Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.82.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU,
z dnia 31 lipca 1920 r.
w przedmiocie ustalenia ceny ropy i przetworów naftowych. *

Na podstawie austrjackiego rozporządzenia cesarskiego z dnia 10 sierpnia 1915 r. ausr. Dz. U. P. 239, austrjackiej ustawy z dn. 24 lipca 1917 r. austr. Dz. U. P. N° 307, rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1919 r. Dz. U. N° 74, poz. 431 i uchwały Rady Ministrów z dnia 16 września 1919 r. Dz. Ü. z 1920 r. Na 23, poz. 128 zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2. 2

(uchylony).

Art.  3. 3

Dla przetworów ropy naftowej, przeznaczonej dla zużycia w kraju, oznacza się następujące ceny maksymalne:

1) dla benzyny o ciężarze gatunkowym:
do0,700-marek 4000,
od0,701do0,725 - marek 3800,
"0,726"0,750 - marek 3600,
"0,751"0,770 - marek 3400,
ponad 0,770 marek 3200;
2) dla nafty:

rafinowanej (świetlnej) - marek 1300,

destylowanej (przemysłowej) - marek 1100.

Począwszy od dnia 1 maja 1921 r. zabrania się dostarczania na cele świetlnej nafty nierafinowanej,

3) dla oleju gazowego - marek 2000;
4) dla oleju smarowego (destylatu):

lekkiego o smarności do 4° E przy 20° C - marek 2400

lekkiego o smarności od 4 1 do 6 przy 20° C - marek 2500

lekkiego o smamości od 6 1 do 12 przy 20° C- marek 2600

średniego o smarności od 3 1 do 4 przy 50° C - marek 2800

ciężkiego o smarności od 4 1 do 5 przy 50° C - marek 3200

ciężkiego o smarności od 5 1 do 6 przy 50° C - marek 3400

ciężkiego o- smamości od 6 1 do 7 przy 50° C - marek 3600

dodatek za rafinacją:

olejów lekkich - marek 720

olejów średnich - marek 750

olejów ciężkich - marek 780;

5) dla oleju automobilowego rafinowanego o smarności od 80 do 10° E przy 50° C - marek 4800;
6) dla oleju lotniczego rafinowanego - marek 5800;
7) dla oleju cylindrowego o punkcie zapłonienia 220/230° C - marek 4400;

dodatek za każde 10° C ponad 230° C - marek 100;

8) dla oleju wulkanowego letniego-marek 3400,
9) dla oleju wulkanowego zimowego-marek 3600,
10) dla asfaltu i koksu-marek 1600,
11) dla parafiny o punkcie topliwości 50 do 52° C - marek 8000, dodatek za każde 2° punktu topliwości ponad 52° C względnie opust za każde 2° punktu topliwości poniżaj 50° C - marek 250, dodatek za rafinację parafiny - marek 1000,
12) dla wazeliny surowej o punkcie krzepnięcia 26/27° C-marek 2600, dodatek za każdy dalszy stopień punktu krzepnięcia ponad 27° C- marek 100,

dodatek za rafinację wazeliny - marek 800.

Art.  4. 4

Ceny powyższe rozumie się za sto kilogramów netto bez opakowania, za natychmiastową zapłatą gotówką bez podatku spożywczego oraz bez opłat skarbowych, wymienionych w art. 8 niniejszego rozporządzenia (z dnia 31 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 82, poz. 551), według relacji (parytetu) Drohobycz tzn., że przy sprzedażach loco rafinerja fabrykom, ładującym produkty poza stacją kolejową w Drohobyczu, służy prawo liczenia należytości przewozowych z Drohobycza do stacji nadawczej rafinerji za sto kilogramów netto właściwego przetworu, jeżeli wysyłka nastąpi w cysternach, a sto dwadzieścia piec kilogramów brutto, jeżeli wysyłka nastąpi w beczkach.

Art.  5. 5

Należytość za jednorazowe wypożyczenie cystern wagonowych, pozostających pod sekwestrem i użytych zarówno pod przewóz ropy, jak i przetworów naftowych, wynosi 22.000 mk. bez względu na pojemność cysterny i odległość.

W razie przeekspedjowywania cystern napełnionych, należytość ta winna być uiszczana na każdy wypadek przeekspedjowania, jak 2a nowe wypożyczenie cysterny.

Należytości za wypożyczenie wpływają do Skarbu Państwa i winny być wpłacane co miesiąc zdołu, najpóźniej dnia 15 następnego miesiąca kalendarzowego, do Kasy Skarbowej na rachunek budżetu Ministerstwa Przemysłu i Handlu dział I § 12 dochodów.

Należytości za przeekspedjowywanie winny być wpłacane do Kasy Ministerstwa Przemysłu i Handlu z góry, t. j. przed otrzymaniem zezwolenia na przeekspedjowanie.

Art.  6. 6

Należytość za uporządzenie beczek wynosi 100 marek.

Za naprawą beczek nienadających się do napełnienia przysługuje rafinerjom prawo zaliczenia sobie rzeczywistych kosztów remontu.

Art.  7.

Przy dostawach produktów poniżej wagonu rafinerje mogą policzyć dodatek za sprzedaż drobiazgową przy nafcie mk. 20 przy innych produktach mk. 30 za - 100 kg. netto.

Art.  8. 7 Przy wprowadzeniu produktów w art. 3 wymienionych z rafinerji do obrotu pobierać się będzie na rzecz Skarbu

Państwa przy wprowadzaniu wszelkich przetworów ropy naftowej i gazu ziemnego z rafinerji do obrotu następujące kwoty od 100 kg. wagi czystej:

1)parafiny i wazeliny1600mk.
2)benzyny do 790° gęstości (tysiącznych czystej wody) przy + 12° R (+15° C)1000"
3)nafty i olejów do 870° gęstości (tysięcznych czystej wody) przy +12° R (+ 15° C)600"
4)olejów ponad 870° gęstości (tysięcznych czystej wody) przy + 12° R (+ 15° C)800"
5)asfaltu, koksu i innych wyżej nie wymienionych przetworów400"

Przy produktach od których się pobiera wyżej wspomniany podatek spożywczy należne Skarbowi Państwa z powyższego przepisu sumy pomniejsza się o sumę podatku, który ma być osobno zaliczany.

Art.  9.

Kto wbrew postanowieniom art. 8 żąda cen wyższych od tam oznaczonych, każe je sobie lub komu innemu zapłacić albo przyrzec, będzie karany przez władze polityczne pierwszej instancji aresztem od jednego tygodnia do sześciu miesięcy. Obok tej kary pozbawiania wolności może być orzeczona grzywna do 14.000 mk. konfiskata przedmiotów, do których czynność karygodna się odnosi i utrata uprawnienia przemysłowego.

Art.  10.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z tern zastrzeżeniem, że ceny w art. 3 oznaczone mają zastosowanie także w tych wypadkach, w których produkty po dniu 15 lipca 1920 r. z rafinerji wydane zostały bez umową ustalonych cen lub też ż zastrzeżeniem przewidywanej ich zmiany. Równocześnie tracą moc postanowienia Austr. Minist. Handlu z dnia 23 sierpnia 1918 r. № 308 austr. Dz. U. P. i postanowienia rozporządzenia Min. Skarbu z dnia 16 marca 1920 r. (Monitor Polski z dnia 22 marca 1920 r. № 67) z tem ograniczeniem, że te ostatnie rozporządzenie pozostanie w mocy co do zapasów ropy naftowej wyprodukowanej do dnia 31 maja 1920 r.

Wrzeszcie tracą moc obowiązującą rozporządzenia b. Jenerał-Gubernatora w Warszawie z d. 12 maja 1916 r. (Dz. rozp. № 35 poz. 99) oraz b. Jenerał-Gubernatora w Lublinie z dnia 1 stycznia 1917 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 1920 r.

* Z dniem 8 października 1921 r. zawiesza się stosowanie przepisów nin. rozporządzenia, dotyczących wysokości cen przetworów naftowych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe (Dz.U.21.81.562).
1 Art. 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen przetworów naftowych (Dz.U.21.65.418) z dniem 31 lipca 1921 r.
2 Art. 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz.U.21.36.219) z dniem 28 kwietnia 1921 r.
3 Art. 2:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (M.P.21.7.17) z dniem 11 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz.U.21.36.219) z dniem 28 kwietnia 1921 r.

4 Art. 4:

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (M.P.21.7.17) z dniem 11 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz.U.21.36.219) z dniem 28 kwietnia 1921 r.

5 Art. 5:

- zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (M.P.21.7.17) z dniem 11 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz.U.21.36.219) z dniem 28 kwietnia 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany należytości za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny (Dz.U.22.22.187) z dniem 3 kwietnia 1922 r.

6 Art. 6:

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (M.P.21.7.17) z dniem 11 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz.U.21.36.219) z dniem 28 kwietnia 1921 r.

7 Art. 8 zmieniony przez § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz.U.21.36.219) z dniem 28 kwietnia 1921 r.

Z dniem 11 stycznia 1923 r. opłaty skarbowe od przetworów ropy naftowej wprowadzone nin. rozporządzeniem znosi się, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej (Dz.U.23.3.16)