Art. 39. - [Wniosek o wyrażenie zgody; rozpatrzenie wniosku] - Zasady zarządzania mieniem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2024 r.
Art.  39.  [Wniosek o wyrażenie zgody; rozpatrzenie wniosku]
1. 
Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 38 ust. 1 lub 2, występuje państwowa osoba prawna dokonująca czynności prawnej, wskazując:
1)
składniki aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna, z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych;
2)
wartość rynkową składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna, lub wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej;
3)
sposób rozporządzenia lub oddania do korzystania;
4)
podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie lub oddanie do korzystania;
5)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest państwową osobą prawną, chyba że osobowość prawna została nadana wnioskodawcy ustawą;
2)
dokumenty potwierdzające prawo do składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna;
3)
wycenę rzeczoznawcy określającą wartość rynkową składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna lub wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej albo oświadczenie wnioskodawcy określające tę wartość - jeżeli wartość rynkową składników aktywów trwałych można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej składników aktywów trwałych; oświadczenie wnioskodawcy nie dotyczy nieruchomości;
4)
projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie lub oddanie do korzystania;
5)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
3. 
Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.
4. 
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia organowi właściwemu wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2.
5. 
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 30 dni. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę.
6. 
Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania dodatkowej wyceny albo oceny prawidłowości wyceny, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące, jeżeli:
1)
organ właściwy zleci sporządzenie dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości tej wyceny albo wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w trybie określonym w art. 157 ust. 1 albo 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub
2)
państwowa osoba prawna wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości wyceny, stanowiącej załącznik do wniosku, o którym mowa w ust. 1.