Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na skutek przerwy w wykonywaniu zawodu - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na skutek przerwy w wykonywaniu zawodu

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na skutek przerwy w wykonywaniu zawodu

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na skutek przerwy w wykonywaniu zawodu

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na skutek przerwy w wykonywaniu zawodu

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. - lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania dyplomu lekarza, lekarza dentysty przed przyznaniem ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, obowiązany jest do odbycia przeszkolenia. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od ukończenia stażu podyplomowego, ma obowiązek odbycia przeszkolenia. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia przeszkolenia. Postępowanie toczące się na skutek stwierdzenia przerwy toczy się według tych samych zasad w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów.

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na skutek przerwy w wykonywaniu zawodu lekarz lekarz możliwe działania odebranie uchwały możliwe działania złożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia niezłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia niewniesienie odwołania wniesienie odwołania odebranie uchwały okręgowa rada lekarska okręgowa rada lekarska uchwała o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu oczekiwanie na zakończenie postępowania odwoławczego lub upływ terminu do wniesienia odwołania doręczenie uchwały lekarzowi sporządzenie uzasadnienia uchwały kontynuacja postępowania wpis o zawieszeniu do ORL i PWZ ustalenie, że zachodzi 5-letnia przerwa w wykonywaniu zawodu ustalenie proponowanego miejsca i terminu przeszkolenia koniec postępowania podjęcie uchwały o zobowiązaniu lekarza do odbycia przeszkolenia doręczenie lekarzowi uchwały o zobowiązaniu do odbycia przeszkolenia odebranie dokumentów

Krok: ustalenie, że zachodzi 5-letnia przerwa w wykonywaniu zawodu

Pięcioletni okres niewykonywania zawodu lekarza zostaje ustalony wówczas, jeżeli lekarz przed upływem 5 lat nie podjął aktywności zawodowej, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub nauczania zawodu lekarza albo działanie w zakresie promocji zdrowia, trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie (stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie interpretacji art. 10 ust. 3 u.z.l.l.d. w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty).

Uwaga: Postępowania nie prowadzi się wobec lekarza będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b u.z.l.l.d. i dotychczas nie uzyskał prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Krok: ustalenie proponowanego miejsca i terminu przeszkolenia

Okręgowa rada lekarska ustala tryb, miejsce i program przeszkolenia, uwzględniając w szczególności dotychczasowy okres wykonywania zawodu, kwalifikacje lekarza, długość przerwy w wykonywaniu zawodu oraz realizację przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego (art. 11 ust. 5 u.z.l.l.d. oraz § 17 ust. 4 uchwały nr 30/10 Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania sprawach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów).