Podatek od kart do gry na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.127.1046

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 1923 r.
w sprawie podatku od kart do gry na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. *

Na zasadzie art. 1 i 3 ustawy z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) zarządza się co następuje:
1)
§ 1 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu kart do gry z dnia 10 września 1919 r. (Dz. U. Rzeszy niem. str. 1643) otrzymuje następujące brzmienie:

"Przedmiot i wysokość podatku.

Karty do gry, przeznaczone do zużycia w kraju, podlegają podatkowi od zużycia.

Podatek wynosi 100.000 mkp. od talji".

2)
§ 2 ustęp drugi powołanej niemieckiej ustawy otrzymuje następujące brzmienie: "od kart do gry, przywiezionych z zagranicy, uiszcza się podatek równocześnie z cłem".
3)
W § 3 ustępie drugim powołanej niemieckiej ustawy skreśla się słowa: "i liczbę kart".
4)
§ 33 powołanej niemieckiej ustawy skreśla się.
5)
§ 34 powołanej niemieckiej ustawy otrzymuje następujące brzmienie: "Przy przywozie kart do gry z obszaru W. M. Gdańska mają zastosowanie postanowienia art. 207 umowy polsko-gdańskiej z dnia 24 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 roku № 16, poz. 139).
6)
§ 35 powołanej niemieckiej ustawy otrzymuje następujące brzmienie:

"Cło.

Karty do gry przywiezione z zagranicy podlegają opłacie celnej według przepisów taryfy celnej.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego w ośm dni po ogłoszeniu i z tą chwilą przestaje obowiązywać rozporządzenie Śląskiej Rady wojewódzkiej z dnia 20 lutego 1923 r. w przedmiocie ujednostajnienia podatku od kart do gry (Dz. U. Śl. № 11, poz. 72).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powiężą się Ministrowi Skarbu.
* Z dniem 29 marca 1924 r stawkę, podatku od kart do gry ustaloną w § 1 nin. rozporządzenia na 100.000 mkp. przelicza się na 0.50 franków złotych uwzględniając, że przeciętna wartość franka złotego z września, października i listopada 1923 r., poprzedzających ogłoszenie powołanego rozporządzenia, wynosi 193.259 mkp., oraz stosując niezbędne zaokrąglenie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 1924 r. (Dz.U.24.27.275).