Odwołanie od uchwał okręgowej rady lekarskiej - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Odwołanie od uchwał okręgowej rady lekarskiej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Odwołanie od uchwał okręgowej rady lekarskiej

Odwołanie od uchwał okręgowej rady lekarskiej

Odwołanie od uchwał okręgowej rady lekarskiej

Niniejsza procedura ma zastosowanie do odwołań od uchwał okręgowych rad lekarskich w sprawach:

– przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZL);

– przyznania albo odmowy przyznania ograniczonego PWZL;

– wpisu albo odmowy wpisu do rejestru lekarzy;

– wyrażenia zgody albo odmowy wyrażenia zgody na zaproszenie lekarza nieposiadającego PWZL;

– zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia uzupełniającego;

– zawieszenia PWZL lub prawa wykonywania ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia;

– odmowy uchylenia uchwały zawieszającej PWZL lub prawo wykonywania ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia;

– stwierdzenia utraty PWZL z mocy prawa.

Lekarzowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Odwołanie od uchwał okręgowej rady lekarskiej Naczelna Rada Lekarska Naczelna Rada Lekarska odebranie odwołania utrzymanie w mocy decyzji ORL możliwe działania rozpatrzenie dokumentów umorzenie postępowania odwoławczego uchylenie decyzji ORL w całości lub części okręgowa rada lekarska okręgowa rada lekarska wydanie nowej decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję przekazanie nowej decyzji lekarzowi zmiana zaskarżonej decyzji umorzenie postępowania przekazanie odwołania do NRL odebranie odwołania możliwe działania uwzględnienie odwołania w całości możliwe działania lekarz lekarz wniesienie odwołania

Krok: wniesienie odwołania

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. z dnia 28 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 514) - dalej u.z.l.l.d. - w zw. z art. 129 § 2 k.p.a.).

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania (art. 128 k.p.a.). Odwołanie od uchwały okręgowej rady lekarskiej może być wniesione pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346))

Krok: wydanie nowej decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję

Okręgowa rada lekarska (ORL) może uznać, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wtedy może wydać nową decyzję, w której uchyli zaskarżoną decyzję (art. 132 § 1 k.p.a.).