Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.429

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 13 lipca 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami weglowemi.

Na zasadzie dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. w przedmiocie sekwestru surowców, półfabrykatów i towarów (Dz. Pr. № 10 poz. 124), ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz. Ust. № 73 p. 508) oraz ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych oraz o zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej ustawy (Dz. Ust. № 63 poz. 388) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych i Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. Znoszą się ograniczenia w obrocie: węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi na całym obszarze Państwa z zastrzeżeniami, wskazanemi w następnych paragrafach.
§  2. 1 Przywóz węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych z zagranicy, wywóz ich zagranicę, sposób zabezpieczenia dostaw tych materjałów opałowych dla władz i zakładów rządowych oraz dla instytucji użyteczności publicznej, tudzież sposób normowania wysokości i ustanawiania kolejności wysyłek kolejami żelazne-mi dla oddzielnych grup i poszczególnych konsumentów będą określone specjalnemi zarządzeniami Ministra Przemysłu i Handlu.
§  3. Wszelkie podatki skarbowe i samorządowe, związane z wydobyciem, sprzedażą i konsumcją węgla, koksu i brykietów, winny być wpłacane przez płatników bezpośrednio do kas właściwych, w sposób wskazany przez ustawy i rozporządzenia podatkowe.
§  4. Wszelkie świadczenia Rządu, na rzecz przedsiębiorców kopalnianych i robotników, znoszą się.
§  5. Wszelkie postanowienia sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem tracą swoją moc obowiązującą.
§  6. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1921 roku.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1921 r. (Dz.U.21.86.632) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1921 r.