Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.388

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1921 r.
o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz. Ust. Rz. P. № 75, poz. 508), oraz o zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej ustawy.

Art.  1.

Moc obowiązująca ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawić udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz. Ust. Rz. P. № 75, poz. 508) przedłuża się na czas do 31 grudnia 1921 roku.

Art.  2.

Punkt 1 litery b) art. 1 rzeczonej ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"eksploatowania leżących odłogiem nadań górniczych ponad obowiązki, nakładane na właścicieli przez obecne ustawy górnicze, oraz zajmowania gruntów, niezbędnych dla eksploatacji górniczej tak w granicach nadań górniczych, jak i poza niemi, bezpośrednio po zapadnięciu wymaganego przez ustawy górnicze postanowienia i dokonaniu opisu (art. 499 i 500 obowiązującej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego ustawy górniczej; art. 101 i 102 obowiązującej na ziemiach b. zaboru austrjackiego ogólnej ustawy górniczej; art. 141 -144 włącznie obowiązującej na, ziemiach b. zaboru pruskiego ogólnej ustawy górniczej)".

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.