Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.86.632

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 października 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie zmiany § 2 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1921 r. o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi.

Na zasadzie dekretu z dn. 27 stycznia 1919 r. w przedmiocie sekwestru surowców, półfabrykatów i towarów (Dz. Pr. № 10, poz. 124) ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dzien. Ust. № 75, poz. 508) oraz ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej wymienionej ustawy z dn. 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 63, poz. 388) zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf drugi rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 13 lipca 1921 roku o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi (Dz. Ust. R. P. № 66, poz. 429) otrzymuje brzmienie następujące:

"Przywóz węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych z zagranicy, wywóz ich zagranicę, sposób zabezpieczenia dostaw tych materjałów opałowych dla władz i zakładów rządowych oraz dla instytucji użyteczności publicznej, tudzież sposób normowania wysokości i ustanawiania kolejności wysyłek kolejami żelazne-mi dla oddzielnych grup i poszczególnych konsumentów będą określone specjalnemi zarządzeniami Ministra Przemysłu i Handlu".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.