Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 14 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych. *

Na podstawie austrjackiego rozporządzenia cesarskiego z dnia 10 sierpnia 1915 r. (austr. dz. u. p. № 239) austrjackiej ustawy z dnia 24 lipca 1917 r. (austr. dz. u. p. № 307) rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1919 r. w sprawie uregulowania obrotu ropy naftowej, podlegającej sekwestrowi (Dz. U. Rz. P. z 1919 r. № 74 poz. 431) i uchwały Rady Ministrów z dnia 16 września 1919 r. (Dz. U. z 1920 r. № 23 poz. 128) zarządza się co następuje:
§  1. 1 (uchylony).
§  2. Art 2 tegoż rozporządzenia z dnia 31 lipca 1920 r. uchyla się.
§  3. 2 Art. 3 tegoż rozporządzenia z dnia 31 lipca 1920 r. otrzymuje nowe brzmienie następujące:

Dla przetworów ropy naftowej, przeznaczonej dla zużycia w kraju, oznacza się następujące ceny maksymalne:

1) dla benzyny o ciężarze gatunkowym:
do0,700-marek 4000,
od0,701do0,725 - marek 3800,
"0,726"0,750 - marek 3600,
"0,751"0,770 - marek 3400,
ponad 0,770 marek 3200;
2) dla nafty:

rafinowanej (świetlnej) - marek 1300,

destylowanej (przemysłowej) - marek 1100 silnikowej - marek 2.000.

Począwszy od dnia 1 maja 1921 r. zabrania się dostarczania na cele świetlnej nafty nierafinowanej,

3) dla oleju gazowego - marek 2000;
4) dla oleju smarowego (destylatu):

lekkiego o smarności do 4° E przy 20° C - marek 2400

lekkiego o smarności od 4 1 do 6 przy 20° C - marek 2500

lekkiego o smamości od 6 1 do 12 przy 20° C- marek 2600

średniego o smarności od 3 1 do 4 przy 50° C - marek 2800

ciężkiego o smarności od 4 1 do 5 przy 50° C - marek 3200

ciężkiego o smarności od 5 1 do 6 przy 50° C - marek 3400

ciężkiego o- smamości od 6 1 do 7 przy 50° C - marek 3600

dodatek za rafinacją:

dla olejów lekkich - marek 750

dla olejów średnich - marek 980

dla olejów ciężkich - marek 1.360;

5) dla oleju automobilowego rafinowanego o smarności od 80 do 10° E przy 50° C - marek 4800;
6) dla oleju lotniczego rafinowanego - marek 5800;
7) dla oleju cylindrowego o punkcie zapłonienia 220/230° C - marek 4400;

dodatek za każde 10° C ponad 230° C - marek 100;

8) dla oleju wulkanowego letniego-marek 3400,
9) dla oleju wulkanowego zimowego-marek 3600,
10) dla asfaltu i koksu-marek 1600,
11) dla parafiny o punkcie topliwości 50 do 52° C - marek 8000, dodatek za każde 2° punktu topliwości ponad 52° C względnie opust za każde 2° punktu topliwości poniżaj 50° C - marek 250, dodatek za rafinację parafiny - marek 1000,
12) dla wazeliny surowej o punkcie krzepnięcia 26/27° C-marek 2600, dodatek za każdy dalszy stopień punktu krzepnięcia ponad 27° C- marek 100,

dodatek za rafinację wazeliny - marek 800.

§  4. Art. 4 tegoż rozporządzenia z dnia 31 lipca 1920 r. otrzymuje nowe brzmienie następujące:

Ceny powyższe rozumie się za sto kilogramów netto bez opakowania, za natychmiastową zapłatą gotówką bez podatku spożywczego oraz bez opłat skarbowych, wymienionych w art. 8 niniejszego rozporządzenia (z dnia 31 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 82, poz. 551), według relacji (parytetu) Drohobycz tzn., że przy sprzedażach loco rafinerja fabrykom, ładującym produkty poza stacją kolejową w Drohobyczu, służy prawo liczenia należytości przewozowych z Drohobycza do stacji nadawczej rafinerji za sto kilogramów netto właściwego przetworu, jeżeli wysyłka nastąpi w cysternach, a sto dwadzieścia piec kilogramów brutto, jeżeli wysyłka nastąpi w beczkach.

§  5. Ustaloną w art. 5 tegoż rozporządzenia z dnia 31 lipca 1920 r. należytość za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny podwyższa się na dziesięć tysięcy marek bez względu na pojemność cysterny i odległość, należytość zaś za wyczyszczenie cysterny na dwa tysiące marek.
§  6. Ustaloną w art. 6 tegoż rozporządzenia z dnia 31 lipca 1920 r. należytość za oporządzenie beczek oznacza się na kwotę 100 marek.
§  7. 3 Ustalone w art. 8 tegoż rozporządzenia z dnia 31 lipca 1920 r. opłaty zmienia się w ten sposób, że będzie się pobierać na rzecz Skarbu

Państwa przy wprowadzaniu wszelkich przetworów ropy naftowej i gazu ziemnego z rafinerji do obrotu następujące kwoty od 100 kg. wagi czystej:

1)parafiny w każdej postaci i wazeliny1600mk.
2)benzyny do 790° gęstości (tysiącznych czystej wody) przy + 12° R (+15° C)1000"
3)nafty i olejów do 870° gęstości (tysięcznych czystej wody) przy +12° R (+ 15° C)600"
4)olejów ponad 870° gęstości (tysięcznych czystej wody) przy + 12° R (+ 15°) C oraz smarów stałych800"
5)asfaltu, koksu i innych wyżej nie wymienionych przetworów400"

Wszystkie inne postanowienia tego artykułu pozostają w mocy.

§  8. Postanowienia niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z tem zastrzeżeniem, że ceny wskazane w § 3 niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie również w tych wypadkach, w których przetwory po dniu 15 kwietnia 1921 r. zostały wydane z rafinerji z zastrzeżeniem przewidywanej zmiany cen.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1920 r. Na 17 (Monitor Polski z dnia ligo stycznia 1921 r. № 7).

* Z dniem 8 października 1921 r. zawiesza się stosowanie przepisów, dotyczących wysokości cen przetworów naftowych, zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe. (Dz.U.21.81.562).
1 § 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz.U.21.65.418) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1921 r.
2 § 3 zmieniony przez § 2 i § 3 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz.U.21.65.418) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1921 r.
3 § 7 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz.U.21.65.418) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1921 r.