Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.56.255

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem (Dz. U. Nr 57, poz. 339 oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 137, Nr 71, poz. 309 i Nr 121, poz. 533) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI PRZYWOZU

PozycjaKod PCNWyszczególnienie
123
27092709 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe (ropa naftowa):
2709 00 90 0- Pozostałe
27102710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
- Oleje lekkie:
- - Do innych celów:
- - - Pozostałe:
- - - - Benzyna silnikowa:
2710 00 26 0- - - - - Benzyna lotnicza
- - - - - Pozostałe z zawartością ołowiu:
- - - - - - Nie przekraczającą 0,013 g/l:
2710 00 27 0- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 95
2710 00 29 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale

mniejszej niż 98

2710 00 32 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej
- - - - - - Przekraczającą 0,013 g/l:
2710 00 34 0- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 98
2710 00 36 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej
2710 00 37 0- - - - Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
2710 00 39 0- - - - Pozostałe oleje lekkie
- Oleje średnie:
- - Do innych celów:
- - - Nafta:
2710 00 51 0- - - - Paliwo do silników odrzutowych
2710 00 55 0- - - - Pozostała
2710 00 59 0- - - Pozostałe
- - Oleje płynne (napędowe):
2710 00 69- - - Do innych celów:
2710 00 69 1- - - - Oleje napędowe do silników
2710 00 69 9- - - - Pozostałe
- - Oleje opałowe:
2710 00 71 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 72 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 71

- - - Do innych celów:
2710 00 74 0- - - - O zawartości siarki w masie nie przekraczającej

1%

2710 00 76 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 1%, ale nie

przekraczającej 2%

2710 00 77 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2%, ale nie

przekraczającej 2,8%

2710 00 78 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2,8%
- - Oleje smarujące; pozostałe oleje:
2710 00 81 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 83 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 81

2710 00 85 0- - - Do zmieszania zgodnie z warunkami w uwadze

dodatkowej 5 (CN) do niniejszego działu

- - - Do innych celów:
2710 00 87 0- - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe,

smarowe oleje turbinowe

2710 00 88 0- - - - Płyny hydrauliczne
2710 00 89 0- - - - Oleje białe, parafina ciekła
2710 00 92 0- - - - Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe
2710 00 94 0- - - - Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania

form, oleje antykorozyjne

2710 00 96 0- - - - Oleje izolacyjne
2710 00 98 0- - - - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje