Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 lipca 1921 r.
w przedmiocie ustalenia kompetencji Ministerstw odnośnie do spraw naftowych.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dn. 21 marca 1921 r. zarządza się co następuje:
§  1. Państwowy Urząd Naftowy, wraz ze wszystkiemi swemi agendami, podlegający dotąd na mocy rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 1 października 1919 r. Ministerstwu Skarbu (Dz. Ust. R. P. № 23 poz. 128 z r. 1920) przechodzi pod kompetencję Ministra Przemysłu i Handlu.
§  2. Minister Przemysłu i Handlu nie omieszka w najkrótszym czasie przedstawić Radzie Ministrów do zatwierdzenia statut organizacyjny tego organu Ministerstwa Przemysłu i Handlu, który przejmie agendy odnośnie do spraw naftowych, pozostające dotychczas we wszystkich innych władzach, w szczególności także agendy dotychczasowego Państwowego Urzędu Naftowego przy jednoczesnem jego zniesieniu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.