Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kart do gry na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.27.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1924 r.
w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatku od kart do gry na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Na zasadzie art. 5 lit. b), 7 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się co następuje:
Stawkę, podatku od kart do gry, ustaloną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1046) na 100.000 mkp. przelicza się na 0.50 franków złotych uwzględniając, że przeciętna wartość franka złotego z września, października i listopada 1923 r., poprzedzających ogłoszenie powołanego rozporządzenia, wynosi 193.259 mkp., oraz stosując niezbędne zaokrąglenie.
Podatek ma"być wpłacony w tej sumie marek polskich, jaka wynika z pomnożenia stawki, określonej we frankach złotych, przez kurs franka złotego obowiązujący w dniu uiszczenia podatku.

Sumę podatku, przypadającą do uiszczenia w markach polskich zaokrągla się w ten sposób, że końcówki tej sumy wynoszące 5.000 mk. lub więcej zaokrągla się wzwyż do 10.000 mk., końcówki wynoszące mniej niż 5.000 mk. zastępuje się zerami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu.