Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. - Dz.U.1955.9.60 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.9.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1955 r.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych oraz niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 31, poz. 285 i z 1955 r. Nr 9, poz. 54) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155 i z 1952 r. Nr 28, poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule po wyrazie "przemysłowych" zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz niektórych pojazdów mechanicznych.";
2)
w § 2 po wyrazie "techniczne" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy samochodowe.";
3)
w § 5 ust. 1 po wyrazie "zarejestrowanych" dodaje się "(zaewidencjonowanych)";
4)
w § 8 ust. 1 dodaje się zdanie:

"Co do autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych obowiązek, o którym wyżej mowa, odnosi się do osoby wskazanej w orzeczeniu, jak również do innej osoby, która uzyskała posiadanie (dzierżenie) autobusu, samochodu ciężarowego, ciągnika lub przyczepy samochodowej, a nie dopełnia warunków przewidzianych w przepisach o ewidencji pojazdów mechanicznych.";

5)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Od orzeczenia prezydium wojewódzkiej rady narodowej o wykupie służy stronom w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia odwołanie:

1) do Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, jeśli wykup dotyczy maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych,

2) do Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, jeżeli wykup dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które wydało orzeczenie.

2. Orzeczenie ministra jest ostateczne."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz wszystkim ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.