Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.562

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe.

Na podstawie austrjackiego rozporządzenia cesarskiego z dnia 10 sierpnia 1915 r. (austr. Dz. U. P. № 239), austrjackiej ustawy z dnia 24 lipca 1917 r. (austr. Dz. U. P. № 307), dekretu z dnia 23 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 17 poz. 44), rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 69 poz. 464) zarządza się co następuje:
§  1. Zawiesza się stosowanie przepisów, dotyczących wysokości cen przetworów naftowych, a ustalonych rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 82 poz. 551), rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. (Dz. U. Rz. P. № 36 poz. 219) i rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. Rz. P. № 65 poz. 418).
§  2. W wypadkach, w których interes publiczny będzie tego wymaga!. Minister Przemysłu i Handlu poleci poszczególnym producentom, handlarzom lub innym posiadaczom przetworów naftowych dostarczyć ich ze swych przedsiębiorstw lub zapasów i wyda zarządzenia celem zabezpieczenia tych artykułów.
§  3. Ceny za przetwory naftowe, dostarczone na skutek zarządzenia wydanego w myśl § 2 niniejszego rozporządzenia, oznacza Minister Przemysłu i Handlu po wysłuchaniu stron interesowanych i zasiągnięciu opinji fachowców.
§  4. Jeżeli wytwórca nie spełni obowiązku, nałożonego nań stosownie do § 2, Minister Przemysłu i Handlu stosownie do danych okoliczności zarządzić wyrobienie potrzebnych przetworów w odnośnern przedsiębiorstwie albo w jakiemś innem przedsiębiorstwie na koszt i niebezpieczeństwo opieszałego wytwórcy.
§  5. Istniejące kontrakty nie stają na przeszkodzie wypełnieniu zobowiązań nałożonych postanowieniami tego rozporządzenia lub też wydanych na jego podstawie zarządzeń.
§  6. Ministrowi Przemysłu i Handlu i organom przezeń upoważnionym należy udzielać na żądanie wszelkich potrzebnych wyjaśnień o przedsiębiorstwie.

W celu przygotowania i wykonania zarządzeń, jakie mają być wydane na zasadzie niniejszego rozporządzenia, mogą organy Ministerstwa Przemysłu i Handlu zwiedzać ubikacje przedsiębiorstwa i składy i inne zakłady, wglądać do ksiąg kupieckich i innych zapisków.

§  7. Przepisy §§ 2 do 6 nie dotyczą państwowej fabryki olejów Mineralnych w Drohobyczu.
§  8. Przydziały produktów naftowych, zarządzone przed ogłoszeniem niniejszego, rozporządzenia utrzymują się w mocy zarówno co do ilości, jak i ceny.
§  9. Przekroczenie tego rozporządzenia i wydanych na jego podstawie zarządzeń będzie karane w myśl obowiązujących przepisów.
§  10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.