Czasowy zakaz obrotu towarowego z Irakiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.57.339

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 1990 r.
w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem. 1

W związku z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 661 z dnia 6 sierpnia 1990 r., rezolucją Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 687 z dnia 3 kwietnia 1991 r., rezolucją Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 706 z dnia 15 sierpnia 1991 r., rezolucją Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 712 z dnia 19 września 1991 r. oraz rezolucją Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 986 z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie konfliktu zbrojnego Irak-Kuwejt, na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co następuje: 2
1.
Ustanawia się:
1) 4
zakaz przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej towarów i produktów wytworzonych albo pochodzących z Iraku, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
2)
zakaz wywozu z Rzeczypospolitej Polskiej do Iraku towarów i produktów wytworzonych albo pochodzących z Polski, z wyjątkiem:
a)
produktów żywnościowych,
b)
towarów przeznaczonych do zaspokajania podstawowych potrzeb cywilnych.
2. 5
Na przywóz towarów, wymienionych w załączniku do rozporządzenia oraz wywóz produktów i towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) i b), jest wymagane pozwolenie.
3.
Ograniczenia określone w niniejszym rozporządzeniu nie dotyczą przywozu i wywozu towarów odpowiadających pod względem ilości, rodzaju, wartości lub przeznaczenia towarom, których przywóz jest wolny od cła i obowiązku uzyskania pozwolenia, wymienionym w art. 12 i art. 14 ust. 1 pkt 1-9, 11-15, 17, 19-25, 28, 29, 35 i 37 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U Nr 75, poz. 445 i z 1991 r. Nr 60, poz. 253) w granicach norm ilościowych lub wartościowych ustanowionych dla przywozu takich towarów.
Przepisów § 1 nie stosuje się do:
1) 6
towarów i produktów przeznaczonych na cele medyczne,
2) 7
towarów lub produktów wytworzonych albo pochodzących z Iraku i wywiezionych przed dniem 7 sierpnia 1990 r.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 448) w załączniku nr 5 skreśla się poz. 30 i 44.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 sierpnia 1990 r.

ZAŁĄCZNIK  8

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI PRZYWOZU

PozycjaKod PCNWyszczególnienie
123
27092709 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:
2709 00 90 0- Pozostałe
27102710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
- Oleje lekkie:
- - Do innych celów:
- - - Pozostałe:
- - - - Benzyna silnikowa:
2710 00 26 0- - - - - Benzyna lotnicza
- - - - - Pozostałe z zawartością ołowiu:
- - - - - - Nie przekraczającą 0,013 g/l:
2710 00 27 0- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 95
2710 00 29 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale

mniejszej niż 98

2710 00 32 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej
- - - - - - Przekraczającej 0,013 g/l:
2710 00 34 0- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 98
2710 00 36 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej
2710 00 37 0- - - - Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
2710 00 39 0- - - - Pozostałe oleje lekkie
- Oleje średnie:
- - Do innych celów:
- - - Nafta:
2710 00 51 0- - - - Paliwo do silników odrzutowych
2710 00 55 0- - - - Pozostała
2710 00 59 0- - - Pozostałe
- Oleje ciężkie:
- - Oleje napędowe:
- - - Do innych celów:
2710 00 66- - - - O zawartości siarki w masie nie przekraczającej

0,05%:

2710 00 66 1- - - - - Oleje napędowe do silników
2710 00 66 9- - - - - Pozostałe
2710 00 67- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0,05%, ale

nie przekraczającej 0,2%:

2710 00 67 1- - - - - Oleje napędowe do silników
2710 00 67 9- - - - - Pozostałe
2710 00 68- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0,2%:
2710 00 68 1- - - - - Oleje napędowe do silników
2710 00 68 9- - - - - Pozostałe
- - Oleje opałowe:
2710 00 71 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 72 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 71 0

- - - Do innych celów:
2710 00 74 0- - - - O zawartości siarki w masie nie przekraczającej

1%

2710 00 76 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 1%, ale nie

przekraczającej 2%

2710 00 77 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2%, ale nie

przekraczającej 2,8%

2710 00 78 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2,8%
- - Oleje smarowe; pozostałe oleje:
2710 00 81 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 83 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 81 0

2710 00 85 0- - - Do zmieszania zgodnie z warunkami w uwadze

dodatkowej 5 (CN) do niniejszego działu

- - - Do innych celów:
2710 00 87 0- - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe,

smarowe oleje turbinowe

2710 00 88 0- - - - Płyny hydrauliczne
2710 00 89 0- - - - Oleje białe, parafina ciekła
2710 00 92 0- - - - Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe
2710 00 94 0- - - - Mieszanki do obróbki metali, oleje do

smarowania form, oleje antykorozyjne

2710 00 96 0- - - - Oleje izolacyjne
2710 00 98 0- - - - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1991 r. (Dz.U.91.33.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 1991 r.
2 Preambuła:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1991 r. (Dz.U.91.71.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 1991 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1991 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.46.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 1997 r.

3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1991 r. (Dz.U.91.71.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 1991 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1991 r.
5 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1991 r.
6 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1991 r. (Dz.U.91.71.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 1991 r.
7 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1991 r. (Dz.U.91.33.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 1991 r.
8 Załącznik:

- dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1991 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.U.93.56.255) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.46.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 1997 r.