Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.71.312 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.

USTAWA
z dnia 28 grudnia 1989 r.
Prawo celne. *

.................................................
1. 
W przypadku przywozu towarów na polski obszar celny w tak zwiększonej ilości i na takich warunkach, że przywóz ten powoduje lub może powodować poważne szkody dla interesów gospodarczych krajowych producentów wytwarzających podobne towary lub towary bezpośrednio konkurujące, można wprowadzić na okres nie przekraczający jednego roku środki przewidziane w niniejszym rozdziale.
2. 
W zakresie stwierdzania wyrządzenia lub groźby wyrządzenia szkody oraz związku przyczynowego między wzrostem przywozu towarów na polski obszar celny w ilościach tak zwiększonych i na takich warunkach a szkodą stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu antydumpingowym.

W przypadku określonym w art. 106a, jeżeli artykuły importowane korzystały z subsydiów eksportowych, Rada Ministrów może nałożyć opłatę specjalną w wysokości odpowiadającej tym subsydiom.

.................................................

*Ustawa traci moc z dniem 1 stycznia 1998 r. na skutek uchylenia przez art. 297 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz.U.97.23.117), z wyjątkiem art. 106f.