§ 1. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn... - Dz.U.1955.9.60 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.9.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155 i z 1952 r. Nr 28, poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule po wyrazie "przemysłowych" zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz niektórych pojazdów mechanicznych.";
2)
w § 2 po wyrazie "techniczne" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy samochodowe.";
3)
w § 5 ust. 1 po wyrazie "zarejestrowanych" dodaje się "(zaewidencjonowanych)";
4)
w § 8 ust. 1 dodaje się zdanie:

"Co do autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych obowiązek, o którym wyżej mowa, odnosi się do osoby wskazanej w orzeczeniu, jak również do innej osoby, która uzyskała posiadanie (dzierżenie) autobusu, samochodu ciężarowego, ciągnika lub przyczepy samochodowej, a nie dopełnia warunków przewidzianych w przepisach o ewidencji pojazdów mechanicznych.";

5)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Od orzeczenia prezydium wojewódzkiej rady narodowej o wykupie służy stronom w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia odwołanie:

1) do Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, jeśli wykup dotyczy maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych,

2) do Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, jeżeli wykup dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które wydało orzeczenie.

2. Orzeczenie ministra jest ostateczne."