Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej "Centrum".
2. 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.).
1. 
Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty przyjmowanej - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej - do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.
2. 
W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.
2a. 
Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.
3. 
Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XII i XIII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
Dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacyjnych, właściwych w sprawach legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przysługuje - niezależnie od dodatku funkcyjnego - dodatek legislacyjny w wysokości określonej w załączniku dla głównego legislatora.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK, MNOŻNIKÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Lp.StanowiskoMnożnikiWymagania kwalifikacyjne
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnegododatku legislacyjnegowykształcenieliczba lat pracy
1234567
1.Prezes Centrum6,0-8,01,5-2,51,5-2,5wyższe prawnicze7
2.wiceprezes Centrum5,0-7,01,0-2,01,0-2,0wyższe prawnicze7
3.dyrektor komórki organizacyjnej2,1-5,00,5-1,0-wyższe5
4.wicedyrektor komórki organizacyjnej

główny księgowy

1,7-4,00,3-0,9-wyższe5
5.naczelnik wydziału koordynator zastępca głównego księgowego1,4-4,00,2-0,8-wyższe5
główny legislator1,3-3,3-0,2-2,0wyższe prawnicze4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
ekspert1,3-3,3--wyższe prawnicze5
radca prawny1,3-3,3--według odrębnych przepisów
6.starszy legislator1,2-3,2-0,2-1,9wyższe prawnicze3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
radca Prezesa Centrum1,2-3,2--wyższe4
audytor wewnętrzny1,2-3,2--według odrębnych przepisów
główny specjalista1,2-3,1--wyższe4
7.legislator1,1-3,0-0,1-1,8wyższe prawnicze2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
starszy specjalista starszy księgowy1,1-2,9--wyższe4
8.specjalista

referendarz

1,0-2,8--wyższe2
9.młodszy legislator1,0-2,6-0,1-1,7wyższe prawnicze-
referent prawny1,0-2,5--wyższe prawnicze-
10.sekretarz0,9-2,1--średnie-
starszy referent

księgowy podreferendarz

0,8-2,0--średnie-
11.referent0,7-1,9--średnie-