[Środki odwoławcze od uchwał rad lekarskich] - Art. 57. - Zawody lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2022.1731 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Środki odwoławcze od uchwał rad lekarskich] - Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1731 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 30 grudnia 2022 r.
Art.  57.  [Środki odwoławcze od uchwał rad lekarskich]
1. 
Od uchwał okręgowych rad lekarskich lub Wojskowej Rady Lekarskiej w sprawach, o których mowa w art. 5, 6, 7 ust. 1-5 oraz 9-22, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1, 2, 2a i 4, art. 12 ust. 1 i 3-5 i art. 14, lekarzowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej. Uchwały te podpisują prezes lub wiceprezes i sekretarz okręgowej rady lekarskiej.
1a. 
Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej, o których mowa w ust. 1, podpisują prezes lub wiceprezes i sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej.
2. 
Do uchwał samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.
3. 
Na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.