Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.75.508

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych. *

Art.  1. 1

Ministrowi Przemysłu i Handlu nadaje się prawo do wydawania rozporządzeń, mających na celu:

a) kontrolę nad rozmiarami i kosztami produkcji węgla, koksu, brykietów i gazów ziemnych, a w szczególności dostarczanie Ministerstwu Przemysłu i Handlu sprawozdań o rozmiarach i kosztach produkcji tych materjałów;
b) zwiększenie produkcji w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego za pomocą:

1) eksploatowania leżących odłogiem nadań górniczych ponad obowiązki, nakładane na właścicieli przez obecne ustawy górnicze, oraz zajmowania gruntów, niezbędnych dla eksploatacji górniczej tak w granicach nadań górniczych, jak i poza niemi, bezpośrednio po zapadnięciu wymaganego przez ustawy górnicze postanowienia i dokonaniu opisu (art. 499 i 500 obowiązującej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego ustawy górniczej; art. 101 i 102 obowiązującej na ziemiach b. zaboru austrjackiego ogólnej ustawy górniczej; art. 141 -144 włącznie obowiązującej na, ziemiach b. zaboru pruskiego ogólnej ustawy górniczej);

2) wprowadzenie 3-ciej zmiany;

3) wykonania niezbędnych robót górniczych i koniecznych urządzeń instalacyjnych, których brak powstrzymuje wydobycie węgla;

4) świadczeń wzajemnych kopalń między sobą, które wpłyną na ogólny wzrost produkcji bez zmniejszenia produkcji przedsiębiorstw, zobowiązanych do świadczeń;

c) kontrolę i dozór nad rozdziałem i spożyciem przez wszystkie kategorje odbiorców, nie wyłączając wojska i kolei żelaznych, zarówno węgla, jak i innych środków opałowych.
Art.  2.

Ministrowi Przemysłu i Handlu służy prawo do ustalania norm spożycia i do rozdziału wszelkich materjałów opałowych dla wszystkich kategorji konsumentów, nie wyłączając wojska i kolei żelaznych, prawo do sekwestru węgla, koksu i brykietów, do oznaczania cen za te materjały dla producentów i konsumentów oraz wyłączne prawo w razie konieczności do opłatnego rekwirowania ładunków węgla i innych środków opałowych, o ile te ostatnie wchodzą do obrotu drogą transportu kolejowego, automobilowego lub wodnego.

Przepis ten nie uchyla postanowień, zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. № 20. poz. 229).

Art.  3.

Na Ministra Przemysłu i Handlu przechodzą następujące uprawnienia:

a) w zakresie przywozu z zagranicy maszyn i artykułów potrzebnych dla produkcji węgla, koksu, brykietów i gazów ziemnych-prawo uwalniania od cła, przysługujące Ministerstwu Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu na mocy art. 2-go "Rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1920 r. w przedmiocie czasowego zawieszenia eta od niektórych towarów", wydanego na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. № 37, poz. 214).
b) w zakresie czasu pracy w przedsiębiorstwach, wytwarzających węgiel, koks, brykiety i gazy ziemne - uprawnienie, przysługujące Radzie Ministrów na mocy art. 6 p. d). ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. (Dz. Ust. z 1920 r., № 2, poz. 7).
Art.  4.

Ministrowi Przemysłu i Handlu służy wyłączne prawo dysponowania kredytami państwowemi, wyasygnowanemi na potrzeby przedsiębiorstw, wytwarzających węgiel, koks, brykiety i gazy ziemne.

Art.  5.

Ministrowi Przemysłu i Handlu służy wyłączne prawo decyzji w dziedzinie umów i zobowiązań, co do dostawy węgla ze Śląska Górnego, Cieszyńskiego i z zagranicy, w dziedzinie wysyłki węgla zagranicę, oraz wyłączne prawo do podziału węgla, przywożonego ze Śląska Górnego, Cieszyńskiego i z zagranicy, wyznaczania cen na niego i kontroli nad jego obrotem zgodnie z art. 1 i 2 niniejszej ustawy.

Art.  6.

Minister Przemysłu i Handlu wykonywa pełnomocnictwa, przyznane mu w art. 1 - 4 nie inaczej, jak w drodze rozporządzeń, ogłaszanych w Monitorze Polskim z wymienieniem:

a) kategorji osób fizycznych lub prawnych, do których stosuje się rozporządzenie;. n) zakresu obowiązków wkładanych przez rozporządzenie.
Art.  7.

Uprawnienia, zawarte w art. 1 - 5, służą Ministrowi Przemysłu i Handlu na całym obszarze Rzeczypospolitej oraz Ziem Wschodnich, zajętych przez wojsko polskie.

Art.  8.

Winni niewykonania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu, wydanych na podstawie art. 1-6 niniejszej ustawy, podlegają z postanowienia tego Ministra karze grzywny do 300.000 marek i aresztu do 3 miesięcy łącznie lub jednej z tych kar. Wykonanie postanowień karnych Ministra Przemysłu i Handlu należy do organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przepisy postępowania w tym zakresie ustali Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.  9.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art.  10.

Ustawa niniejsza obowiązuje w ciągu roku od dnia jej ogłoszenia.

* Z dniem 21 lipca 1921 r. moc obowiązująca niniejszej ustawy zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 1921 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o przedłużenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych, oraz zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej ustawy (Dz.U.21.63.388).

Z dniem 30 grudnia 1921 r. moc obowiązująca niniejszej ustawy zostaje przedłużona do dnia 1 marca 1922 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz.U.21.106.772).

1 Art. 1 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. (Dz.U.21.63.388) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 lipca 1921 r.