trifolium repens L.Koniczyna białaTG/38/7 z 9.4.2003
Vicia faba L.BóbTG/8/6 z 17.4.2002
Vicia sativa L.Wyka siewnaTG/32/6 z 21.10.1988
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Brukiew pastewnaTG/89/6rev. z 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var. Oleiformis Pers.Rzodkiew oleistaTG/178/3 z 4.4.2001
Arachis hypogaea L.Orzech arachidowyTG/93/3 z 13.11.1985
Brassica rapa L. var. Silvestris (Lam.) BriggsRzepikTG/185/3 z 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.Krokosz barwierskiTG/134/3 z 12.10.1990
Gossypium spp.BawełnaTG/88/6 z 4.4.2001
Papaver somniferum L.MakTG/166/3 z 24.3.1999
Sinapis alba L.Gorczyca jasnaTG/179/3 z 4.4.2001
Glycine max (L.) MerrillZiarna soiTG/80/6 z 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) MoenchSorgoTG/122/3 z 6.10.1989

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int)."

CZĘŚĆ  B

"ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaProtokół CPVO
Allium cepa L. (grupa Cepa)Cebula i echalionTP 46/2 z 1.4.2009
Allium cepa L. (grupa Aggregatum)SzalotkaTP 46/2 z 1.4.2009
Allium fistulosum L.Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)TP 161/1 z 11.3.2010
Allium porrum L.PorTP 85/2 z 1.4.2009
Allium sativum L.CzosnekTP 162/1 z 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.SzczypiorekTP 198/1 z 1.4.2009
Apium graveolens L.SelerTP 82/1 z 13.3.2008
Apium graveolens L.Seler korzeniowyTP 74/1 z 13.3.2008
Asparagus officinalis L.SzparagiTP 130/1 z 27.3.2002
Beta vulgaris L.Burak ćwikłowyTP 60/1 z 1.4.2009
Brassica oleracea L.KalafioryTP 45/2 z 11.3.2010
Brassica oleracea L.BrokułTP 151/2 z 21.3.2007
Brassica oleracea L.BrukselkaTP 54/2 z 1.12.2005
Brassica oleracea L.KalarepaTP 65/1 z 25.3.2004
Brassica oleracea L.Kapusta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwonaTP 48/2 z 1.12.2005
Brassica rapa L.Kapusta pekińskaTP 105/1 z 13.3.2008
Capsicum annuum L.PaprykaTP 76/2 z 21.3.2007
Cichorium endivia L.Endywia kędzierzawa i endywia eskariolaTP 118/2 z 1.12.2005
Cichorium intybus L.Cykoria korzeniowaTP 172/2 z 1.12.2005
Cichorium intybus L.Cykoria sałatowaTP 173/1 z 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et NakaiKawon (arbuz)TP 142/1 z 21.3.2007
Cucumis melo L.MelonTP 104/2 z 21.3.2007
Cucumis sativus L.Ogórek - sałatkowy i konserwowyTP 61/2 z 13.3.2008
Cucurbita pepo L.Dynia zwyczajnaTP 119/1 z 25.3.2004
Cynara cardunculus L.Karczoch zwyczajny i karczoch hiszpański (kard)TP 184/1 z 25.3.2004
Daucus carota L.Marchew jadalna i marchew pastewnaTP 49/3 z 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.Koper włoskiTP 183/1 z 25.3.2004
Lactuca sativa L.SałataTP 13/4 z 1.4.2009
Lycopersicon esculentum Mill.PomidorTP 44/3 z 21.3.2007
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPietruszkaTP 136/1 z 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Fasola wielokwiatowaTP 9/1 z 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tycznaTP 12/3 z 1.4.2009
Pisum sativum L. (partim)Groch siewny łuskowy o nasionach pomarszczonych, groch siewny łuskowy o nasionach gładkich i groch siewny cukrowyTP 7/2 z 11.3.2010
Raphanus sativus L.RzodkiewkaTP 64/1 z 27.3.2002
Solanum melongena L.OberżynaTP 117/1 z 13.3.2008
Spinacia oleracea L.SzpinakTP 55/3 z 11.3.2010
Valerianella locusta (L.) Laterr.Roszpunka warzywnaTP 75/2 z 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)BóbTP Bobik/1 z 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Kukurydza cukrowa i kukurydza pękającaTP 2/3 z 11.3.2010

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaWytyczne UPOV
Beta vulgaris L.Burak liściowyTG/106/4 z 31.3.2004
Brassica oleracea L.JarmużTG/90/6 z 31.3.2004
Brassica rapa L.RzepaTG/37/10 z 4.4.2001
Cichorium intybus L.Cykoria liściowaTG/154/3 z 18.10.1996
Cucurbita maxima DuchesneDynia olbrzymiaTG/155/4rev. z 28.3.2007 + 1.4.2009
Raphanus sativus L.RzodkiewTG/63/6 z 24.3.1999
Rheum rhabarbarum L.RabarbarTG/62/6 z 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.Skorzonera (wężymord)TG/116/4 z 24.3.2010

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int)."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.