§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.53.275

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2011 r.
§  2.
Do badań OWT rozpoczętych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.